Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamine

Struktuuritoetus on rahaline abi, mida antakse toetuse saaja või partneri abikõlblike kulude katteks Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning Eesti riigi poolt nende vahendite kaasrahastamiseks sihtotstarbeliselt eraldatavatest vahenditest, juhul kui see on meetme või meetme tegevuse eelarves ette nähtud.

Tööinspektsioon kasutab alates 2008. aastast Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid ennetuse- ja teavitustöö korraldamiseks ning elluviimiseks. Samuti tööandjate ja töötajate nõustamiseks, töökeskkonnakonsultandi teenuse osutamiseks ja ettevõtete töökeskkonnaalaste tegevuste märkamiseks ja tunnustamiseks. ESF vahendite kasutamisel lähtutakse vastava perioodi struktuuritoetuste seadusest ning programmi ja projekti eesmärkidest.

Viimati uuendatud 11.01.2024