Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jõustunud vaideotsused ja kohtulahendid

Vaideotsus on haldusakt, millega lahendatakse õiguslik vaidlus haldusorgani ja isiku vahel haldusakti või toimingu õiguspärasuse küsimuses.

Vaiet sisuliselt lahendades on haldusorganil õigus vaideotsusega:

 1. rahuldada vaie ja tunnistada haldusakt kas täielikult või osaliselt kehtetuks ning kõrvaldada haldusakti faktilised tagajärjed;
 2. teha ettekirjutus haldusakti andmiseks, toimingu sooritamiseks või asja uueks otsustamiseks;
 3. teha ettekirjutus toimingu tagasitäitmiseks;
 4. jätta vaie rahuldamata.

Vaideotsus vormistatakse kirjalikult ja selles märgitakse resolutsioon vaide lahendamise kohta. Vaideotsus toimetatakse vaide esitajale ja kolmandale isikule kätte postiga, dokumendi väljastanud haldusorgani poolt või elektrooniliselt.

Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates  halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebusega halduskohtusse.

Tööinspektsiooni poolt toimub vaideotsuse avalikustamine pärast vaideotsuse jõustumist.

Dokument, mis sisaldab eraisiku isikuandmeid, avalikustatakse TI kodulehel töödeldud kujul. Vaideotsuses anonümiseeritakse isikuandmed, ehk  dokumendist kaotatakse informatsioon, mis võib viia isiku tuvastamiseni. Dokumendis kaetakse kinni nimed, isikukoodid, vajadusel ametikoha või muud andmed, mis viitavad kindlale isikule.

Kohtulahendid

TI koduleheküljel avalikustatakse jõustunud kohtulahendid, mille üheks vaidluse osapooleks on olnud Tööinspektsioon.

Harju Maakohtu 04.12.2023 ja 09.01.2024 määrused väärteoasjas 4-23-3966, jõustunud Tallinna Ringkonnakohtu määrusega 24.02.2024

O. R. kaebus Tööinspektsiooni 02.11.2023 otsuse peale väärteoasjas 3-2/135 ja taotlus tähtaja ennistamiseks 

04.12.2023 määruse resolutsioon:
Jätta O. R kaebus Tööinspektsiooni 02.11.2023 otsusele väärteoasjas 3-2/135 läbi vaatamata ja tagastada kaebus kaebuse esitajale
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=354825056

09.01.2024 määruse resolutsioon:
Jätta rahuldamata O. R taotlus Tööinspektsiooni 02.11.2023 otsusele väärteoasjas 3- 2/135 kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=357363962

Tallinna Halduskohtu 26.01.2024 otsus haldusasjas nr 3-23-1108, jõustunud 27.02.2024

A.A. kaebus Tööinspektsiooni peadirektori 30.05.2023 käskkirja nr 1.2-1/31 õigusvastasuse tuvastamise, teenistusest vabastamise aluse muutmise ning õigusvastaselt teenistusest vabastamise eest hüvitise välja mõistmise nõuetes

Resolutsioon:

 1. Rahuldada A.A. kaebus osaliselt ning
  1. 1. tunnistada õigusvastaseks Tööinspektsiooni 30.05.2023 käskkiri nr 1.2-1/31;
  2. 2. muuta A.A. teenistusest vabastamise alust ja lugeda ta teenistusest vabastatuks omal soovil (ATS § 87 lg 1) selliselt, et tema teenistussuhte viimaseks päevaks on 31.05.2023;
  3. 3. mõista Tööinspektsioonilt A.A. kasuks välja hüvitis tema kolme kuu keskmise palga ulatuses ehk 8298 eurot ja 36 senti.
 2. Muus osas jätta kaebus rahuldamata.
 3. Jätta menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=358873607

Tallinna Halduskohutu 13.04.2023 määrus haldusasjas 3-21-1610, jõustunud 03.05.2023

A.K. kaebus Tööinspektsiooni 11.06.2021 käskkirjale nr 1.2-1/36 ja 14.07.2021 käskkirjale nr 1.2-1/45

Resolutsioon: kompromissi kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=337008747

Tartu Ringkonnakohtu 12.05.2023 otsus haldusasjas 2-21-9402, jõustunud 18.09.2023

Anovela Kinnisvara OÜ hagi Eesti Vabariigi (Tööinspektsiooni kaudu) vastu kahju hüvitamiseks

Resolutsioon:

1. Tühistada Tartu Maakohtu 16. septembri 2022 otsus väljamõistetud kahjuhüvitise suuruse, menetluskulude jaotuse ning menetluskulude väljamõistmise osas.
2. Teha tühistatud osas uus otsus, mõista Eesti Vabariigilt välja Anovela Kinnisvara OÜ kasuks 6967 eurot 76 senti ning jätta menetluskulud poolte endi kanda.
3. Rahuldada apellatsioonkaebus osaliselt.
4. Jätta menetluskulud ringkonnakohtus poolte endi kanda.
5. Kohtuotsuse tervikresolutsioon on järgmine:
5.1. Rahuldada hagi osaliselt.
5.2. Mõista Eesti Vabariigilt välja Anovela Kinnisvara OÜ kasuks 6967 eurot 76 senti.
5.3. Jätta menetluskulud maa- ja ringkonnakohtus poolte endi kanda

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=339092697

Tartu Ringkonnakohtu 26.04.2023 otsus haldusasjas 3-20-811, jõustunud 24.10.2023

Xi kaebus Tööinspektsiooni 06.04.2020. a käskkirja nr 1.2-1/18 õigusvastasuse kindlakstegemise, teenistusest vabastamise aluse muutmise ja hüvitise nõuetes

Resolutsioon:

