Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kaasistujale

Töövaidluskomisjoni kaasistujad on sõltumatud sotsiaalpartnerite esindajad, kes kaasatakse töövaidluskomisjoni konkreetse töövaidlusasja arutamiseks istungil.

Töövaidluskomisjoni kaasistujad nimetavad töötajate ja tööandjate esindusorganisatsioonid ehk töötajate ameti- ja kutseliitude ühendused ning tööandjate keskliidud. Kuidas esindajad keskliitude poolt valitakse ja määratakse, otsustab iga esindusorganisatsioon ise, lähtudes oma sisemistest töökordadest.

Kaasistujad osalevad üksnes istungil asja lahendamisel ehk juhul, kui töövaidluskomisjoni juhataja on otsustanud asja võtta tavamenetlusse ja määrata asja arutamiseks istungile ehk kolmeliikmelise komisjoni koosseisuga. Igapäevaselt töövaidluskomisjoni kaasistujad Tööinspektsioonis ei tööta, vaid osalevad komisjoni töös ainult seoses konkreetse töövaidlusasja arutamisega ja tulevad kohale istungi toimumise ajaks. Nemad ei allu sotsiaalministrile ega Tööinspektsiooni peadirektorile.

Kaasistuja on isik:

 • kes on teovõimeline Eesti kodanik;
 • kelle elukoht on Eestis;
 • kes oskab eesti keelt B2-tasemel;
 • kes on kaasistuja tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega;
 • kes ei ole süüdi mõistetud kuriteo toimepanemises;
 • kes ei ole pankrotivõlgnik;
 • kelle terviseseisund sobib kaasistuja tegevuseks.

Töötajate ameti- ja kutseliitude ühendused ning tööandjate keskliidud esitavad Tööinspektsiooni määratud arvule vastava nimekirja võimalikest kaasistujateks nimetatavatest isikutest, kes on kirjalikult kinnitanud TvLS §-s 8 sätestatud nõuetele vastavust. Töövaidluskomisjoni kaasistujaks võib olla Töötukassas arvel olev inimene. Töövaidluskomisjoni kaasistujaks olemine ei võta inimeselt õigust olla töötuna arvel.

Tööinspektsioon võib igal ajal nõuda nimekirja täiendamist või muutmist, kui näiteks selgub, et nimekirjas esitatud inimesed ei vasta tegelikult nõuetele või on korduvalt keeldunud komisjoni töös osalemisest või selgub, et mõnes piirkonnas ei ole piisavalt kaasistujaid komisjoni töö korraldamiseks.

Töövaidluskomisjoni juhataja valib ja kaasab kaasistujad esindusorganisatsioonide nimekirja alusel.

Kaasistujate õigused ja kohustused

 • Kaasistujaks nimetatud töövaidluskomisjoni liikmele teatatakse istungi toimumisest mõistliku aja jooksul enne istungit ja võimaldatakse töövaidlusasjaga tutvumiseks juurdepääs menetlusdokumentidele Tööinspektsiooni infosüsteemis ITI. Juurdepääs tagatakse ainult ID-kaardi lahendusi kasutades, et tagada turvaline isikuandmete töötlemine.
 • Kui kaasistujaks nimetatud töövaidluskomisjoni liikmel ei ole mõjuval põhjusel võimalik istungil osaleda, teavitab ta sellest viivitamata töövaidluskomisjoni juhatajat. Sellisel juhul valib töövaidluskomisjoni juhataja esitatud nimekirjast uue kaasistuja. Istungil osalemise takistusest palume võimalusel teatada komisjoni liikmel vähemalt 24 tundi enne istungi toimumist, sest juhul, kui uut komisjoni liiget ei õnnestu leida, tuleb istung edasi lükata.
 • Kaasistujaks nimetatud komisjoni liikme tööandja ehk asutus või ettevõte, kelle juures komisjoni liige igapäevaselt töötab, vabastab kaasistujaks nimetatud isiku istungil osalemise ajaks tööülesannete täitmisest. Kaasistujaks nimetatud isiku nõudmisel väljastab töövaidluskomisjoni juhataja kinnituse kaasistuja istungil osalemise kohta.
 • Kaasistujaks nimetatud komisjoni liikme tööandja ehk asutus või ettevõte, kelle juures komisjoni liige igapäevaselt töötab, ei ole kohustatud säilitama või maksma istungil osalemise aja eest töötasu. Kuid poolte kokkuleppel või tööandja enda soovil on see võimalik.
 • Kaasistuja kinnitab pärast kaasutujaks nimetamist, st enne esimesel istungil osalemist enda vastust seadusega ettenähtud nõuetele, huvide konflikti puudumist asja arutamisel osalemiseks ning konfidentsiaalsusnõudest kinnipidamist.
 • Kaasistuja peab ennast kohe töövaidlusasja menetlemisest taandama, kui ta on olnud samas asjas lepitajaks või kui ta põhjendatult ei saa jääda töövaidlusasja lahendamisel erapooletuks või kui esineb mõni tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 23 nimetatud asjaolu.
 • Kaasistuja ülesandeks on muuhulgas töövaidluskomisjoni juhataja kohta esitatud taandamisavalduse läbivaatamine ehk töövaidluskomisjoni juhataja taandamise avalduse vaatavad läbi kaasistujateks nimetatud töövaidluskomisjoni liikmed. Taandamisavaldus tuleb rahuldada, kui selle poolt on vähemalt üks kaasistuja. Kui kaasistujad ei rahulda töövaidluskomisjoni juhataja vastu esitatud taandamisavaldust, võib töövaidluskomisjoni juhataja taandamiseks pöörduda kirjalikult kolme tööpäeva jooksul taandamisavalduse rahuldamata jätmise otsusest teada saamisest arvates töövaidlusasja lahendava töövaidluskomisjoni kaudu Tööinspektsiooni peadirektori poole.

