Tööpakkumised

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.

Lähtudes Tööinspektsiooni (edaspidi TI) teenistujate värbamise ja valiku töökorrast kanname vastutust isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest. TI tagab isikuandmete kaitse läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Seejuures TI kinnitab, et on kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks ja, et isikuandmete töötlemisel piirdutaks vähimaga, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Töötleme kandidaadi isikuandmeid üldreeglina vaid värbamisprotsessi ajal ning erandjuhtudel pärast värbamisprotsessi seoses kandideerimisega tekkinud vaidluse lahendamisega, samuti seoses teenistussuhte tekkimise või jätkumisega poolte vahel.

Isikuandmeid töötleme kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 6 (1) (b) ette nähtud alusel, st isikuandmete töötlemine on vajalik töölepingu sõlmimisele eelnevate tegevuste läbi viimiseks vastavalt kandidaadi taotlusele.

Kui organisatsiooniväline kandidaat ei osutu valituks, säilitame kandidaadi isikuandmeid ühe aasta jooksul arvates kandidaadi suhtes teenistuskohale valituks või mittevalituks osutumise otsuse tegemise päevast. Andmeid säilitatakse ühe aasta jooksul eesmärgiga lahendada kandidaadi ja TI vahel tekkida võivaid vaidlusi nimetatud otsuse suhtes.

Kandidaadi soovi korral säilitame oma infosüsteemis kandidaadi isikuandmeid talle võimalike täiendavate tööpakkumiste tegemiseks.

Ilma seadusest tuleneva õiguseta, ei anna me kandidaadi isikuandmeid üle kolmandatele isikutele. Inspektsioonil on õigus kandidaadi esitatud andmete õigsust kontrollida ning kandidaadi ametikohale sobivust hinnata (nt avalikud andmebaasid, krediidiinfo, karistusregister, avalik veeb vms infoallikas). TI  siseselt võimaldme ligipääsu kandidaadi isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud TI teenistujatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda ning vaid ulatuses, mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

TI värbamise ja valiku protsessi korraldajal on õigus tööalase tagasiside saamiseks võtta ühendust soovitajatega, kelle kandidaat on välja toonud kandidaadi küsimustikus. Inspektsioon eeldab, et kandidaat on neid isikuid eelnevalt teavitanud, et TI võib nende andmeid (sh kontaktandmeid kasutada) nendega kontakteerumiseks ja tagasiside küsimiseks.

Kandidaadil on õigus tutvuda tema kohta TI valduses olevate isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, kirjutades [email protected]

Kandidaadil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma isikuandmete töötlemise osas, sh nõuda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, parandamist või sulgemist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Kui kandidaat leiab, et TI on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise või andmete kustutamise nõudega inspektsiooni poole elektronposti vahendusel üldaadressil [email protected] 

Kas Sinu soov on tulevikus saada tööinspektoriks või tahad teada, mida inspektori töö päriselt tähendab?

Sul on võimalus meie tööga lähemalt tutvuda, kui tuled meile töövarjuks. Selleks saada sooviavaldus aadressile [email protected]. Sooviavalduses palume välja tuua järgnev info:

 • Millise ametikoha või valdkonnaga soovid lähemalt tutvust teha?
 • Millal sooviksid töövarjuks tulla?
 • Mis teadmisi loodad töövarjupäevalt kaasa võtta?
 • Kas eelistad asukohaks Tallinna, Tartu, Pärnu või Jõhvi kontorit? 

Miks hakata töövarjuks?

 1. Saad tutvuda enda jaoks olulise valdkonnaga
 2. Tutvud võõrustaja tööalaste väljakutsete, lahenduste ja probleemidega
 3. Avastad põneva karjäärivõimaluse 

Töövarjutamise ajal:

 • Küsi julgelt küsimusi ning täpsustusi, kui miski jääb segaseks.
 • Ole aktiivne kuulaja ning avalda oma arvamust.
 • Tee päeva jooksul endale olulisi märkmeid, mida avastad või pead oluliseks enda õppimise seisukohalt.

Vaimse tervise konsultant

Vaimse tervise konsultandi põhieesmärk on tööalase vaimse tervise valdkonna koordineerimine ja arendamine ning tööealiste inimeste vaimse tervise, töövõime säilitamine ja parandamine ettevõtete töökeskkonnaalase konsulteerimise kaudu, sh tööandja toetamine töökeskkonna edendamisel, vähenenud töövõimega ja vaimsete väljakutsetega inimeste tööturul osalemise suurendamine ja varase pensionile jäämise ärahoidmine ning töövõime toetamise skeemi jätkusuutlikkuse tagamine

Pakume:

 • võimalust teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd
 • asjatundlikku, motiveeritud ja toetavat meeskonda
 • arenemis- ja õppimisvõimalusi
 • 35-päevast põhipuhkust
 • 3 tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva
 • põhipalka alates 2 000 eurost (katseajal) ja peale katseaega 2 300 eurot kuus
 • paindlikku tööajakorraldust ja kaugtöö võimalust

Töö sobib Sulle, kui:

 • Sul on kõrgharidus
 • Sul on huvi tööõiguse ja töösuhete vastu
 • Sul on eesti keel kõrgtasemel ja väga hea vene ning inglise keele oskus
 • Sul on teadmised ja/või kogemus vaimse tervise valdkonnast
 • Sul on hea argumenteerimisoskus ja enesekindlus
 • Oled positiivse meelelaadiga ja töös tulemustele orienteeritud
 • B-kategooria juhiluba ja valmisolek sõita Eesti eri paikadesse.

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja hiljemalt 23. märtsiks 2023 e-postile [email protected] digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „vaimse tervise konsultant“.

Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades [email protected]

Viimati uuendatud 20.03.2023