 1. Jätta rahuldamata kaebaja taotlus nõuda vastustajalt välja nelja nõustaja senised haridus- ja töökogemuse kirjeldused.
 2. Tagastada kaebajale 25.11.2022. a seisukoha lisana esitatud kompleksekspertiisi akt ning 07.03.2023. a seisukoha lisana esitatud 30.11.2020. a e-kiri.
 3. Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ning Tartu Halduskohtu 31.05.2022. a otsuse resolutsiooni punktid 1-2 muutmata, kuid muuta osaliselt halduskohtu otsuse põhjendusi.
 4. Muuta halduskohtu otsuse resolutsiooni punkti 3 järgmiselt: „Asendada otsuse avaldamisel kaebaja ja teiste füüsiliste isikute nimed tähemärkidega.“
 5. Jätta poolte menetluskulud ringkonnakohtus nende endi kanda.
 6. Asendada otsuse avaldamisel kaebaja ja teiste füüsiliste isikute nimed tähemärkidega.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=337957933

Tallinna Halduskohtu 26.09 2022 kohtumäärus haldusasjas 3-22-1339, jõustunud 14.10.2022.a.

X. X kaebus Tööinspektsiooni 25.05.2022 otsuse nr 3-6/1436-7 tühistamiseks ja Tööinspektsiooni kohustamiseks asja uuesti läbi vaatama.

Resolutsioon:

 1. Lõpetada haldusasja nr 3-22-1339 menetlus.
 2. Mõista vastustajalt välja kaebaja menetluskuluna riigilõiv 20 eurot.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=322592024

Tallinna Halduskohtu 30.08.2021 kohtumäärus haldusasjas nr 3-21-1159, jõustunud 16.09.2021

AS-i Hoolekandeteenused kaebus Tööinspektsiooni 05.03.2021 ettekirjutuste nr 3-1/20/1380-1-1, nr 3- 1/20/1380-4-1, nr 3-1/20/1380-9-1, nr 3-1/20/1380-2-1, nr 3-1/20/1380-3-1, nr 3-1/20/1380-3-2, 09.03.2021 ettekirjutuste nr 3-1/20/1380-8-2, nr 3-1/20/1380-8-3, nr 3- 1/20/1380-17-1, nr 3-1/20/1380-18-1, 10.03.2021 ettekirjutuste nr 3-1/20/1380-7-3, nr 3-1/20/1380-7-4, nr 3- 1/20/1380-5-1, nr 3-1/20/1380-5-3, nr 3-1/20/1380-6-1, nr 3-1/20/1380-6-2, 11.03.2021 ettekirjutuste nr 3-1/20/1380- 14-1, nr 3-1/20/1380-13-1, nr 3-1/20/1380-16-1, nr 3- 1/20/1380-15-1 ja 30.04.2021 vaideotsuse nr 1.-4-1/646-2 resolutsiooni punkti 3 tühistamise nõudes

Resolutsioon:

 1. Lõpetada haldusasja nr 3-21-1159 menetlus.
 2. Tagastada Advokaadibüroo PrioriLaw OÜ-le kaebuselt tasutud riigilõiv 15 eurot peale käesoleva määruse resolutsiooni punkti 1 jõustumist ning kanda riigilõiv 15 eurot Advokaadibüroo PrioriLaw OÜ arvelduskontole nr EE112200221069827922 Swedbank AS-s.
 3. Mõista Tööinspektsioonilt välja AS Hoolekandeteenused kasuks menetluskulu summas 840 eurot (koos käibemaksuga). Muus osas jätta menetluskulud menetlusosaliste enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=297511999

Tallinna Halduskohtu 30.06.2021 otsus haldusasjas 3-20-1192/7, jõustunud 31.07.2021.a.

X kaebus teenistusest vabastamise õigusvastasuse tuvastamiseks ning hüvitise väljamõistmiseks ametniku kolme kuu keskmise palga ulatuses.

Resolutsioon:

Jätta X kaebus rahuldamata.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=296230539

Tallinna Halduskohtu 15.04.2021 määrus haldusasjas 3-20-2044, jõustunud 04.05.2021.a.

X kaebus Tööinspektsiooni kohustamiseks ühe aasta põhipalga ulatuses kaebajale hüvitise väljamaksmiseks seoses 05.12.1997 juhtunud tööõnnetusega ning taastusravi omaosaluse ja voodipäevade kulude ning sõidukulude hüvitamiseks vastavalt 31.05.2017 esitatud avaldusele

Resolutsioon:

Lugeda X kaebus esitatuks kaebetähtaega rikkudes ning lõpetada haldusasja nr 3-20-2044 menetlus.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=291000299

Tallinna Ringkonnakohtu 25.03.2021 otsus haldusasjas nr 3-20-553/32, jõustunud 27.04.2021.

Tööinspektsiooni kaebus SA Innove 2. detsembri 2019. a finantskorrektsiooni otsuse nr 3-3.1/309 tühistamiseks või tühisuse tuvastamiseks ning Sotsiaalministeeriumi 28. veebruari 2020. a vaideotsuse nr 1.2-5/648-1 punkti 2 tühistamiseks.

Resolutsioon:

1. Jätta Tööinspektsiooni apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 15. juuli 2020. a otsus haldusasjas nr 3-20-553 muutmata.

2. Menetlusosaliste menetluskulud apellatsiooniastmes jätta nende endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=290447450

Tartu Halduskohtu 28.01.2021 kohtumäärus haldusasjas nr 3-20-2259, jõustunud 13.02.2021

K. K kaebus Tööinspektsiooni 12.10.2020. a otsuse nr 3-6/3889-13 tühistamiseks ja uue otsuse tegemiseks kohustamiseks, millega tuvastada tööõnnetus, ning Eesti Haigekassa 13.10.2020. a korralduse nr 1.1-4/3354835 tühistamiseks ja uue otsuse tegemiseks kohustamiseks, millega määrata ajutine töövõimetustoetus.

