Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Isikuandmete töötlemine

Selles alajaotuses anname ülevaate, kuidas töötleme Teie eraelulist teavet ehk millisel juhul on võimalik meil või kolmandatel isikutel Teie isikuandmetega kokku puutuda, kui külastate meie välisveebi või edastate meile oma pöördumise. Samuti saate teada, mis eesmärgil me kogutud andmeid kasutame ja säilitame.

Vastutav töötleja

Vastutav töötleja on Tööinspektsioon. Meie kontaktandmed on:

Tööinspektsioon

Mäealuse 2/3 12618, Tallinn

Telefon: (+372) 6 40 6000

E-post: [email protected]

Võrgukodu: www.ti.ee

Andmekaitsega seotud küsimustes palume pöörduda e-posti aadressil [email protected]. Päringutele isikuandmete töötlemise kohta Tööinspektsioonis, vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Volitatud töötleja

Võrgukodu infotehnoloogiat haldab registrite ja infosüsteemide keskus, mille kontaktandmed on:

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

Uus-Tatari 25, 10134 Tallinn

Telefon: (+372) 7943 900

E-post: [email protected]

Võrgukodu: www.tehik.ee

Kui külastate meie veebilehte

Kui külastate meie veebilehte ja tutvute sealse infoga, siis veebilehe külastajate andmeid me ei näe.

Rakendame oma välisveebis veebianalüütika tööriista Google Analytics, mis kogub üldandmeid selle kohta, kuidas külastaja meie veebilehte kasutab. Näiteks kogub Google Analytics andmeid külastajate geograafia, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta, külastamise aja ja kestuse ning välisveebi lehtede külastuste hulga ja nende vahel liikumise kohta.

Kogutavaid andmeid ei seostata isikut tuvastava teabega ning me näeme neid üksnes isikustamata kujul; need andmed on aluseks ainult veebilehe külastusstatistika koostamiseks. Saadud teavet kasutame oma veebilehe sisu ja struktuuri arendamiseks ning kasutusmugavuse suurendamiseks.

Lisateave tööriista Google Analytics kohta:

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku kasvõi kaudselt tuvastada. ning isikuandmete töötlemine on ükskõik milline tegevus isikuandmetega (kogumine, säilitamine, edastamine jne). Lähtume isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusestisikuandmete kaitse seadusestavaliku teabe seadusest ja teistest meie tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

Tööinspektsioon töötleb isikuandmeid Tööinspektsiooni põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks. Tööinspektsiooni peamised ülesanded on teostada riiklikku järelevalvet töötervishoidu, kontrollida tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas.

 • Teeme ennetustööd töökeskkonna ohutuks muutmiseks
 • Uurime tööõnnetusi ning kutsehaigestumise juhtumeid
 • Vajadusel kontrollime uue või rekonstrueeritud ehitise töötingimuste vastavust kehtestatud nõuetel.
 • Teeme otsuseid seaduses ettenähtud juhtudel nõusoleku või kooskõlastuse andmise või sellest keeldumise kohta
 • Lahendame töövaidlusavaldusi
 • Viime läbi väärteoasja kohtuvälise menetluse seaduses ettenähtud juhtudel ja korras
 • Kogume lähetatud töötajate teatiseid
 • Osutame juristi nõustamisteenust
 • Reageerime meile saabunud vihjetele ja kaebustele ning vastame märgukirjadele, selgitustaotlustele, teabenõuetele. 

Teie isikuandmete töötlemisel järgime põhimõtteid, et isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. Tööinspektsiooni poolt hallatavasse töökeskkonna andmekogusse kogume  isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. Täpsemalt saab andmekogusse kantavate andmete kohta lugeda Töökeskkonna andmekogu põhimäärusest

Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Meie sisemise töökorraldusega on tagatud teie eraelu puutumatus kõrvaliste isikute poolt.

Kirjavahetuse andmestik on avaliku teabe seaduse  (AvTS) kohaselt nähtav meie dokumendiregistri avalikus vaates. Tööinspektsiooni tegevuse käigus koostatud või saadud dokumentidega on võimalik tutvuda avaliku dokumendiregistri kaudu. Dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs registreeritud dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendiregister

Teie isikuandmetega seotud menetlusdokumente säilitatakse vastavalt ameti dokumendiloetelus sätestatud tähtaegadele, sh vastavalt kehtivale õigusele. 

