Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töövaidluskomisjoni pöördumine

Töövaidluskomisjon on kohtuväline organ, mis lahendab töösuhtest ehk töötajate ja tööandjate vahelisest suhtest tulenevaid vaidlusi erapooletult, efektiivselt, eesmärgipäraselt ja õigesti. Kui töösuhte poolte vahel on tekkinud erimeelsused, mida pooled ei ole võimelised ise lahendama, võib vaidluse lahendamiseks pöörduda töövaidluskomisjoni. Töövaidluskomisjon aitab lepitusmenetluses pooli lepitada, samuti leida vaidlevate poolte vahel kompromiss ning aidata sõlmida kompromisskokkulepe.
Töövaidluskomisjon lahendab individuaalseid ning kollektiivseid töövaidlusi.

Individuaalne töövaidlus

  • Töötaja ja Eestis registreeritud tööandja vaheline töösuhtest ning töösuhte ettevalmistamisest tulenev töövaidlus.
  • Töötaja ja Eestis filiaali kaudu tegutseva tööandja vaheline töösuhtest ning töösuhte ettevalmistamisest tulenev töövaidlus.
  • Töötaja ja Eestis mitteresidendist tööandjana registreeritud tööandja vaheline töösuhtest ning töösuhte ettevalmistamisest tulenev töövaidlus.
  • Eestisse lähetatud töötaja ja tema tööandja vaheline töövaidlus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 7

Kollektiivne töövaidlus

  • Kollektiivlepingu täitmisest tulenev kollektiivne töötüli.

Töövaidluskomisjon ei lahenda tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud tervisekahjustuse, kehavigastuse või surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise vaidlusi. Eelnimetatud vaidluste lahendamiseks tuleb pöörduda maakohtusse.

Töövaidluskomisjon ei lahenda muude lepingute (nt võlaõiguslik lepingute) alusel tekkinud vaidlusi. Muude kui töölepingu alusel tekkinud vaidluste lahendamiseks tuleb pöörduda maakohtusse.

ERAND! Töövaidluskomisjonisse võib võlaõigusliku lepingu (nt käsundusleping, töövõtuleping) alusel pöörduda üksnes juhul, kui sisult on tegemist töölepinguga. Sellisel juhul on võimalik nõuda töövaidluskomisjonilt töösuhte tuvastamist ning muid töölepingu alusel tekkivaid nõudeid (nt töötasu alammäär, ületunnitöötasu jne).

Töövaidluskomisjonile esitatud avaldus vaadatakse läbi 45 kalendripäeva jooksul arvates selle saamisest. Objektiivsetel asjaoludel võib avalduse läbivaatamise aeg pikeneda (nt pooltele antud tähtaja pikendamise taotlus, istungi edasilükkamise taotlus).

Viimati uuendatud 05.05.2022