Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Väärtused, missioon, visioon

Tööinspektsioon on Sinu abiline tööelus. Meie soov on, et Eestis oleksid selged töösuhted ja ohutu ning tervistsäästev töökeskkond. Igal aastal kontrollime ligi 100 000 töötaja töökohtade ohutust ning anname e-kirja ja telefoni teel nõu 40 000 korral. Lisaks aitame lahendada aastas ligi 2000 töövaidlust, mille kogusumma oli 2022. aastal ligi 9 miljonit eurot.

Tööinspektsioon on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teeb järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on viia ellu töökeskkonnapoliitikat; teha järelevalvet töökeskkonnas töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle; teha järelevalvet töövahendusteenust osutavate ja renditööjõudu vahendavate ettevõtjate majandustegevuse nõuete ja piirangute täitmise üle; teavitada üldsust, töötajaid ja tööandjaid töökeskkonna ohtudest ning lahendada töövaidlusi ja viia läbi lepitusmenetlusi kohtuvälises töövaidlusi lahendavas organis.

Meie missioon on anda kindlustunne töösuhetes ja ennetada tööõnnetusi.
Soovime, et Eestis on töösuhted selged ja töökeskkond ohutu ning tervistsäästev.

Põhiväärtused

  • Asjatundlik – oleme professionaalsed, kompetentsed, korrektsed, erapooletud ja teeme tööd pühendunult.
  • Usaldusväärne – peame lubadustest kinni, toetame ja tunneme oma vastutust; oleme täpsed, selged ja tegemistes läbipaistvad; kohtleme kõiki võrdselt, väärtustame kõiki arvamusi, pühendume Eestis hea töökeskkonna loomisele.
  • Lahendustele orienteeritud – otsime lahendusi ja ennetame probleeme; saavutame oma eesmärgid läbi paindliku koostöö, professionaalse ja uuendusliku lähenemise, tajudes oma vastutust ühiskonna ees.

Viimati uuendatud 29.08.2023