RESOLUTSIOON:

 1. Jätta rahuldamata kaebaja taotlus ennistada tähtaeg kaebuse esitamiseks Tööinspektsiooni 12.10.2020. a otsuse nr 3-6/3889-13  tühistamiseks ja Tööinspektsiooni kohustamiseks.
 2. Lõpetada haldusasja nr 3-20-2259 menetlus Tööinspektsiooni 12.10.2020. a otsuse nr 3-6/3889-13  tühistamise ja Tööinspektsiooni kohustamise nõuetes.
 3. Jätta kaebus Eesti Haigekassa 13.10.2020. a korralduse nr 1.1-4/3354835 tühistamiseks ja uue otsuse tegemiseks kohustamiseks läbi vaatamata.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=284181773 

Riigikohtu 16.11.2020.a otsus haldusasjas 3-18-1725

AS TREF kaebus Tööinspektsiooni 3. augusti 2018. a otsusega nr 3-1/5439-2 kaebaja suhtes sunniraha rakendamise õigusvastasuse või sunniraha rakendamist välistava asjaolu tuvastamiseks ning Tööinspektsioonile sunniraha rakendamise keelamise ja sunniraha tagasimaksmise ettekirjutuse tegemiseks

Resolutsioon:

 1. Rahuldada Tööinspektsiooni kassatsioonkaebus.
 2. Tühistada Tartu Ringkonnakohtu 14. jaanuari 2020. a otsus.
 3. Jätta jõusse Tartu Halduskohtu 21. novembri 2018. a otsus. Muuta halduskohtu otsuse põhjendusi vastavalt käesoleva otsuse põhjendustele.
 4. Jätta AS TREF ringkonnakohtus ja Riigikohtus kantud menetluskulud tema enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=278756249

Tallinna Ringkonnakohtu 10.12.2019 otsus haldusasjas nr 3-19-285 jõustus 10.01.2020.

Tegemist oli Kaitseliidu kaebusega Tööinspektsiooni 18.12.2018 ettekirjutuse nr 3-6/11056-8 tühistamiseks.

RESOLUTSIOON

 1. Jätta Kaitseliidu apellatsioonkaebus rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu 25.07.2019 otsus muutmata.
 2. Apellatsioonimenetluse kulud jätta menetlusosaliste endi kanda.

www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html

Tallinna Ringkonnakohtu 5.04.2019 kohtuotsus haldusasjas nr 3-18-943, jõustunud 17.09.2019 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse.

Magnat Partners OÜ kaebus Tööinspektsiooni 13.03.2018 ettekirjutuse nr 3-6/696-6 ja 11.04.2018 vaideotsuse nr 1.4-1/728-2 tühistamiseks.

RESOLUTSIOON:

 1. Jätta Magnat Partners OÜ apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 8. novembri 2018. a otsus haldusasjas nr 3-18-943 muutmata.
 2. Jätta apellatsiooniastme menetluskulud menetlusosaliste endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=246288008  

Tallinna Ringkonnakohtu 15.11.2018 kohtuotsus haldusasjas nr 3-17-1300, jõustunud 14.05.2019 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse.

XX kaebus Tööinspektsiooni 17.05.2017 vastuse nr 3- 6/3016-4 tühistamiseks ja Tööinspektsiooni kohustamiseks

RESOLUTSIOON

 1. Rahuldada XX apellatsioonkaebus.
 2. Tühistada Tallinna Halduskohtu 31.07.2018 otsus haldusasjas nr 3-17-1300 ja teha uus otsus, millega tühistada Tööinspektsiooni 17.05.2017 vastus nr 3-6/3016-4 ning kohustada Tööinspektsiooni XX 17.04.2017 taotluse uueks lahendamiseks.
 3. Mõista Tööinspektsioonilt XX esimese ja teise kohtuastme menetluskulude katteks välja 671 eurot ja 76 senti. Ülejäänud menetluskulud jätta poolte endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=237646207

Tallinna Ringkonnakohtu 15.11. 2018 kohtuotsus haldusasjas nr 3-18-161, jõustunud 14.05.2019 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse.

XX kaebus Tööinspektsiooni 22.12.2017 käskkirja nr 1.2-1/88 õigusvastasuse tuvastamiseks ja kaebajale nelja kuu keskmise palga ulatuses hüvitise väljamõistmiseks.

RESOLUTSIOON

 1. Rahuldada XX apellatsioonkaebus osaliselt.
 2. Tühistada Tallinna Halduskohtu 7. juuni 2018. a otsus haldusasjas nr 3-18-161 ja teha uus otsus, millega rahuldada kaebus osaliselt, tuvastada Tööinspektsiooni 22.12.2017 käskkirja nr 1.2-1/88 õigusvastasus ning mõista Tööinspektsioonilt XX kasuks välja hüvitis XX kolme kuu keskmise palga ulatuses.
 3. Mõista Tööinspektsioonilt XX esimese ja teise kohtuastme menetluskulude katteks välja 3365,55 eurot (kolm tuhat kolmsada kuuskümmend viis eurot ja 55 senti). Ülejäänud menetluskulud jätta poolte endi kanda.

www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html

Tallinna Halduskohtu 29.11.2018 määrus haldusasjas nr 3-18-2204, jõustunud 15.12.2018.

J.K.i kaebus Tööinspektsiooni Töövaidluskomisjoni 18.09.2018 määruse nr 4-1/1787/18 tühistamiseks ja töövaidluskomisjoni kohustamiseks võtta menetlusse J.K.i 17.09.018 avaldus, Tööinspektsiooni 23.10.2018 vaide tagastamise otsuse nr 1.4-1/1849-2 ja Sotsiaalministeeriumi 25.10.2018 vaide tagastamise otsuse tühistamiseks.

RESOLUTSIOON

Tagastada J.K.i kaebus.

www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html;

Harju Maakohtu 28.06.18 otsus väärteoasjas nr 4-18-2095, jõustunud  10.12.2018 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse.

