Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töövaidluskomisjoni otsused

Töövaidluskomisjon ei avalikusta isikuandmeid ilma seadusest tuleneva aluseta. Menetlusseadustikest tuleneb kohustus avalikustada jõustunud töövaidluskomisjoni otsused Tööinspektsiooni avalikus dokumendiregistris.

Isikute nimed, k.a esindajate nimed asendab töövaidluskomisjon initsiaalide või tähemärkidega, tekstiosas ka sõnaga (avaldaja, tööandaja, esindaja). Kui töövaidlusotsus sisaldab eriliiki isikuandmeid või muid tundlikke isikuandmeid ning töövaidluslahend võimaldab isiku tuvastamist ka vaatamata sellele, et nimed ja muud isikuandmed on varjatud,  töötleb töövaidluskomisjon ära ka tuvastamist võimaldava info.

Töövaidluskomisjon avalikustab menetlusseadustikes ettenähtud juhtudel isikuandmeid sisaldavaid määruseid võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ametlike Teadaannete väljaandja ja vastutav töötleja on Justiitsministeerium, volitatud töötleja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Ametlike Teadaannete veebilehel avaldatud teadaannetele on igaühel õigus tasuta juurde pääseda kuni avaldamise lõpetamiseni.

Valik töövaidluskomisjoni otsuseid alates 2014. aastast on kättesaadav Tööinspektsiooni dokumendiregistrist (vasakmenüüst valik "TVK töövaidlusotsus"). Teiste 2013. aasta ja varasemate otsuste lugemiseks palume esitada teabenõue. 

Töövaidluskomisjoni menetluses olnud ebavõrdse kohtlemisega seotud töövaidlusasjad

Viimati uuendatud 11.05.2023