Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kontaktasutused

Eestis on töötajate kontaktasutuseks Tööinspektsioon. Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn
Tel: +372 640 6000
E-posti aadress: [email protected]
Veebileht: https://www.ti.ee/et

Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning töövaidluste lahendamine kohtuvälises töövaidlusorganis.

Tööinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet lähetatud töötajate töötingimuste üle Eestis ja vastab põhjendatud infopäringutele seaduste, muude õigusaktide ja laiendatud kollektiivlepingute kohta, mida kohaldatakse lähetatud töötajale. Lisaks korraldab Tööinspektsioon infovahetust teiste liikmesriikidega.

Tööinspektsioon osutab nii töötajatele kui tööandjatele tasuta nõustamisteenust. Kui Teil tekib Eestisse lähetatud töötajate registreerimise või Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste osas küsimusi, on Teil võimalik võtta ühendust Tööinspektsiooni nõustamisjuristi või töökeskkonna konsultandiga. Nõustamisjurist vastab töösuhteid puudutavatele küsimustele, töökeskkonna konsultant töökeskkonna ohutust ja töötervishoidu puudutavatele küsimustele.

Tööinspektsioon osutab hetkel nõustamisteenust telefoni (+372 640 6000) ja e-kirja ([email protected]) teel. . Nõustamisjuristi ja töökeskkonna konsultandi poole saab pöörduda nii eesti, inglise kui vene keeles. Inglise või vene keeles vastuse saamiseks palume pöördumises välja tuua eelistatud keel.

Tööinspektsiooni nõustamisteenus on tasuta.

Lisaks Tööinspektsioonile tegelevad lähetatud töötajate küsimustega vastavalt oma pädevusele teised riigiasutused: 

Töö- ja elamistingimuste kohta välismaal saab tarvilikku infot töövahenduse võrgustikult EURES (European Employment Services). Täpsem info EURESi kodulehtedel http://europa.eu/eures avaneb uues vahekaardis ja www.eures.ee avaneb uues vahekaardis.

Lisaks tegelevad nõustamisega järgnevad asutused:

Teiste riikide tööinspektsioonide kontaktid

Viimati uuendatud 06.04.2023