Eraisikutega seotud dokumente säilitame järgmiselt:

 • Kirjavahetus eraisikutega 3 aastat (selgitustaotlused ja teabenõuded)
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimistoimikud ja dokumendid 55 aastat
 • Tööst põhjustatud haigestumistega seotud dokumendid 10 aastat
 • Töövaidluse dokumendid 5 aastat , töövaidlusotsust säilitame alatiselt.

Personali värbamisel säilitame konkursi jooksul saadud dokumente ühe aasta värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale ettepaneku tegemiseks ja kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Avaliku teabe seaduse (AvTSi) eesmärk on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimalus, lähtudes demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi ning avatud ühiskonna põhimõttest, ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. Samas hoidume asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muuhulgas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikke selgitusi.

Statistika lehel jagame Tööinspektsiooni avaandmeid, mis on masinloetavas formaadis ja ilma ligipääsupiiranguta. 

Tööinspektsiooni tegevuse käigus koostatud või saadud dokumentidega on võimalik tutvuda asutuse avaliku dokumendiregistri (ADR) kaudu. Tööinspektsiooni dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs registreeritud dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. 

Kirjavahetuse andmestik on avaliku teabe seaduse  (AvTS) kohaselt nähtav meie dokumendiregistri avalikus vaates. Kirjavahetuses eraisikuga kirja sisu me välja ei too ja nime asemel kuvame „eraisik“. Eraisiku nimi ja täpsem pealkiri on näha üksnes asutusesiseselt. Teie poolt meile saadetud kiri tunnistatakse dokumendiregistris registreerimisel piiratud juurdepääsuga teabeks enamasti AvTS § 35 lg 1 p 12  (eraelu puutumatust kahjustada võivad andmed) alusel. Eriliigiliste (endise nimetusega delikaatsete) isikuandmete olemasolul kirjavahetuses lisatakse juurdepääsupiirangu alusena märge AvTS § 35 lg 1 p 11  (eriliigilised isikuandmed).

Tööinspektsiooni tegevuse käigus koostatud või saadud dokumentidega on võimalik tutvuda ADR kaudu. Dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs registreeritud dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendiregistris registreeritakse:

 • asutusele saabunud dokumendid ja asutusest väljasaadetud dokumendid;
 •  jõustunud töövaidlusotsused alates aastast 2014, mille puhul on taotlus jõustumiseks esitatud;
 • käskkirjad;
 • sõlmitud lepingud;
 • ettekirjutused (kuni mai 2020)

Ettekirjutused, mis on tehtud alates aasta 2020 II kv on leitavad :

Tööinspektsiooni dokumendiregistri avalik liides (kõik registreeritud dokumendid, va need, mis on avalikustatud tööelu infosüsteemi dokumendiregistri avaliku liidese kaudu). Dokumendiregistris saab dokumente otsida dokumendiliigi järgi. Dokumendiliigile klõpsates avatakse dokumentide otsing.

Otsimiseks tuleb täita vajalikud parameetrid, näiteks tuleb väljal "Registreerimise kuupäev" valida alguskuupäevaks soovitud kuupäev ning vajutada nupule "Otsi" (lõppkuupäeva võib tühjaks jätta, siis otsitakse kuni tänase päevani). Vajadusel võib otsingu tingimusi sisestada rohkem. Dokumendi pealkirjal klõpsates näidatakse dokumendi põhiandmeid ning dokumente, kui neile ei ole seatud juurdepääsupiirangut.

Kui soovite dokumentide otsimisel abi, siis palun pöörduge Tööinspektsiooni poole e-posti aadressil [email protected].

Tutvumaks paberdokumentide, juurdepääsupiiranguga või isikuandmeid sisaldavate dokumentidega, millele dokumendiregistri kaudu ligipääs puudub, palume esitada meile teabenõue. Teabenõue võimaldab tutvuda dokumendis sisalduva infoga avaliku teabe seaduses määratud ulatuses.

Tööinspektsiooni teenistujate puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindus-portaali kinnitusdokumentide registris 

Kui soovite saada arvamust, selgitust või analüüsi ning materjali tuleb alles luua või selgitust koostada, siis käsitletakse sissetulevat kirja selgitustaotlusena. Selgitustaotlusele vastamise tähtaeg on 30 kalendripäeva.

Küsimuste korral palun pöörduge meie poole e-posti aadressil [email protected].

