Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sõidukijuhtide lähetamise erisused

Direktiivist 2020/1057 tulenevad erisätted on laiendatud lähetusjuhtumile, kus transpordiettevõtjaga töösuhtes sõidukijuht on lähetatud teise liikmesriigi territooriumile sealsele lepinguosapoolele teenust pakkuma.

Kes on lähetatud sõidukijuht?

Rahvusvahelisel autoveol sõidukijuhi lähetusreeglite erisused on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2020/1057 (edaspidi direktiiv 2020/1057). Direktiivist 2020/1057 tulenevad erisätted on laiendatud lähetusjuhtumile, kus transpordiettevõtjaga töösuhtes sõidukijuht on lähetatud teise liikmesriigi territooriumile sealsele lepinguosapoolele teenust pakkuma. Erisätetega piiritletakse veod (sh erandid), kus on kohustus järgida Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 96/71/EÜ (edaspidi direktiiv 96/71) sätestatud lähetusnõudeid ja luuakse sektoripõhine ühtne lähetusjuhtumite teavitamise (lähetusdeklaratsioonide) infosüsteem.

Lähetatud sõidukijuhtide registreerimine ja andmete esitamine

Lähetuse sihtriigi pädevale asutusele tuleb esitada hiljemalt lähetuse alguses lähetusdeklaratsioon siseturu infosüsteemi (IMI) avaliku liidese kaudu ja tagada selle ajakohasus.

Lähetusdeklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. sõidukijuhi tööandja nimi ja aadress ning ühenduse tegevusloa number, kui see on olemas;
 2. sõidukijuhi tööandja veokorraldaja või tööandjat esindava isiku kontaktandmed;
 3. sõidukijuhi nimi ja sünniaeg, elukoha aadress ja juhiloa number;
 4. sõidukijuhi töölepingu alguskuupäev ja lepingule kohaldatav õigus;
 5. lähetuse eeldatav algus- ja lõppkuupäev;
 6. mootorsõiduki registreerimisnumber;
 7. kas osutatav transporditeenus on veosevedu, sõitjatevedu, rahvusvaheline vedu või kabotaažvedu.

Juhil peab olema kaasas ja ta peab kontrollimisel esitama lähetusdeklaratsiooni koopia (paberkandjal või elektroonilisel kujul).

Järelevalve

Tööinspektsioon võib lähetatud sõidukijuhtide osas alustada järelevalve menetlust, mille raames tuleb tööandjal kaheksa nädala jooksul Eesti Tööinspektsiooni taotlusele vastata ja saata siseturu infosüsteemi (IMI) avaliku liidese kaudu järgmised dokumendid:

 1. tõendusmaterjal vastuvõtvas liikmesriigis toimuvate vedude kohta, näiteks veodokument (ehk veose saatedokumendid, võib ka e-CMR);
 2. sõidumeerikute töö- ja puhkeaja andmed, mis on sätestatud määrustes (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014. Sõidumeeriku uute kasutusnõuete kohaselt peab juht alates 2.02.22 kõikide liikmesriikide piiriületused riigitähisega fikseerima (määrus 165/2014 artikli 34 lõiked 6 ja 7);
 3. dokumendid sõidukijuhi tasustamise kohta lähetuse ajal;
 4. tööleping või võrdväärne dokument;
 5. sõidukijuhi tööga seotud tööajakava ja andmed sõidukijuhile töötasu maksmise kohta.

Olulised sätted

Transpordiettevõtja peab alates 2. veebruarist 2022 arvestama järgmisega:

Lähetatud sõidukijuhile tuleb tagada direktiivis 96/71/EÜ toodud lähetuse toimumise riigis kehtivad minimaalsed töötingimused. Minimaalseid töötingimusi tuleb järgida juhul, kui need on soodsamad lähetatud töötaja koduriigis kohaldatavatest töötingimustest.

Näiteks peab lähetatud töötajale maksma lähetuse toimumise riigi töötasu alammäära suurust töötasu (sh ületunnitöötasu jm), kui see on töötaja tavapärasest töötasust suurem.

Erandina ei kohaldata lähetusnõudeid kui:

 • riigi territooriumi läbitakse kaupa peale või maha laadimata või sõitjaid peale võtmata või neil väljuda laskmata (transiit);
 • teostatakse kahepoolset veose- või sõitjatevedu;
  • lisaks kahepoolsele veole võib teha ühe peale- ja mahalaadimistoimingu (sõitjateveol sõitjate sisenemine ja väljumine) läbitavates riikides tingimusel, et veost ei laadita peale ja maha samas liikmesriigis;
  • kahepoolsel veoseveol, mis algab asukohaliikmesriigis ja mille puhul ühtki täiendavat toimingut ei tehta, kohaldatakse tagasi teekonnal erandit kuni kahele täiendavale peale- ja/või mahalaadimistoimingule.
 • Alates 21.08.2023 võib punktides i ja ii nimetatud toiminguid erandi all teha ainult sõidumeeriku SMART 2 kasutamisel.

Viimati uuendatud 16.11.2022