K. T kaebus Tööinspektsiooni 03.04.2018. a kiirmenetluse otsuse peale väärteoasjas nr 3-2/2818 TLS § 128 lg 1 järgi

RESOLUTSIOON

 1. Rahuldada K. T kaebus Tööinspektsiooni 03.04.2018. a kiirmenetluse otsuse peale väärteoasjas nr 3-2/2818.
 2. Tühistada täielikult Tööinspektsiooni 03.04.2018. a kiirmenetluse otsus väärteoasjas nr 3-2/2818.
 3. Lõpetada väärteoasjas nr 4-18-2095 (3-2/2818) väärteomenetlus menetlusaluse isiku K. T suhtes VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel, s.t teos väärteotunnuste puudumise tõttu.
 4. Tagastada K. T  poolt tasutud kohtuvälise menetleja poolt määratud 200 eurot suurune rahatrahv.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=229840671

Tallinna Ringkonnakohtu 28.02. 2018 otsus haldusasjas nr 3-16-2173, jõustunud 16.08.2018 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse.

XX kaebus Tööinspektsiooni peadirektori 30.09. 2016 käskkirja tühistamiseks.

RESOLUTSIOON

 1. Rahuldada Tööinspektsiooni apellatsioonkaebus ja jätta XX vastuapellatsioonkaebus rahuldamata.
 2. Tühistada Tallinna Halduskohtu 03.07.2017 otsus ning teha asjas uus otsus, millega jätta XX kaebus rahuldamata.
 3. Jätta menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=222760290

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 05.03.2018 otsus väärteoasjas nr 4-17-3766 

Tööinspektsiooni kassatsioon Harju Maakohtu 31. oktoobri 2017. a otsuse peale, millega kohus tühistas täielikult Tööinspektsiooni 22.06.2017 otsuse väärteoasjas nr 3- 2/1649 ning lõpetas menetluse ametiühingute seaduse § 26² järgi VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel väärteotunnuste puudumise tõttu ning mõistis Eesti Vabariigilt menetlusaluste isikute kasuks välja kaitsjatasu summas 1 200 eurot (kokku).

RESOLUTSIOON

 1. Jätta Harju Maakohtu 31. oktoobri 2017. a otsus H. H ja E. L väärteoasjas ametiühingute seaduse § 26² järgi muutmata ning kohtuvälise menetleja kassatsioon rahuldamata.
 2. Mõista Eesti Vabariigilt H. H ja E. L kasuks välja 660 (kuussada kuuskümmend) eurot valitud kaitsjale kassatsioonimenetluses makstud tasu katteks.

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=4-17-3766&sortVaartus=LahendiKuulutamiseAeg&sortAsc    

Tartu Halduskohtu 23.01.2018 kohtumäärus haldusasjas nr 3-17-2906, jõustunud 08.02.2018

Osaühing SOLBEL kaebus Tööinspektsiooni keelamiseks rakendada Osaühing SOLBEL suhtes sunniraha, Tööinspektsiooni 29.11.2017 sunniraha rakendamise otsuse nr 3-1/7785-17 tühistamiseks ning Tööinspektsiooni kohustamiseks maksta tagasi alusetult sisse nõutud ja Osaühing SOLBEL tasutud sunniraha 6000 eurot.

RESOLUTSIOON

 1. Lõpetada haldusasja nr 3-17-2906 menetlus.
 2. Tagastada kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv summas 180 eurot Osaühing SOLBEL arvelduskontole.
 3. Jätta ülejäänud menetluskulud menetlusosaliste endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=221097766

Harju Maakohtu 04.07.2018 kohtuotsus väärteoasjas nr 4-18-2950, jõustunud 04.08.2018

P. H kaebus Tööinspektsiooni 21.05.2018 kiirmenetluse otsusele väärteoasjas nr 3-2/3090

RESOLUTSIOON

Tühistada Tööinspektsiooni 21.05.2018 otsus P. H väärteoasjas töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 271 lg 1 järgi  ja lõpetada väärteomenetlus VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=230088751

Viru Maakohtu 25.07.2018 kohtuotsus väärteoasjas nr 4-18-1370, jõustunud 25.08.2018

Alsifor OÜ kaebus Tööinspektsiooni 26.02.2018 otsusele väärteoasjas nr 3-2/7915

 1. Jätta Alsifor OÜ kaebus rahuldamata ning Tööinspektsiooni 29.02.2018 otsus väärteoasjas nr 3-2/7915 muutmata.
 2. Määratud rahatrahv 700 (seitsesada) eurot tuleb tasuda ühe kuu jooksul alates antud  kohtuotsuse jõustumisest.
 3. Menetlusaluse isiku kaitsja taotlus menetluskulude hüvitamiseks jätta rahuldamata ning kõik menetluskulud, sh menetlusaluse isiku enda kulud jätta        menetlusaluse isiku kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=231045081

Tartu Halduskohtu 20.09.2018 kohtumäärus haldusasjas nr 3-18-1424, jõustunud 06.10.2018

K. N kaebus Tööinspektsiooni  18.06.2018 otsuse nr 3-6/5371-4 tühistamiseks

RESOLUTSIOON

 1. Võtta vastu kaebusest loobumine ja lõpetada haldusasja nr 3-18-1424 menetlus.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=234262445

Tartu Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-17-1303, jõustunud 18.06.2018 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

Nuvalo Employ OÜ kaebus Tööinspektsiooni 26.04.2017 ettekirjutuse nr 3-1/2072-7 ja 18.05.2017 vaideotsuse nr 1.4-1/1129 tühistamiseks ning järelevalvemenetluse alustamise õigusvastasuse kindlakstegemiseks

RESOLUTSIOON:

 1. Jätta Nuvalo Employ OÜ kaebus rahuldamata.
 2. Jätta kaebaja menetluskulud tema enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=216191839

Tallinna Ringkonnakohtu 17.01.2018 otsusega jäi jõusse Tallinna Halduskohtu 31.03.2017 otsus haldusasjas nr 3-16-1815 (jõustunud 17.02.2018).