Kiirelt kätte

Avaliku teabe seadus 

Kinnitusdokumentide register 

Dokumendid, sealhulgas haldusaktid, ja menetlusdokumendid anname kätte allkirja vastu või toimetame kätte posti teel, elektrooniliselt või need avaldatakse perioodilises väljaandes. Võime valida kättetoimetamisviiside vahel, kui seadusega ei ole sätestatud kohustuslikku kättetoimetamisviisi.

Kasutame dokumentide kättetoimetamisel aadressandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad Rahvastikuregistrist ja Äriregistrist. 

Menetlusdokumendi kättetoimetamisel juhindub töövaidluskomisjon tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317, mis annab töövaidluskomisjonile vajadusel õiguse menetlusdokumendi avalikuks kättetoimetamiseks kasutades väljaannet Ametlikud Teadaanded.

Dokumente, mis sisaldavad eraelulist teavet ja millele oleme seadnud juurdepääsupiirangu, toimetame adressaadini tähitud posti teel. E-posti teel edastame dokumente ainult eraisiku soovil ja nõusolekul.

Eraisikutega seotud menetlusdokumente edastame teistele riigiasutustele turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu (asutustevahelise dokumendivahetuse infosüsteem), vajadusel krüpteeritult asutuse kindlale isikule.

Raviasutustelt saame tööõnnetuste ja tööst põhjustatud haigestumiste teatisi krüpteeritult e-posti ja dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Tööõnnetusega seotud dokumente edastame krüpteeritult tööandja volitatud terviseandmete töötlejale. Volitus on vajalik, et oleksime kindlad, et saadame eriliiki isikuandmeid turvaliselt töötlejale, kellel on õigus terviseandmeid töödelda.

Juhime tähelepanu: Menetlusdokumendi kättetoimetamisel juhindub töövaidluskomisjon tsiviilkohtumenetluse seadustikust. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317, annab töövaidluskomisjonile õiguse menetlusdokumendi avalikuks kättetoimetamiseks. 

Avalikku kättetoimetamise võimalust kasutab töövaidluskomisjon ainult juhul kui töövaidlus osapool ei kinnita töövaidluskomisjoni poolt saadetud menetlusdokumentide kättesaamist e-posti või posti teel.

Isikuandmete kolmandatele isikutele, sh teistele asutustele, edastamine

Juurdepääsupiiranguga dokumente kolmandatele osapooltele ei avalikustata, välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti kirjalik luba (nt. volikirja alusel esindajale).

Kui meile on saabunud kiri,  millele vastamine ei ole meie pädevuses, siis saadame kirja vastavalt vastamise pädevusele, teisele asutusele,  Kirja edastamisest informeerime ka kirja saatjat.

Isikuandmete edastamine registritesse

Isikuandmeid edastame tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotult Tervisekassale.

Sõidukijuhtide kontrolli andmed edastame liiklusjärelevalve infosüsteemi (LJVIS) ja väärteomenetluste andmed e-toimikusse.

Teil on õigus teha päringuid teie isikuandmete töötlemise kohta ja tutvuda andmetega, mida me teie kohta oleme kogunud. Päringud palume edastada e-posti aadressile [email protected]. Teie päring registreeritakse ja suunatakse vastavalt sisule vastamiseks kas andmekaitsespetsialistile või pädevale osakonnale.

EL isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12  kohaselt vastame teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja mahtu. Taotluse pikendamisest teavitame teid.

Me ei ole kohustatud teie tutvumissoovi täitma üksnes siis, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist;
 • ohustada riigi julgeolekut.

Andmete või teabe andmisest keeldumise otsusest anname teile teada.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Tööinspektsioonis, saate vastuse meie andmekaitse eest vastutavalt isikult. Palume kirjutada aadressil [email protected]

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud teie õigusi.

Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: telefon: 627 4135, e-post: [email protected], aadress: Tatari 39, 10134 Tallinn

Ametikohtade täitmiseks konkursse ja värbamist, sh kandidaatide hindamist korraldab Tööinspektsiooni juhtkonna abi/personalispetsialist. Avaliku konkursi korraldamisest teatatakse Tööinspektsiooni ja Töötukassa kodulehel ja Tööinspektsiooni facebook (FB) leheküljel ning www.cv.ee leheküljel.

