Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õigusaktid

Teadmised üksteise õigustest ja kohustustest on hea ja avatud suhtlemise alus tööelus. Teadlik käitumine töösuhetes annab osapooltele võimaluse olla teineteisele võrdväärne partner ja kaasatud tööelu kujundamisse.

Eestis reguleerivad tööelu järgmised õigusaktid:

 • Töölepingu seadus (TLS)

  Reguleerib töötaja ja tööandja vahelisi suhteid, mis tekivad töölepingu alusel. Seadus koondab individuaalset töösuhet reguleeriva normistiku, sealhulgas reeglid töölepingu sõlmimisele ja lõppemisele, töötasule, töö- ja puhkeajale, puhkusele ning varalisele vastutusele. Oluline on meeles pidada, et vaidluse korral annab lõpliku lahenduse töövaidluskomisjon või kohus. TLS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.
 • Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus (ELTTS)

  Seaduse eesmärk on tagada teenuste osutamiseks välisriigist Eestisse lähetatud töötajate õiguste kaitse ning teenuse osutamisega tegelevate tööandjate aus konkurents. ELTTS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.
 • Välismaalaste seadus (VMS)

  Seadus reguleerib välismaalaste (v.a Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende perekonnaliikmed, kellel on Eestis viibimis- või elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse tähenduses) Eestisse sisenemist ja nende õiguseid ja kohustusi Eestis elamise, viibimise või töötamise ajal. VMS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.
 • Töövaidluse lahendamise seadus (TvLS)

  Seadus reguleerib töövaidluse lahendamist töövaidluskomisjonis ja kohtus, töövaidluskomisjonide moodustamist ja töökorda. Töövaidluse lahendamise seadus on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.
 • Võrdse kohtlemise seadus (VõrdKS)

  Seaduse eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. VõrdKS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.
 • Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS)

  Seaduse eesmärk on tagada Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenev sooline võrdne kohtlemine ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust ja üldist hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades. SoVS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.

 • Rahvusvahelise eraõiguse seadus (REÕS)

  Seadust kohaldatakse juhtudel, mil õigussuhtel on kokkupuude rohkem kui ühe riigi õigusega. Kui seaduse, välislepingu või tehingu kohaselt kuulub kohaldamisele välisriigi õigus, kohaldab kohus seda sellest sõltumata, kas selle kohaldamist taotletakse või mitte.Välisriigi õiguse kohaldamisel lähtutakse kohaldatava õiguse tõlgendusest ja kohaldamise praktikast vastavas riigis. REÕS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)

  Seadus sätestab töötajate tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil, vaidemenetluse korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. TTOS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.

 • Meretöö seadus (MTööS)

  Meretöö seadus reguleerib töötamist laeval, meretöösuhteid, laeval töötavate isikute töövahendust, riigi ülesandeid meretöö valdkonna korraldamisel, järelevalvet meretöösuhete üle, töötamist laevatatavatel sisevetel ärilisel eesmärgil kaupa või reisijaid vedaval siseveetranspordivahendil ja vastutust seaduse nõuete rikkumise eest. MTööS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.

  Vt ka: Sotsiaalministeeriumi selgitused Meretöö seaduse juurde.

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) 17. Juuni 2008, nr 593/2008 (Rooma I)

  Määrus on kohaldatav lepingulistes võlasuhetes seaduste konflikti korral, mis võimaldab lepingu pooltel vabalt valida töölepingule kohaldatava õiguse. Õiguse valik ei või siiski põhjustada töötaja ilmajätmist kaitsest, mis talle on vastavate sätetega ette nähtud ja millest ei saa kokkuleppel kõrvale kalduda. Kui pooled on jätnud töölepingu  suhtes kohaldatava õiguse valimata, kohaldub lepingule selle riigi õigus, kus töötaja harilikult teeb oma lepingujärgset tööd. Kui nimetatud riiki ei ole võimalik kindlaks teha, kohaldub lepingule selle riigi õigus, kus asub töötaja tööle võtnud ettevõtja tegevuskoht. Kui asjaoludest tervikuna ilmneb, et leping on tihedamalt seotud mõne teise riigiga, kohaldatakse asjaomase teise riigi õigust.

  Lähemalt saab määrusega tutvuda Euroopa Ühenduse õiguse veebilehel EUR-Lex.

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/71/EÜ, 16. Detsember 1996, töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega

  Käesolevat direktiivi kohaldatakse liikmesriigis asuvate ettevõtjate suhtes, kes seoses riikidevahelise teenuste osutamisega lähetavad töötajaid ajutiselt tööle muu liikmesriigi territooriumile kui see, kus töötajad tavaliselt töötavad.

  Lähemalt saab direktiiviga tutvuda Euroopa Ühenduse õiguse veebilehel EUR-Lex.

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/67/EL, 15. mai 2014

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/67/EL, 15. mai 2014, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (“IMI määrus”). Käesoleva direktiivi puhul on tegemist lähetatud töötajate rakendusdirektiiviga, et tõhustada töötajate lähetamise direktiivi 96/71/EÜ kohaldamist ja tegelikku jõustamist, tagades parema kaitse lähetatud töötajatele ning paremini prognoositava ja läbipaistvama õigusraamistiku teenusepakkujatele.

  Lähemalt saab direktiiviga tutvuda Euroopa Ühenduse õiguse veebilehel EUR-Lex.

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2018/957/EL, 28. juuni 2018

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2018/957/EL, 28. juuni 2018, millega muudetakse direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse meetmed, kuidas kaitsta paremini lähetatud töötajate õigusi.

  Lähemalt saab direktiiviga tutvuda Euroopa Ühenduse õiguse veebilehel EUR-Lex.

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2020/1057, 15. juuli 2020

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2020/1057, 15. juuli 2020, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012.

  Lähemalt saab direktiiviga tutvuda Euroopa Ühenduse õiguse veebilehel EUR-Lex.

Viimati uuendatud 25.08.2022