Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööpakkumised

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.

Lähtudes Tööinspektsiooni (edaspidi TI) teenistujate värbamise ja valiku töökorrast kanname vastutust isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest. TI tagab isikuandmete kaitse läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Seejuures TI kinnitab, et on kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks ja, et isikuandmete töötlemisel piirdutaks vähimaga, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Töötleme kandidaadi isikuandmeid üldreeglina vaid värbamisprotsessi ajal ning erandjuhtudel pärast värbamisprotsessi seoses kandideerimisega tekkinud vaidluse lahendamisega, samuti seoses teenistussuhte tekkimise või jätkumisega poolte vahel.

Isikuandmeid töötleme kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 6 (1) (b) ette nähtud alusel, st isikuandmete töötlemine on vajalik töölepingu sõlmimisele eelnevate tegevuste läbi viimiseks vastavalt kandidaadi taotlusele.

Kui organisatsiooniväline kandidaat ei osutu valituks, säilitame kandidaadi isikuandmeid ühe aasta jooksul arvates kandidaadi suhtes teenistuskohale valituks või mittevalituks osutumise otsuse tegemise päevast. Andmeid säilitatakse ühe aasta jooksul eesmärgiga lahendada kandidaadi ja TI vahel tekkida võivaid vaidlusi nimetatud otsuse suhtes.

Kandidaadi soovi korral säilitame oma infosüsteemis kandidaadi isikuandmeid talle võimalike täiendavate tööpakkumiste tegemiseks.

Ilma seadusest tuleneva õiguseta, ei anna me kandidaadi isikuandmeid üle kolmandatele isikutele. Inspektsioonil on õigus kandidaadi esitatud andmete õigsust kontrollida ning kandidaadi ametikohale sobivust hinnata (nt avalikud andmebaasid, krediidiinfo, karistusregister, avalik veeb vms infoallikas). TI  siseselt võimaldme ligipääsu kandidaadi isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud TI teenistujatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda ning vaid ulatuses, mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

TI värbamise ja valiku protsessi korraldajal on õigus tööalase tagasiside saamiseks võtta ühendust soovitajatega, kelle kandidaat on välja toonud kandidaadi küsimustikus. Inspektsioon eeldab, et kandidaat on neid isikuid eelnevalt teavitanud, et TI võib nende andmeid (sh kontaktandmeid kasutada) nendega kontakteerumiseks ja tagasiside küsimiseks.

Kandidaadil on õigus tutvuda tema kohta TI valduses olevate isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, kirjutades [email protected]

Kandidaadil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma isikuandmete töötlemise osas, sh nõuda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, parandamist või sulgemist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Kui kandidaat leiab, et TI on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise või andmete kustutamise nõudega inspektsiooni poole elektronposti vahendusel üldaadressil [email protected] 

TÖÖINSPEKTOR-JURIST
Virumaale ja Harjumaale

Otsime kaht uut kolleegi. Tööinspektor-juristi põhieesmärk on teostada riiklikku järelevalvet töösuhteid reguleerivate õigusaktide ja majandustegevuse nõuete täitmise üle töövahendusteenuse osutamise ja renditööjõu vahendamise puhul. Kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Registreerida Tööinspektsiooni infosüsteemis  järelevalvetoimingud vastavalt kehtestatud korrale ja viia läbi väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Pakume:

 • Võimalust teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd.
 • Asjatundlikku, motiveeritud ja toetavat meeskonda.
 • Arenemis- ja õppimisvõimalusi.
 • 35-päevast põhipuhkust.
 • 5 tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva.
 • Põhipalka alates 1 700 eurost (katseajal) kuni 2 000 euroni kuus.
 • Töökohta Tööinspektsiooni Rakvere, Jõhvi või Tallinna kontoris.
 • Paindlikku tööajakorraldust ja kaugtöö võimalust.

Töö sobib Sulle, kui:

 • Sul on juriidiline kõrgharidus.
 • Sul on huvi tööõiguse ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide vastu.
 • Sul on eesti keel kõrgtasemel ja väga hea vene ning inglise keele oskus.
 • Sul on teadmised ja/või kogemus tööõigusaktide reeglite rakendamisel.
 • Sul on valmisolek rahvusvaheliseks koostööks ja lähetusteks.
 • Sul on hea argumenteerimisoskus, pingetaluvus ja enesekindlus.
 • Oled positiivse meelelaadiga ja töös tulemustele orienteeritud.
 • Omad B-kategooria juhiluba ja valmisolekut sõita.

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise hiljemalt 22. detsembriks 2023 e-postile [email protected] digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor-jurist Virumaa" või „tööinspektor-jurist Harjumaa“.

Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades [email protected].

KOMMUNIKATSIOONISPETSIALIST

Oled oodatud liituma meie tiimiga kui:

 • Sul on praktilised kogemused digiturunduses, sotsiaalmeedias ja kampaaniate elluviimisel ning mõisted nagu SEO, Google Ads, Google Analytics ei tekita segadust.
 • Oled algatusvõimeline, loova meelega, ei karda eksperimenteerida uute lahendustega ega lennukaid mõtteid lauale tuua.
 • Bürokraatlik keel paneb su õhinal mõtlema, kuidas sõnu selgemas keeles seada ja inimestele arusaadavamaks teha.
 • Sinu tugevuseks on sisekommunikatsiooni mõistmine ning oskus panna see organisatsiooni jaoks tööle.
 • Sul on väga hea visuaalne stiilitaju, kasuks tuleb Canva või mõne muu kujundusprogrammi kasutusoskus.
 • Omad töökogemust kommunikatsiooni- või turundusvaldkonnas – töötanud PR agentuuris, olnud organisatsiooni suhtekorraldaja, töötanud ajakirjanduses vms.

Sinu peamised tööülesanded on:

 • Ideede genereerimine ja elluviimine Tööinspektsiooni ennetustegevuste tarbeks.
 • Sotsiaalmeediakanalite haldamine ja sisuloome.
 • Suhtlemine meedia ja koostööpartneritega.
 • Uudiskirjade, pressiteadete jm infomaterjali koostamine või koordineerimine asutuse siseselt.

Liitudes Tööinspektsiooniga töötad koos tipptegijatest meeskonnaga, saad teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Sulle sobivas Tööinspektsiooni kontoris üle Eesti.

Meie tööaeg on paindlik ning soovi korral saad teha kaugtööd.

Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, viis tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva.  

Kandideerimiseks palun saada enda CV ning motivatsioonikiri hiljemalt 13. detsembriks 2023 e-posti aadressile [email protected] märgusõnaga „kommunikatsioonispetsialist“.

Lisainfo: personalispetsialistilt Evelin Uustalilt telefonil 5623 0228 või kirjutades [email protected].

Viimati uuendatud 11.12.2023