 • Meile tööle kandideerimisel lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
 • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
 • samuti on kandidaadil õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Olenevalt täidetava teenistuskoha keerukusest kasutatakse kandidaatide hindamisel lisaks struktureeritud intervjuule alljärgnevaid meetodeid:

 • proovitöö – teenistuskoha tööülesannetega seotud praktilise sisuga ülesanne;
 • sobivusuuring – isiksusetest, milles uuritakse tööalast käitumist, koostööoskusi, isikuomadusi ja võimalikku toimetulekut uuel ametikohal.

Isikuandmeid sisaldavad kõik kandideerimisega seotud dokumendid. Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutelt võime küsida lisateavet.  Tööinspektsioon võib koguda nii tööle kui ka praktikale kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest (sotsiaalmeediavõrgustikud, veebilehed, avalikud registrid jms). Seejuures on Teil õigus teada, milliseid andmeid oleme Teie kohta kogunud. Samuti on Teil õigus kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Ameti (töö)kohale kandideerijate CV-dele võimaldatakse inspektsiooni siseselt juurdepääs ainult  juhtkonna abi/personalispetsialistil ja konkursikomisjoni liikmetele (üldjuhul osakonna või talituse juhatajad). Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele teised isikud ja asutused saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Avaliku konkursi lõpptulemustest teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 päeva jooksul.

 Viited

Avaliku teenistuse seadus § 16–20 

Vabariigi Valitsuse määrus "Ametnike värbamise ja valiku kord" 

Mittevalituks osutunud kandidaatide isikuandmeid säilitatakse

 • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 1 aasta;
 • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest) ning
 • kandideerinu nõusolekul ka tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

 Lähtudes Tööinspektsiooni (edaspidi TI) teenistujate värbamise ja valiku töökorrast kanname vastutust isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest. TI tagab isikuandmete kaitse läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Seejuures TI kinnitab, et on kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks ja, et isikuandmete töötlemisel piirdutaks vähimaga, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Töötleme kandidaadi isikuandmeid üldreeglina vaid värbamisprotsessi ajal ning erandjuhtudel pärast värbamisprotsessi seoses kandideerimisega tekkinud vaidluse lahendamisega, samuti seoses teenistussuhte tekkimise või jätkumisega poolte vahel.

Isikuandmeid töötleme kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 6 (1) (b) ette nähtud alusel, st isikuandmete töötlemine on vajalik töölepingu sõlmimisele eelnevate tegevuste läbi viimiseks vastavalt kandidaadi taotlusele.

Kui organisatsiooniväline kandidaat ei osutu valituks, säilitame kandidaadi isikuandmeid ühe aasta jooksul arvates kandidaadi suhtes teenistuskohale valituks või mittevalituks osutumise otsuse tegemise päevast. Andmeid säilitatakse ühe aasta jooksul eesmärgiga lahendada kandidaadi ja TI vahel tekkida võivaid vaidlusi nimetatud otsuse suhtes.

Kandidaadi soovi korral säilitame oma infosüsteemis kandidaadi isikuandmeid talle võimalike täiendavate tööpakkumiste tegemiseks. 

Ilma seadusest tuleneva õiguseta, ei anna me kandidaadi isikuandmeid üle kolmandatele isikutele. Inspektsioonil on õigus kandidaadi esitatud andmete õigsust kontrollida ning kandidaadi ametikohale sobivust hinnata (nt avalikud andmebaasid, krediidiinfo, karistusregister, avalik veeb vms infoallikas). TI  siseselt võimaldme ligipääsu kandidaadi isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud TI teenistujatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda ning vaid ulatuses, mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 

TI värbamise ja valiku protsessi korraldajal on õigus tööalase tagasiside saamiseks võtta ühendust soovitajatega, kelle kandidaat on välja toonud kandidaadi küsimustikus. Inspektsioon eeldab, et kandidaat on neid isikuid eelnevalt teavitanud, et TI võib nende andmeid (sh kontaktandmeid kasutada) nendega kontakteerumiseks ja tagasiside küsimiseks.

 Kandidaadil on õigus tutvuda tema kohta TI valduses olevate isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, kirjutades [email protected] 

Kandidaadil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma isikuandmete töötlemise osas, sh nõuda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, parandamist või sulgemist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist. 