Milliste hüvitiste saamiseks on õigus seoses kaasistuja tööga?

 • Riigi poolt makstakse kaasistujale töövaidluskomisjoni istungil osalemise aja eest tasu Tööinspektsiooni eelarvest. Tasu istungil osalemise ühe tunni eest on võrdne töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud tunnitasu alammääraga. Kaasistuja tasu ei ole töötasu ning selle tasult peetakse kinni ainult tulumaks ja vajadusel kogumispensioni makse. Istungil osalemise aega arvestatakse poole tunni täpsusega.
 • Kaasistujale arvestatakse toimiku materjalidega tutvumiseks ja muu töövaidlusega seotud asjaajamise jaoks töövaidlusasja kohta pool tundi tasustatud tööaega lisaks istungil osaletud ajale.
  • Tasu arvestuse aluseks on Riigi Tugiteenuste Keskusele (edaspidi RTK) esitatav koondkorraldus käskkirjaga kinnitatud vormil, kuhu on koondatud kaasistujate komisjoni istungitel osalemise tunnid ja toimiku materjalidega tutvumise aeg kalendrikuu lõikes.
  • Koondkorralduse aluseks on töövaidluskomisjoni sekretäri poolt kuu lõikes täidetud istungil osalejate tunniarvestuse tabel. 
  • Tunniarvestuse tabelisse lisatakse istungipäev, kaasistujate nimed, istungil osaletud aeg tundides. Lisaks esitatakse mitut töövaidlusaja istungil arutati ja mitme toimikuga kaasistuja tutvus ühe töövaidlusasja raames ning tuuakse välja toimikuga tutvumiseks kulunud ettevalmistusaeg arvestusega pool tundi ühe toimiku kohta.
  • Koondkorralduse pealkirjas täidetakse töövaidluskomisjoni nimetus, aasta ja arvestusperioodiks märgitakse kalendrikuu, mille kohta esitatakse komisjoni istungil osaletud tundide aeg.  
  • Pangakonto number näidatakse 20-kohalise IBAN kontonumbrina; kaasistujale esmase väljamakse korral märgitakse veerus 4 „x“; esitada info kogumispensioniga liitumise kohta.
  • Juhul, kui korduvalt istungitel osalenud kaasistuja andmed (nimi, pangakonto number) muutuvad võrreldes varasemaga, märgitakse  kaasistuja nime juurde tärn (*). Kaasistuja nime muutmisel (näiteks abiellumisel) esitatakse uue nimega andmed koondkorraldusel seejärel, kui kaasistuja on kinnitanud, et andmed on pangas muudetud. 
 • Kaasistujal on õigus taotleda Tööinspektsioonilt sõidukulude hüvitamist, lähtudes järgmistest põhimõtetest
  • Kui töövaidluskomisjoni istung toimub väljaspool kaasistuja töölepinguga määratud töö tegemise asukohta või mittetöötava kaasistuja elukohta, hüvitatakse kaasistujale  istungil osalemisega seotud kulud tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktide 1 ja 2 alusel töötaja kohta sätestatud ulatuses ja korras.
  • Kaasistujale hüvitatakse töövaidluskomisjoni istungi toimumise kohta ja alalisse töö- või elukohta tagasisõidul ühistranspordi (va takso) sõidupileti maksumus sõidukulu tõendava dokumendi alusel. Taksosõidu kulud hüvitatakse vaid sõitudeks istungi toimumise kohaliku omavalitsuse üksuse piires, kui muu ühistranspordi kasutamine selles kohalikus omavalitsuse üksuses ei ole võimalik.
  • Kulude hüvitamiseks saadab kaasistuja sõidupileti e-kirjaga töövaidluskomisjoni sekretär-referendile.
  • Kui kaasistujal ei ole võimalik töövaidluskomisjoni istungile saabuda ühistranspordiga, hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamise kulud tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 alusel (0,23 eurot/km) sõidupäeviku alusel. 
  • Hüvitise saamiseks kannab kaasistuja sõidupäeviku vormile läbisõidu odomeetri alg- ja lõppnäidu, info istungi toimumise aja ja koha kohta. 
  • Kulude hüvitamiseks saadab kaasistuja e-kirjaga sõidupäeviku koos sõiduauto tehnilise passi koopiaga töövaidluskomisjoni sekretär-referendile. Kui istungil osalemisega kaasnevad parkimiskulud, siis lisab kaasistuja ka parkimist  tõendava kuludokumendi.

Kõik vajalikud vormid ja suunised kuludokumentide esitamiseks saab kaasistuja töövaidluskomisjoni sekretär-referendi käest. 

Videoloengud kaasistujatele: 

 • Töövaidluse lahendamise menetlus. Ettekannet saab vaadata SIIT
 • Isikuandmete kaitse. Ettekannet saab vaadata SIIT
 • Tööinspektsiooni infosüsteemi kasutamine. Kaasistuja vaade. Saab vaadata SIIT

Viimati uuendatud 19.04.2022