Olamer OÜ kaebus Tööinspektsiooni 16.08.2016 ettekirjutuse nr 3-6/6697-16 tühistamiseks ja 05.09.2016 sunniraha rakendamise otsuse nr 3-6/6697-20 õigusvastasuse tuvastamiseks ja sundtäitmise keelamiseks

RESOLUTSIOON

 1. Rahuldada Olamer OÜ kaebus osaliselt ning tunnistada õigusvastaseks Tööinspektsiooni 05.09.2016 sunniraha rakendamise otsus nr 3-6/6697-20 ja keelata selle otsuse sundtäitmine.
 2. Ülejäänud osas jätta kaebus rahuldamata.
 3. Mõista Tööinspektsioonilt Olamer OÜ kasuks välja menetluskulu 746 (seitsesada nelikümmend kuus) eurot 40 senti.
 4. Ülejäänud osas jätta menetluskulud menetlusosaliste enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=204434459  

Tartu Halduskohtu 29.03.2017 otsus haldusasjas nr 3-16-2526, jõustunud 29.04.2017

OÜ ARTEX Design Factory kaebus Tööinspektsiooni 11. oktoobri 2016. a ettekirjutuse nr 3-1/8403-5 tühistamiseks   

RESOLUTSIOON

 1. Rahuldada OÜ ARTEX Design Factory kaebus.
 2. Tühistada Tööinspektsiooni 11. oktoobri 2016. a ettekirjutus nr 3-1/8403-5.
 3. Mõista Tööinspektsioonilt OÜ ARTEX Design Factory kasuks välja menetluskulud (riigilõiv) summas 30 eurot.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=204157898

Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-15-1407, jõustunud 10.04.2017 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

Selver AS kaebus Tööinspektsiooni 30.03.2015 ettekirjutuste nr 3-1/2700-4 punkti 1, nr 3-1/2704-3 punkti 3 ja nr 3-1/3482-4 punkti 1 ning Tööinspektsiooni 30.04.2015 vaideotsuse nr 1.4-1/893-1 punkti 3 tühistamise nõudes.

RESOLUTSIOON

 1. Tühistada Tööinspektsiooni 30.03.2015 ettekirjutuse nr 3-1/2700-4 p.1, nr 3-1/2704-3 p. 3 ja nr 3-1/3482-4 p. 1 ning Tööinspektsiooni 30.04.2015 vaideotsuse nr 1.4-1/893-1 p. 3 .
 2. Mõista Tööinspektsioonilt Selver AS-i kasuks välja viimaninimetatu poolt kantud menetluskulu 15 eurot.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=168951217

Tartu Ringkonnakohtu määrus haldusasjas nr 3-16-1315, jõustunud 07.03.2017

XX kaebus Tööinspektsiooni peadirektori 13.06.2016. a käskkirja nr 1.2-1/49 tühistamiseks

RESOLUTSIOON

 1. Võtta asja materjalide juurde Tööinspektsiooni peadirektori 27.01.2017. a käskkiri nr 1.2-1/9.
 2.  Jätta Tööinspektsiooni apellatsioonkaebus läbi vaatamata.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=201435925

Tallinna Ringkonnakohtu otsus haldusasjas nr 3-15-2607, jõustunud 30.01.2017 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

OÜ VKG Kaevandused kaebus Tööinspektsiooni 07.08.2015 ettekirjutuse nr 3-1/6574-13 p-de 1, 4 ja 5 ning 17.09.2015 vaideotsuse nr 1.4-2/1814-1 tühistamiseks

RESOLUTSIOON

 1. Rahuldada OÜ VKG Kaevandused apellatsioonkaebus osaliselt.
 2. Tühistada Tallinna Halduskohtu 09.03.2016 otsus haldusasjas nr 3-15-2607 Tööinspektsiooni 07.08.2015 ettekirjutuse nr 3-1/6574-13 p 5 puudutavas osas. Teha selles osas uus otsus, millega tühistada Tööinspektsiooni 07.08.2015 ettekirjutuse nr 3-1/6574-13 p 5 ja 17.09.2015 vaideotsus nr 1.4-2/1814-1 vastavas osas.
 3. Tühistada Tallinna Halduskohtu 09.03.2016 otsus haldusasjas nr 3-15-2607 menetluskulusid puudutavas osas. Teha selles osas uus otsus, millega mõista Tööinspektsioonilt välja OÜ VKG Kaevandused kasuks 843 (kaheksasada nelikümmend kolm) eurot ja 33 senti esimese astme kohtu menetluskulude katteks.
 4. Muus osas jätta halduskohtu otsus muutmata.
 5. Mõista Tööinspektsioonilt välja OÜ VKG Kaevandused kasuks 405 (nelisada viis) eurot apellatsiooniastme menetluskulude katteks.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=191479850

Tallinn Ringkonnakohtu 15.12.2016 otsus haldusasjas 3-14-321, jõustunud 17.01.2017

HL kaebus Tööinspektsiooni 21. veebruari 2014. a käskkirja nr 1.2-1/4 õigusvastasuse tuvastamiseks ja hüvitise väljamaksmiseks kohustamiseks

RESOLUTSIOON

 1. Jätta HL apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 14. detsembri 2015. a otsus haldusasjas nr 3-14-321 muutmata.
 2. Menetlusosaliste menetluskulud apellatsiooniastmes jätta nende endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=197253906