Kui kandidaat leiab, et TI on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise või andmete kustutamise nõudega inspektsiooni poole elektronposti vahendusel üldaadressil [email protected]  

TI andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab üldosakonna juhataja. Lisaks on andmesubjektil oma rikutud õiguste kaitseks pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud teie õigusi.

Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: telefon: 627 4135, e-post: [email protected], aadress: Tatari 39, 10134 Tallin

Küsime klientidelt tagasisidet, kellel oli hiljutine kogemus meie e-teenuste keskkonna (www.ti.iseteenindus.ee) teenuste kasutamisega,  järelevalvekogemusega või kirjutasid meie nõustamisjuristile ([email protected]). 

Kasutajatelt saadud tagasiside on meile väga oluline ja aitab meil paremini näha oma teenuseid ja teeninduskvaliteeti läbi teie silmade. Nii oskame paremini hinnata, mis on juba hästi ja mida tuleks veel arendada, et pakkuda ootustele vastavat parimat kogemust.

Rahulolu mõõtmise veebikeskkonna teenust pakub meile lepingupartner OÜ Recommender. Kasutame rahulolu mõõtmiseks soovitusindeksi metoodikat.

Küsimustikule vastamine on vabatahtlik, küsitluste saamisest on võimalik loobuda, vajutades e-kirja teel saadetud küsimustiku lõpus olevale lingile „Eemalda meiliaadress nimekirjast".

Klientide vastused säilitame Recommy veebikeskkonnas ilma isikuandmeteta kaks aastat. See on vajalik selleks, et võrrelda jooksva aasta tulemusi eelmise aasta tulemustega.

Kui leiate, et Tööinspektsiooni haldusakti või toiminguga on rikutud Teie õigusi või piiratud vabadusi on Teil võimalik esitada haldusakti või toimingu peale vaie või pöörduda kaebusega kohtusse. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal Te vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada saite või oleksite pidanud teada saama. Tööinspektsioon lahendab vaide 10 päeva jooksul arvates vaide edastamisest.

Vaie allkirjastatakse kas omakäeliselt või digitaalselt selle esitaja või tema esindaja poolt. Kui vaide allkirjastab vaide esitaja esindaja, tuleb vaidele lisada ka volitust tõendav dokument (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud dokument).

Allkirjastatud vaie tuleb esitada Tööinspektsiooni peadirektorile, kas:

Volitus on õiguste kogum, mille piires esindaja võib tegutseda esindatava nimel. Maksu- ja Tolliameti jaoks on oluline, et volituse sisu oleks arusaadav ning volituse andnud ja volitatav isik oleksid tuvastatavad. Volituse võib anda suuliselt või kirjalikult (volikirjaga).

Volitused, mida Tööinspektsioon aktsepteerib:

 • suuline volitus – kehtib üksnes menetlustoimingul koos menetlusosalisega

 • notariaalselt tõestatud volikiri
 • digitaalselt allkirjastatud volikiri
 • vandeadvokaadi poolt kinnitatud volikiri

Isikuandmed menetlustoimingutes

Menetlustoimingute käigus kogume isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik menetluse läbiviimiseks. Tööinspektsiooni andmekogusse kantavad andmed on sätestatud Töökeskkonna andmekogu põhimääruse teises (2.) peatükkis. 

Meie teenistujad omavad juurdepääsu andmetele oma tööülesannetest lähtuvalt ja andmete mittesihipärane töötlemine on karistatav. Teie andmete sihipärast kasutamist kontrollime sisekontrollide käigus.

Töövaidluse käigus koguneb töövaidluskomisjonile isikuandmeid, sh tundlikku ja eraelulist teavet, mille töötlemisel järgime meile õigusaktides määratud ülesannete täitmisel isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud põhimõtteid. Töövaidlusavaldus ja sellele lisatud dokumendid edastame vastaspoolele muutmata kujul.

Lähtudes isikuandmete kaitse seadusest töötleme andmeid vaid ulatuses, mis on vajalikud töövaidluse lahendamiseks. Tagamaks isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise, rakendame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui infotehnilisi turvameetmeid.

Töövaidlusdokumendid sisaldavad andmeid, mis on juurdepääsupiiranguga ning mõeldud vaid asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääsupiiranguga dokumente kolmandatele osapooltele ei avalikustata, välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti kirjalik luba (nt. volikirja alusel esindajale).

Tööinspektsiooni dokumendiregistris on töödeldud kujul kättesaadavad jõustunud töövaidlusotsused.

