Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vihje saatmine

Kui töötajal on töökeskkonnas või töösuhetes probleem, millega tööandja ei ole tahtnud tegeleda või pole töötaja hinnangul tegelenud piisavalt, on võimalik saata Tööinspektsioonile vihje (kaebus). Vihje võib saata vabas vormis ning sõltuvalt vihje sisust otsustab Tööinspektsioon, kas teha ettevõttesse kontroll, saata märgukiri, teavitada teisi ametkondi. Vahel võidakse vihje jätta ka kontrollimata. Vihje esitajale tagatakse anonüümsus.

Vihjeid töökeskkonna ja töösuhetega seotud õigusrikkumiste kohta saate edastada:

Vihje edastamisel palume kirjeldada rikkumise asjaolusid, aega ja kohta ning võimalusel edastada isikute ja ettevõtete andmed.

Kui vihje esitaja on ettevõtte enda töötaja, palume lisaks kirjeldada, kas ja kuidas on tööandjat juba puudusest teavitatud – kas on näiteks pöördutud tööandja, vahetu juhi ja/või töökeskkonnaspetsialisti poole, kas probleemist on räägitud töökeskkonnavolinikuga.

Rõhutame, et vihjega tegelema asumisel huvitab Tööinspektsiooni eelkõige, kas tööandja on puudusest teadlik ja kas tal on olnud võimalus puudusi lahendada.

Vihje andja andmeid ei edastata kolmandale osapoolele, sealhulgas ka tööandjale. Palume võimalusel anda oma kontaktandmed, et saaksime vajadusel vihje üksikasju täpsustada. Vihje saab soovi korral edastada ka täiesti anonüümselt, kuid siis puudub Tööinspektsioonil võimalus üksikasjade täpsustamiseks.

Selleks, et saada tagasisidet vihje menetlemise ning selle tulemuste kohta on Teil võimalik esitada Tööinspektsioonile teabenõue. Teabenõude esitamiseks palume kirjutada aadressil [email protected] või esitada teabenõue elektroonselt. Teabenõudele vastame reeglina viie tööpäeva jooksul, kuid olenevalt küsitava teabe mahust võib vastuse andmine võtta kuni 15 tööpäeva. Vastamistähtaja pikenemisest ja selle põhjusest teavitame teid.

Meie pädevusse mittekuuluva info edastame vastavale ametkonnale.

Tööinspektsiooni järelevalvepädevus tulenevalt töölepingu seadusest:

 • Töötaja teavitamine töötingimustest (TLS § 5 lg 1)
 • Andmete esitamata jätmine ka peale saamist (TLS § 5 lg 3)
 • Tähtajalise TL töötaja teavitamise kohustus tähtajatust renditöötaja teavitamise kohustus kasutajaettevõtte vabast kohast; täistööajaga töötaja teavitamise kohustus osalise tööajaga töötamise võimalusest ja vastupidi (TLS )
 • Töötasu kokkulepe maksmises (TLS § 29 lg 3)
 • Töötasu kokkulepe brutos (mitte netos) (TLS § 29 lg 3)
 • Kokkulepe vähemalt üks kord kuud töötasu maksmise kohta, kui ei ole kokku lepitud lühemat tähtaega (TLS § 33 lg 1)
 • tööaeg õppeveerandi kestel ja koolivaheajal vanusegruppide kaupa arvestades alaealise koolikohustuslikkust (TLS § 43 lg 4-42)
 • summeeritud tööaja rakendamine alaealise tööaega või tööaja piirangut rikkudes (TLS § 43 lg 5)
 • alla 15.a koolikohustusliku töötaja töötamise keeld kl 20.00-6.00 (15-17-aastasel mittekoolikohustuslikul noorel 22.00-6.00) (TLS § 49 lg 1 p-d 1 ja 2). Ei kohaldu, kui alaealine teeb kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal täiskasvanu järelevalve all kell 20.00 kuni 24.00 (TLS § 49 lg 2)
 • töötamise keeld vahetult enne koolipäeva algust (TLS § 49 lg 3)
 • igapäevane puhkeaeg õppeveerandi kestel ja koolivaheajal vanusegruppide kaupa ja noore koolikohustuslikkust arvestades (TLS § 51 lg 2)
 • Iganädalane puhkeaeg48 järjestikust tundi (TLS § 52 lg 1)
 • Iganädalane puhkeaeg summeeritud tööajaga töötades vähemalt 36 järjestikust tundi (TLS § 52 lg 2)
 • Tööaja lühendamine kolme tunni võrra 23.02, 22.06, 23.12 ja 31.12 (TLS § 53)
 • Igapäevane puhkeaeg  järjestikust, v.a erandid (TLS § 51 lg-d 1, 3 ja 4)
 • Täiendava vaba aja andmise kohustus üle 13-tunniste tööpäevade korral (TLS § 51 lg 5)
 • Puhkeaja osadeks jagamine (TLS § 51 lg 6)
 • Konsulteerimise kohustus enne kollektiivset koondamist (TLS § 101 lg 1)
 • Kavandatava koondamise andmete esitamine kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis usaldusisikule/töötajatele (TLS § 101 lg 2)
 • Kavandatava koondamise andmete ärakirja edastamine Töötukassale (TLS § 101 lg 3)
 • Koondamise ja konsulteerimise andmete esitamine Töötukassale ja usaldusisikule/töötajatele (TLS § 102 lg 1-2)

Tööinspektsioon ei vii järelevalvet läbi:

 • kokkulepete üle (saladuse hoidmise kohustus, koolituskokkulepe, varalise vastutuse kokkulepe, leppetrahvid jne),
 • erinevate puhkuste andmise, kasutamise ja hüvitamise üle,
 • töövõimetuslehe kinnitamise ja haigushüvitise maksmise üle,
 • lisatasude, preemiate jm maksmise üle,
 • töötasu vähendamise üle,
 • vaba aja andmise üle,
 • maksmata töötasu ja muude hüvitiste üle,
 • töötasu tasaarvestamise üle,
 • palgateatise esitamise üle,
 • võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise üle,
 • isikuandmete töötlemise üle (sh kaamerate kasutamine),
 • töösuhte ülesütlemise üle (v.a kollektiivse koondamise protseduurireeglid) jne.

Tööinspektsiooni järelevalve pädevusse mittekuuluvad lepingurikkumised ning töötaja ja tööandja vahelisest töösuhtest tekkinud lahkarvamused lahendatakse võimalusel poolte kokkuleppel. Kui pooled kokkulepet ei saavuta, on pooltel õigus pöörduda tekkinud vaidluse lahendamiseks töövaidlusorgani (töövaidluskomisjon või kohus) poole.

Viimati uuendatud 29.04.2024