Harju Maakohtu 12.09.2016 otsus väärteoasjas nr 4-16-4791, jõustunud 12.12.2016

K. L. kaebus Tööinspektsiooni 27.05.2016 kiirmenetluse otsuse peale väärteoasjas nr 3-2/4834
 
RESOLUTSIOON

 1. Jätta K. L. kaitsja kaebus Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist M. K. 27.05.2016 kiirmenetluse otsusele nr 3-2/4834 K. L. karistamises TLS § 128 lg-s 1 ettenähtud väärteo toimepanemise eest rahatrahviga 50 trahviühiku ulatuses, s.o 200 eurot rahuldamata.
 2. Jätta Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist M. K. 27.05.2016 kiirmenetluse otsus nr 3-2/4834 K. L. karistamises TLS § 128 lg-s 1 ettenähtud väärteo toimepanemise eest rahatrahviga 50 trahviühiku ulatuses, s.o 200 eurot muutmata ja tühistamata.
 3. Vaidlustatud otsusega määratud K. L. rahatrahv 200 (kakssada) eurot tuleb edasikaebe tähtaja, s.o 30 päeva jooksul kohtuotsuse avalikult teatavakstegemise päevast, s.o alates 12.09.2016 tasuda vaidlustatud otsuses märgitud Rahandusministeeriumi arveldusarvele.
   
  https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=190393402

Tallinna Ringkonnakohtu 31.08.2016 kohtuotsus väärteoasjas nr 4-16-5539, jõustunud 17.10.2016

R.S kaebus Tööinspektsiooni 01.07.2016 üldmenetluse otsuse peale väärteoasjas nr 3-2/13132

RESOLUTSIOON

Jätta Harju Maakohtu 26. septembri 2016.a ja 30. septembri 2016.a määrused väärteoasjas nr 4-16-5539 muutmata ja määruskaebus rahuldamata.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=193319113

Tartu Maakohtu 25.04.2016 kohtuotsus väärteoasjas nr 4-16-465, jõustunud 18.08.2016

M.R kaebus Tööinspektsiooni 08.01.2016 üldmenetluse otsuse peale väärteoasjas nr 3-2/4501

RESOLUTSIOON

Tühistada Tööinspektsiooni 08.01.2016 otsus väärteoasjas nr 3-2/4501. Menetlus M.R väärteoasjas TLS §-de 125 lg 1 ja 126 lg 1 järgi lõpetada VTMS § 30 lg 1 p 1 alusel otstarbekuse kaalutlusel.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=183432520

Viru Maakohtu 31.08.2016 kohtuotsus väärteoasjas nr 4-16-3248, jõustunud 08.09.2016

Wandeful OÜ kaebus Tööinspektsiooni 06.04.2016 kiirmenetluse otsuse peale väärteoasjas nr 3-2/3377-4.

RESOLUTSIOON:

 1. Rahuldada Wandeful OÜ kaebus.
 2. Tühistada Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni 06.04.2016 kiirmenetluse otsus väärteoasjas 3-2/3377-4.
 3. Lõpetada väärteomenetlus VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel Wandeful OÜ teos väärteo tunnuste puudumise tõttu.
 4. Mõista Eesti Vabariigilt Wandeful OÜ kasuks välja 360,00 (kolmsada kuuskümmend) eurot.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=189540320

Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-15-2994, jõustunud 27.08.2016

Seoses sellega, et Keila Tarbijate Ühistu loobus apellatsioonkaebusest ning Tallinna Ringkonnakohus lõpetas apellatsioonimenetluse haldusasjas nr 3-15-2994.

Keila Tarbijate Ühistu kaebus Tööinspektsiooni 22.09.2015 ettekirjutuse nr 3-1/9103-6 osaliseks tühistamiseks ja Tööinspektsiooni  29.10.2015 vaideotsuse nr 1.4-1/2271 tühistamiseks.

RESOLUTSIOON:

 1. Jätta Keila Tarbijate Ühistu kaebus rahuldamata.
 2. Jätta menetluskulud poolte enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=184899562

Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja otsus nr 2-16-3860/8, jõustunud 16.06.2016

TI hagi väärteoasjas enammakstud kaitsjatasu tagasinõudmiseks M. K-lt.

RESOLUTSIOON

 1. Hagi rahuldada.
 2. Välja mõista M. K-lt Tööinspektsiooni kasuks enammakstud kaitsjatasu 444.60 eurot.

Kohtukulude jaotus

 1. Jätta hageja ja kostja enda menetluskulud kostja kanda.
 2. Välja mõista M. K-lt Eesti Vabariigi kasuks riigilõiv summas 100 eurot riigituludesse. Nõude tasumisega viivitamise korral tuleb tasuda menetluskulude tasumiseks kohustava lahendi jõustumisest alates kuni täitmiseni viivist võlaõigusseaduse § 113 lõike 1 teises lauses ettenähtud ulatuses.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=183012392

Tallinna Ringkonnakohtu määrus väärteoasjas nr 4-15-8831, jõustunud 01.02.2016

M.K. kaebus kaitsjatasu väljamõistmiseks Tööinspektsioonilt.

RESOLUTSIOON 

 1. Tühistada Harju Maakohtu 17. novembri 2015 määrus riigieelarvest M.K. kasuks valitud kaitsjale makstud tasu katteks 717,60 (seitsmesaja seitsmeteistkümne euro ja kuuekümne sendi) euro väljamõistmise osas.
 2. Tööinspektsiooni määruskaebus rahuldada.
 3. Hüvitada M.K.-le väärteoasjas nr 3-2/649 valitud kaitsjale makstud tasu 273 (kakssada seitsekümmend kolm) eurot (sh käibemaks) riigieelarvest.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=174561701

Tartu Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-15-2979, jõustunud 29.02.2016.

XXX AS kaebus Tööinspektsiooni 20.10.2015 ettekirjutuse nr 3- 1/11245-3 ja 30.10.2015 vaideotsuse nr 1.4- 1/2302-1 tühistamiseks.

Resolutsioon:

 1. Jätta XXX AS kaebus täies ulatuses rahuldamata.
 2. Jätta poolte menetluskulud nende endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=174531824

Tallinna Ringkonnakohtu määrus haldusasjas nr 3-15-2203, jõustunud 01.01.2016

AB kaebus Tööinspektsiooni töövaidluskomisjoni tegevusele.