Töövaidluskomisjoni kasutuses olevaid isikuandmeid sisaldavaid töövaidlusdokumente säilitame 5 aastat, otsust säilitame alatiselt.

Juhime tähelepanu! Menetlusdokumendi kättetoimetamisel juhindub töövaidluskomisjon tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317, mis annab töövaidluskomisjonile vajadusel õiguse menetlusdokumendi avalikuks kättetoimetamiseks kasutades väljaannet Ametlikud Teadaanded.

Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonna TEIS (https://iseteenindus.ti.ee/) vastutavaks töötlejaks on Tööinspektsioon. Iseteeninduskeskkonda saavad kasutada need ettevõtted, kes on Eesti äriregistris.

Töötajad saavad sisselogides näha TEISis infot enda (TA riskianalüüsi, endaga seotud tööõnnetusi, kutsehaigusi, tööstpõhjustatud haigusi) ning seotud ettevõtte kohta.

Iseteeninduskeskkonnas TEIS (edaspidi ainult TEIS) on tööandja kohta eeltäidetud andmed, mis riigil ettevõtte ja selle töötajate kohta varasemalt olemas ehk andmed äriregistrist ning töötajate andmed töötamise registrist.

TEIS võimaldab tööandjal:

 1. suhelda Tööinspektsiooniga seaduses ettenähtud kohustuste täitmiseks;
 2. hinnata töökeskkonna riske;
 3. osaleda järelevalvemenetluses;
 4. esitada teateid ettevõttes toimunud tööõnnetuste kohta;
 5. koostada ja esitada tööandja poolt läbi viidud tööõnnetuse või kutsehaigestumise uurimistulemuse dokumente.

Ettevõtte töötajal on TEISi kaudu võimalik tutvuda enda tööandja töökeskkonna andmetega.

Ettevõtte kontole juurdepääs on automaatselt avatud:

 • äriettevõtete puhul juhatuse liikmele
 • riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste puhul asutuse esindusõiguslikule isikule.

TEISi sisse logimiseks on vaja end autentida, see on võimalik järgnevate vahenditega:

Välismaalaste puhul sõltub sisselogimise võimalus sellest, kas ta on registreeritud Eesti ettevõttesse tööle ning kas ta omab Eesti Smart-IDd või on e-resident ja omab vastavaid sertifikaate, mida kasutada ID-kaardi või Mobiil-IDga sisselogimiseks.

Esmalt peab iseteenindusse sisse logima juhatuse liige, kes saab seejärel lisada töökeskkonnaspetsialisti rolli soovitud isiku. Juhatuse liikmele sarnane volituste lisamise õigus on ka töökeskkonnaspetsialistil. Kõik volitused tehakse isikukoodi alusel.

Juhatuse liikmel ning töökeskkonnaspetsialistil on järgmised õigused:

 1. vaadata ja muuta esindatava kontaktandmeid;
 2. esitada riskianalüüs failina või koostada riskianalüüs töövahendi abil;
 3. lugeda esindatavale saadetud teateid;
 4. pidada esindatava nimel Tööinspektsiooniga kirjavahetust.

Pääsuõiguste andmine ettevõttevälisele isikule

Ettevõttevälise isiku (valik Muu isik) peab üldjuhul sisestama ettevõte ise, kuna see annab juurdepääsu iseteenindusele ja ettevõtte andmetele. Tööinspektsioon võib isiku sisestada, kui selleks on olemas alus (nt töökeskkonnaspetsialisti määramise dokument järelevalve käigus või ka nt volikiri tööandjalt, kus juhatuse liige ise on välismaalane ja ei saa iseteenindusse ise sisse logida).

Kui Tööinspektsioon on ettevõtte suhtes alustanud tööülesande täitmist, st järelevalvet või on laekunud tööandja töökeskkonna kohta kaebus või vihje, siis korrakaitseseaduse alusel ohu hindamiseks ning ennetus- ja tõrjemehhanismide valikuks on Tööinspektsiooni teenistujal õigus näha TEIS-i üles laetud töökeskkonna riskianalüüsi sisu.

Kuid seda vaid tingimusel, et

 1. teenistujal on olemas õigustatud huvi ehk konkreetne ametikohustustest tulenev põhjus konkreetse ettevõtte töökeskkonna riskianalüüsiga tutvumiseks
 2. sellisest päringust jääb infosüsteemi jälg ehk auditlogi, mille pinnalt on vajadusel võimalik sisekontrolli raames üle vaadata, kes, millal ning mis eesmärgil ettevõtte riskianalüüsiga tutvus.

