Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Registreerimine ja andmete esitamine

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse kohaselt on kohustus Eestisse lähetatavad töötajad Tööinspektsioonis registreerida. Lähetatud töötaja tööandja peab Eestisse lähetatavad töötajad registreerima enne töötaja faktilise töötamise algust Eestis.

Registreerimine

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse (ELTTS) § 5¹ kohaselt on kohustus Eestisse lähetatavad töötajad Tööinspektsioonis registreerida. Lähetatud töötaja tööandja peab Eestisse lähetatavad töötajad registreerima enne töötaja faktilise töötamise algust Eestis. Registreerimiseks tuleb esitada lähetamise teade läbi Tööinspektsiooni infosüsteemi (TEIS) iseteeninduse: iseteenindus.ti.ee. Andmete muutumise korral saab eelnevalt esitatud lähetamise teadet muuta samas keskkonnas enne muudatuse jõustumist.

Tööinspektsioonile tuleb esitada järgmised andmed:

 1. lähetatud töötaja tööandja nimi, isiku- või registrikood, tegevusala, elu- või asukoha ja sidevahendite andmed;
 2. lähetatud töötaja tööandjat esindava kontaktisiku nimi ja sidevahendite andmed;
 3. lähetatud töötajate arv, nende nimed, isikukoodid või sünnikuupäevad ja isikut tõendavate dokumentide numbrid;
 4. lähetuse eeldatav kestvus ning kavandatav algus- ja lõppkuupäev;
 5. tellija ja/või isiku, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, nimi, isiku- või registrikood, tegevusala, elu- või asukoha ja sidevahendite andmed;
 6. tellijat ja/ või isikut, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, esindava kontaktisiku nimi ja sidevahendite andmed;
 7. info selle kohta, millisel tegevusalal lähetatud töötaja Eestis töötama hakkab ja lähetatud töötaja töö tegemise koha aadress.

Eestisse lähetatud töötajast teavitamata jätmise korral on Tööinspektsioonil õigus määrata trahv füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut ning juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot. Tööinspektsioonil on õigus avaldada Tööinspektsioonile esitatud isikustatud andmed Maksu- ja Tolliametile maksuseadustega pandud ülesannete täitmise tagamiseks.

Lähetuse kestus ja pikendamine

ELTTS § 5 lõikes 1 sätestatud kohalduvaid töötingimusi peab tööandja Eestisse lähetatud töötajale kohaldama kuni 12-kuulise lähetuse korral. Kui lähetus kestab kauem kui 12 kuud, on tööandja kohustatud tagama töötajale kõik Eestis kehtivad töötingimused (välja arvatud töölepingu sõlmimise ja ülesütlemisega seotud õigused ja kohustused, sealhulgas pärast töösuhte lõppemist kehtiv konkurentsipiirang ning tööandjapensioni skeemid). Näiteks kui lähetatud töötajale peab olema tema lähetuse algusest tagatud põhipuhkuse kestus vastavalt Eesti õigusele, siis pärast 12 kuu möödumist hakkab talle kohalduma ka puhkuse ajakava koostamise ja puhkuse aegumise osas Eesti tööõigus.

Kui tööandja on asendanud lähetatud töötaja teise samas kohas sama tööülesannet täitva lähetatud töötajaga, liidetakse töötajate lähetuse kestus (nt kui esimene lähetatud töötaja paigaldas objektil torusid ja lahkus objektilt pärast kaheksa kuu möödumist ning tema asemel asus samal objektil torusid paigaldama teine lähetatud töötaja, on põhjust nende kahe lähetatud töötaja Eestis viibimise ajad liita. Kui teine töötaja teeb tööd üle nelja kuu, loetakse ta pärast nelja kuu täitumist pikaajaliselt lähetatud töötajaks ja teisele töötajale hakkab tema töötamise viiendast kuust alates kehtima kogu Eesti tööõigus).

12-kuulist perioodi on võimalik pikendada kuni 18-kuuni. Pikendamiseks tuleb Tööinspektsiooni infosüsteemis (TEIS) vastava lähetamise teate juures lisada põhjendus, mis ilmub automaatselt, kui lähetuse kestvus ületab 12-kuulist perioodi. Teade peab olema põhjendatud ehk välja peab olema toodud, miks lähetatud töötaja üle 12 kuu Eestis viibima peab.

Pikema kui 18kuulise lähetuse korral tuleb Eestisse lähetatud töötajale tagada kõik Eestis kehtivad töötingimused (välja arvatud töölepingu sõlmimise ja ülesütlemisega seotud õigused ja kohustused, sealhulgas pärast töösuhte lõppemist kehtiv konkurentsipiirang ning tööandjapensioni skeemid). Kui pikaajaline lähetatu on renditöötaja, peab kasutajaettevõtja tööandjat teavitama, milliseid töötingimusi töötajale pärast 12 või 18 kuu möödumist kohaldatakse.

Riikliku või haldusjärelevalve teostamiseks vajalike dokumentide esitamine

Lähetatud töötaja tööandja on kohustatud esitama Tööinspektsiooni nõudmisel Tööinspektsioonile viivitamata dokumendid, mis on vajalikud riikliku või haldusjärelevalve teostamiseks.

Nimetatud dokumendiks võib olla:

 • tööleping,
 • A1 tõend (sotsiaalse kindlustatuse tõend)
 • tööajakava,
 • väljavõte töötasu maksmise kohta või
 • muu dokument, mille alusel saab tõendada lähetatud töötaja suhtes kohaldatavate töötingimuste täitmist.

Dokumente aktsepteerimine eesti, inglise ja vene keeles. Kuid vastavalt keeleseadusele on Tööinspektsioonil vajadusel õigus nõuda dokumendi esitajalt dokumendi eestikeelse tõlke esitamist.

Dokumente on Tööinspektsioonil õigus nõuda kolm aastat pärast töötaja lähetusperioodi lõppemist. Lähetatud töötaja tööandjal on kohustus esitada Tööinspektsiooni nõudmisel Tööinspektsioonile dokumendid, mis on vajalikud riikliku või haldusjärelevalve teostamiseks. Kui tööandja jätab Eestisse lähetatud töötajate kohta nõutud andmed  või dokumendid esitamata, on Tööinspektsioonil õigus koostada ettekirjutus ning selle täitmata jätmisel kohaldada tööandjale sunniraha. 

Nõustamisteenus

Kui Teil tekib Eestisse lähetatud töötajate registreerimise või Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste osas küsimusi, on Teil võimalik võtta ühendust Tööinspektsiooni nõustamisjuristi või töökeskkonna konsultandiga. Nõustamisjurist vastab töösuhteid puudutavatele küsimustele, töökeskkonna konsultant töökeskkonna ohutust ja töötervishoidu puudutavatele küsimustele.

Tööinspektsioon osutab hetkel nõustamisteenust telefoni (+372 640 6000) ja e-kirja ([email protected]) teel. Tööinspektsiooni nõustamisteenus on tasuta.

Nõustamisjuristi ja töökeskkonna konsultandi poole saab pöörduda nii eesti, inglise kui vene keeles.
Vene või inglise keeles vastuse saamiseks palume pöördumises välja tuua eelistatud keel.

Kontaktasutus

Tööinspektsioon
Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn
Tel: +372 640 6000
E-posti aadress: [email protected]
Veebileht: www.ti.ee

Viimati uuendatud 23.02.2024