Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööplaanid, eelarve, palgad

Tööinspektsioon on keskne riiklik ekspert ja kompetentsikeskus töösuhete, tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes. Inspektsiooni ülesandeks on töövaldkonnas ennetus- ja teavitusmeetmete rakendamine ning riikliku ja haldusjärelevalve läbiviimine, samuti töövaidluste kvaliteetne lahendamine.
Inspektsiooni tegevus aitab kaasa turvalise töökeskkonna loomisele, õiglaste töösuhete sõlmimisele ja ausa konkurentsi tingimuste tagamisele.

Tööinspektsiooni arengukava aitab siduda Tööinspektsiooni kui riigiasutuse missiooni, visiooni, eesmärgid ja ülesanded süsteemselt asutuse sisemiste võimaluste ja väliskeskkonnaga, sh selgitada asutuse kui organisatsiooni eesmärke ja vajadusi organisatsiooni liikmetele, klientidele, partneritele, sidusasutustele ja poliitikakujundajale. Arengukava on aluseks iga-aastaste tööplaanide koostamisel ja tegevuste peamiste fookuste seadmisel.
Tööinspektsiooni arengusuunad ja valitud strateegiad tegevuste elluviimiseks tulenevad ÜRO Säästva arengu eesmärkidest aastaks 2030 ja selle alusel 2015. aastal välja töötatud Eesti säästva arengu riiklikkust strateegiast "Säästev Eesti 21" .  

Palgad ja töötasud 

Asutuste teenistujate palkade ja töötasude avalikustamist koordineerib Rahandusministeerium. Samuti koostab avaliku teenistuse personali- ja palgaanalüüse, mis annavad infot olulisematest personali-ja palgastatistilistest näitajatest, vt https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/avalik-teenistus/personali-ja-palgastatistika 

Viimati uuendatud 01.09.2023