Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Infoks ajakirjanikele

Meediapäringud palume saata aadressile [email protected]

Eestikeelne meedia

Carolin Liis Tamm

Kommunikatsioonispetsialist

Venekeelne meedia

Myroslava Kononenko

Kommunikatsioonispetsialist

Statistika

Ülevaade tööõnnetuste, kutsehaiguste ning tööst põhjustatud haigestumiste ning töövaidluste tendentside kohta.
Sihtkontrollide kokkuvõtted ning Töökeskkonna ülevaate trükised.

Vaata statistikat
Avalik dokumendiregister

Tööinspektsiooni dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs registreeritud dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendiregistrisse
Jõustunud vaideotsused ja kohtulahendid

Vaideotsus on haldusakt, millega lahendatakse õiguslik vaidlus haldusorgani ja isiku vahel haldusakti või toimingu õiguspärasuse küsimuses.

Liigu edasi  

Töövaidluskomisjoni istungid.

Meedial on õigus töövaidluskomisjoni istungitel osaleda, kui istung ei ole kinniseks kuulutatud.

Avalikku töövaidlusistungit võib pildistada, helisalvestada või filmida ning teha raadio- või televisiooniülekannet või muud ülekannet üksnes asja menetleva töövaidluskomisjoni juhataja eelneval loal. Eelnev põhistatud luba ning digiallkirjastatud dokument tuleb edastada [email protected] kirjalikult 5 tööpäeva enne istungi algust.

Palume meeles hoida, töövaidluskomisjon võib ka istungi toimumise päeval kuulutada menetluse või menetluse osa omal algatusel või menetlusosalise taotlusel kinniseks TsMS § 38 lõikes 1 sätestamata juhul, kui selleta oleks ohustatud objektiivne õigusemõistmine, või kui kinnises menetluses on oluliselt suurem võimalus veenda pooli lõpetama menetlus kompromissiga või neid muul viisil lepitada.

Töövaidlusasja menetluste kajastamisel palume meeles pidada, et:

  • Avalikustatav info ei tohi seadusevastaselt kahjustada inimese perekonna- ja eraelu ning peab olema kooskõlas süütuse presumptsiooniga.
  • Töövaidlusasja menetluse ajal menetlusandmete (sh pildi- ja videomaterjali) avaldamisel ei tohi olla tuvastatav konkreetne isik, v.a juhtudel, kui see on vajalik menetluse või avalikkuse huvides.
  • Üldjuhul piirdutakse avalikustamisel menetlusosalise eesnime, soo ja vanusega. Isiku eesnime ei avalikustata juhul, kui on alust arvata, et isik võib eesnime avaldamise korral olla tuvastatav.
  • Töövaidluskomisjoni menetlust kajastades võib avaldada juriidilise isiku nime, kui see ei kahjusta ülemäära juriidilise isiku tegevust.

Viimati uuendatud 31.10.2023