Hanked

Tööinspektsioon lähtub hangete läbiviimisel ja hankelepingute sõlmimisel riigihangete seadusest, Eesti Vabariigis kehtivatest vastavat valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, Tööinspektsiooni teabehalduskorrast, lepingute haldamise korrast ning kehtestatud hankekorrast.

Andmed Tööinspektsiooni piirmäärasid ületavate hangete kohta on leitavad Riigihangete registrist.

Tööinspektsiooni peadirektori 11.01.2022 käskkirjaga nr 1.1-1/3  kinnitatud Tööinspektsiooni hankekorra punkt 1.8 kohaselt viiakse hankemenetlused alates väikehankest läbi riigihangete registris (edaspidi RHR). Väikehange on hange, mille hankelepingu eeldatav maksumus on asjade ostmisel või teenuste tellimisel 10 000 kuni 29 999,99 eurot ja ehitustööde tellimise puhul 10 000 kuni 59 999,99 eurot.

Tööinspektsiooni veebilehel infot alla 10 000 eurot jäävate asjade ostmise ja teenuste tellimise ning alla 10 000 eurot jäävate ehitustööde tellimise kohta ei avaldata.

Viimati uuendatud 27.01.2023