RESOLUTSIOON

Jätta AB määruskaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 8. septembri 2015. a määrus haldusasjas nr 3-15-2203 muutmata.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=172001894

Tartu Ringkonnakohtu 08.10.2015 otsus haldusasjas nr 3-14-50795, jõustunud 10.12.2015 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

Chef Foods OÜ kaebus Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni 1. aprilli 2014. a ettekirjutuse nr 3-1/3716-1 ja 17. aprilli 2014. a vaideotsuse nr 3-1/1604-8 tühistamiseks

Resolutsioon

 1. Jätta Chef Foods OÜ apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tartu Halduskohtu 11. septembri 2014. a otsus muutmata.
 2. Jätta Chef Foods OÜ apellatsioonimenetluses kantud kulud tema enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=167187282https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=145279516 

Tallinn Ringkonnakohtu 25.08.2015 otsus haldusasjas nr 3-14-398, jõustunud 20.11.2015 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

XXXX kaebus Tööinspektsiooni kohustamiseks 04.03.2014 taotluse uuesti läbivaatamiseks ja uue otsustuse tegemiseks seoses tööõnnetuse uurimisega.

Resolutsioon

 1. Jätta XXXX apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 16. jaanuari 2015. a otsus haldusasjas nr 3-14-398 muutmata.
 2. Menetluskulud jätta menetlusosaliste endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=163563622

Tallinna Ringkonnakohtu 20.11.2015 kohtumäärus väärteoasjas nr 4-15-6176, jõustunud 20.11.2015

Taisto Bussid AS esindaja esitas 30.07.2015. a Harju Maakohtule taotluse väärteoasjas nr 3-2/1074 kantud menetluskulu (kaitsjatasu) hüvitamiseks Taisto Bussid AS-le 1410 euro ulatuses

Resolutsioon

 1. Harju Maakohtu 23. oktoobri 2015. a kohtumäärus jätta muutmata.
 2. Määruskaebus jätta rahuldamata.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=169809178

Tallinna Halduskohtu 26.06.2015 kohtumäärus haldusasjas nr 3-15-1577, jõustunud 22.10.2015 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

18.06.2015 esitas XXXX Tallinna Halduskohtule kaebuse töövaidlusasjade nr 4-1/123 ja 4 -1/1573 lahendamisele töövaidluskomisjonides ja otsustele ning Tööinspektsiooni kohustamiseks.

Resolutsioon

 1. Tagastada XXXX kaebus.
 2. Sekretäril saata määrus kaebuse esitajale.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=159973897

Tallinna Halduskohtu 07.09.2015 kohtumäärus haldusasjas nr 3-15-1653, jõustunud 29.09.2015.

XXXX kaebus, milles kaebaja palub kohtul analüüsida Tööinspektsiooni tegevust kaebaja selgitustaotlusele vastamise osas, tühistada Tööinspektsiooni 10.06.2015 kiri nr 1.4-1/1252-1 ning taastada seadusandlusel põhinev tegevus.

Resolutsioon

 1. Tagastada XXXX kaebus läbivaatamatult.
 2. Jätta kaebaja menetluskulud tema enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=164306476

Tallinna Ringkonnakohtu 11.08.2016 kohtumäärus haldusasjas nr 3-15-381, jõustunud 06.05.2015

kaebus Tööinspektsiooni 19.01.2015 otsuse nr 3-6/10312 tühistamiseks.

RESOLUTSIOON:

Tühistada Tallinna Halduskohtu 02.11.2015 otsus haldusasjas nr 3-15-381 ning lõpetada haldusasja menetlus.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=157233815

Riigikohtu 27.11.2014 otsus haldusasjas 3-3-1-66-14, jõustunud 27.11.2014

Resolutsioon:

 1. Jätta XXXX kassatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Ringkonnakohtu 10. juuni 2014. a otsus haldusasjas nr 3-12-1501 muutmata.
 2. Jätta menetlusosaliste kantud kulud menetlusosaliste endi kanda.
 3. Arvata kautsjon riigituludesse.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=206131996

Tartu Ringkonnakohtu 16.10.2014 otsus haldusasjas 3-12-1362, jõustunud 18.11.2014

Resolutsioon

 1. Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tartu Halduskohtu 15. novembri 2012. a otsus muutmata.
 2. Jätta apellandi menetluskulu tema enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=147124038

Tartu Halduskohtu 28.04.2014 otsus haldusasjas 3-14-86, jõustunud 29.05.2014

Resolutsioon:

 1. Jätta OÜ XXX kaebus rahuldamata.
 2. Jätta kaebaja menetluskulud tema enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=132981760

Viru Maakohtu 27.03.2014 otsus väärteoasjas 4-13-6882, jõustunud 29.05.2014

Resolutsioon:

 1. Rahuldada XXXX kaebus.
 2. Tühistada Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist XXX 16.10.2013 kiirmenetluse otsus väärteoasjas nr. 3-1-2/97/69. VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel lõpetada väärteomenetlus XXXX suhtes töötajate usaldusisiku seaduse § 24 lg 1 järgi väärteo tunnuste puudumise tõttu.
 3. VTMS § 23 alusel hüvitada riigieelarve vahenditest XXXX kaitsja Kristjan Mägile makstud tasu summas 1426 ( üks tuhat nelisada kakskümmend kuus) eurot.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=132959444

Tallinna Halduskohtu 04.02.2014 kohtumäärus haldusasjas 3-13-70187, jõustunud 21.02.2014

Resolutsioon:

 1. Lõpetada Nimeta Management OÜ kaebuse menetlus seoses vaidlusaluse haldusakti kehtetuks tunnistamisega.
 2. Mõista Tööinspektsioonilt Nimeta Management OÜ kasuks välja menetluskulud summas 408 eurot.
 3. Saata määrus menetlusosalistele 

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=130339515

Riigikohtu määrus väärteoasjas 3-1-1-81-13

 Resolutsioon:

Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu esindaja vandeadvokaadi abi Roman Levini kassatsioon Harju Maakohtu 22. veebruari 2013. a kohtuotsuse peale väärteoasjas MTÜ Eesti Haiglate Liidu suhtes väärteomenetluse lõpetamine ametiühingute seaduse § 26-1 ja § 26-5 osas, kuna isiku teos puuduvad väärteo tunnused.

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222566386

Harju Maakohtu määrus väärteoasjas nr 4-13-3623

Resolutsioon:

Jätta rahuldamata Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL) kaebus Tööinspektsiooni 09.04.2013 määruse nr 3.4.-2/2386 ja 18.04.2013 määruse nr 3.4- 2/3955 tühistamiseks ja Tööinspektsiooni kohustamises jätkama menetlust 13.05.2013 ROTAL kaebuse alusel.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=4-13-3623/3

Tartu Halduskohtu määrus haldusasjas nr 3-12-2485

Resolutsioon:

 1. Lõpetada haldusasja menetlus.
 2. Tagastada kaebuselt tasutud riigilõiv, s.o 15 eurot, AS Samat arveldusarvele 221013183117.
 3. Mõista Tööinspektsioonilt AS-i Samat kasuks menetluskulude katteks välja üheksasada kakskümmend kolm eurot ja nelikümmend senti(923,40).

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=3-12-2485/19

Pärnu Maakohtu otsus väärteoasjas nr 4-12-5948

Resolutsioon:

 1. Jätta Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni 02.11.2012.a üldmenetluse otsus väärteoasjas nr 3.3-2/8003 muutmata.
 2. Jätta menetluskulud kaebuse esitaja enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=4-12-5948/13'

Viru Maakohtu otsus väärteoasjas nr 4-12-6006

Resolutsioon:

 1. Andrei Suslovi kaitsja Maano Saareväli kaebus Tööinspektsiooni Ida Inspektsiooni tööinspektor-jurist Txxx Pxxx 09.11.2012 kiirmenetluse otsusele nr 3.1-2/11797 rahuldada.
 2. Tühistada kohtuvälise menetleja 09.11.2012 otsus väärteoasjas 3.1-2/11797 ning lõpetada väärteomenetlus antud asjas.
 3. Hüvitada Andrei Suslovile tema poolt tehtud kaitsekulud osaliselt summas 500 eurot riigieelarve vahenditest.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=4-12-6006/9

Harju Maakohtu otsus väärteoasjas nr 4-12-5311

Resolutsioon:

 1. Rahuldada RM kaitsja Kaarel Bergi kaebus Tööinspektsiooni tööinspektor-väärteomenetleja Eda O 03.10.2012 koostatud kiirmenetluse otsusele nr 3.1-2/10294 RM karistamises LS § 244 ettenähtud väärteo toimepanemise eest rahatrahviga 50 trahviühiku ulatuses, so 200 eurot.
 2. Tühistada Tööinspektsiooni tööinspektor-väärteomenetleja Eda O 03.10.2012 koostatud kiirmenetluse otsus nr 3.1-2/10294 RM karistamises LS § 244 ettenähtud väärteo toimepanemise eest rahatrahviga 50 trahviühiku ulatuses, so 200 eurot täies ulatuses.
 3. Lõpetada väärteomenetlus RM süüdistuses LS § 244 järgi VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel.
 4. Rahuldada RMkaitsja taotlus valitud kaitsjale makstava tasu hüvitamises ning valitud kaitsjale makstav tasu summas 2742 (kaks tuhat seitsesada nelikümmend kaks) eurot ja 30 (kolmkümmend) senti kuulub hüvitamisele riigieelarvest ning tuleb kanda OÜ Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co arvelduskontole nr 221013864232 Swedbank.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=4-12-5311/11

Tartu Halduskohtu 23.10.2012 otsus haldusasjas 3-12-901, jõustunud 23.11.2012

Resolutsioon

 1. Rahuldada UPM-Kymmene Otepää AS kaebus haldusasjas nr 3-12-901 osaliselt.
 2. Tühistada Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni 2. märtsi 2012 ettekirjutuse nr 3.2-1/938-1 punktid 2 ja 3.
 3. Välja mõista Tööinspektsioonilt UPM-Kymmene Otepää AS kasuks riigilõiv 10,65 eurot.
 4. Muus osas jätta poolte menetluskulud nende enda kanda.

 https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=110310382

Harju Maakohtu 29.06.2012 otsus väärteoasjas 4-12-2895, jõustunud  29.06.2012

Resolutsioon

 1. Rahuldada Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu esindaja advokaat Roman Levini kaebus Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja 05.06.2012 määrusele väärteoasjas nr 3.2-2/1638, millega jäeti tööinspektor-juristi XXXX määrusele esitatud kaebus rahuldamata ja määrus tühistamata.
 2. Tühistada Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja XXXX 05.06.2012 koostatud määrus kaebuse rahuldamata jätmises ja Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-juristi XXXX 11.05.2012 koostatud määrus väärteomenetluse lõpetamises VTMS § 79 lg 3 p 3 alusel täies ulatuses ning kohustada Tööinspektsiooni jätkama väärteomenetlust väärteoasjas nr 3.2-2/1638 tuvastamaks SA Viljandi Haigla käitumises AÜS §s 263 ja TUIS §s 24 sätestatud väärteo tunnuste esinemist või puudumist.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=74282557

Tartu Ringkonnakohtu 09.03.2012 otsus haldusasjas 3-10-1138, jõustunud 20.06.2012

Resolutsioon

 1. Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tartu Halduskohtu 6. detsembri 2010. otsus muutmata.
 2. Jätta apellandi menetluskulud tema enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=110093499

Viimati uuendatud 09.04.2024