Näitena: Kui teenistuja on algatanud järelevalvemenetluse ettevõtte üle, siis on ettevõtte riskianalüüs talle nähtav.

Kui Tööinspektsioonile on saabunud vihje või kaebus tööandja töökeskkonna suhtes, siis teenistuja, kellele vihje või kaebus menetlemiseks suunatakse, peab riskianalüüsi nägemiseks täitma ka põhjenduse lahtri, ehk maha jääb lisaks logile ka põhjendus selle kohta, miks on riskianalüüsi vaadatud. 

Õiguslikud alused riskianalüüsi vaatamiseks:

 • Tööandjal on kohustus ( TTOS § 13 ülamärkega 4 lg 6 ja 7) esitada enda ettevõtte töökeskkonna riskianalüüs töökeskkonna andmekogusse, selle kohustuse täitmist kontrollib Tööinspektsioon (viide TTOS § 13 ülamärkega 4 lõigetele 7 ja 8)
 • TTOS § 24 ülamärkega 1 lõigete 1 ja 2 kohaselt
  1. Töökeskkonna andmekogu eesmärk on edendada tööohutust, võimaldades Tööinspektsioonil töödelda töötervishoiu ja tööohutusega seotud andmeid ettevõtete töökeskkonna hindamiseks, ennetus- ja järelevalvetegevuse planeerimiseks ja teostamiseks ning töövaidluste ja lepituste menetlemiseks. Tööandjatel ja töötajatel võimaldab andmekogu töötervishoiu ja tööohutusega seotud õigusi kasutada ja kohustusi täita. + Töökeskkonna andmekogust tulenevad õigused ja kohustused (https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021022),
  2. Andmekogu vastutav töötleja on Tööinspektsioon.
 • TTOS § 25 ja 26 kohaselt teostab Tööinspektsioon riiklikku ja haldusjärelevalvet TTOS-i ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle ning Tööinspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid ja § 78 ülamärkega 1 punktis 12 sätestatud erivahendit korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
 • KorS § 5 lg 7 - Ohu ennetamine on see osa korrakaitsest, kus puudub ohukahtlus, kuid saab pidada võimalikuks olukorda, mille realiseerumisel tekib ohukahtlus või oht. Ohu ennetamine on muu hulgas teabe kogumine, vahetamine ja analüüs, toimingute kavandamine ja elluviimine ning riikliku järelevalve meetmete kohaldamine avalikku korda tulevikus ähvardada võivate ohtude tõrjumiseks, sealhulgas süütegude ennetamine.

Õiguslikud alused tööõnnetuste, kutsehaiguste  vaatamiseks ja säilitamiseks:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) § 241 kohaselt on töökeskkonna andmekogu eesmärk edendada tööohutust, võimaldades Tööinspektsioonil töödelda töötervishoiu ja tööohutusega seotud andmeid ettevõtete töökeskkonna hindamiseks, ennetus- ja järelevalvetegevuse planeerimiseks ja teostamiseks ning töövaidluste ja lepituste menetlemiseks. Tööandjatel ja töötajatel võimaldab andmekogu töötervishoiu ja tööohutusega seotud õigusi kasutada ja kohustusi täita.
 • TTOS § 22 lg 1 kohaselt on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal.
 • TTOS § 22 lg 31 sätestab, et  Tööinspektsioon teavitab tööandjat viivitamata töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööõnnetuse toimumise teatise saamisest.
 • TTOS § 22 lg 4 kohaselt teatab tööandja eluohtliku seisundi tekitanud või surmaga lõppenud tööõnnetusest viivitamata Tööinspektsiooni ja surmaga lõppenud tööõnnetusest ka politseid.
 • TTOS § 24 lg 1 tuleneb kohustus tööandjal uurida kõiki tema ettevõttes toimunud tööõnnetusi, olenemata sellest, kas need on põhjustanud töötajale tervisekahjustuse või mitte. Uurimises peab osalema ka töökeskkonnavolinik, tema puudumisel muu töötajate esindaja.
 • TTOS § 23 lg 6 kohaselt teatab töötervishoiuarst kutsehaigestumisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt viie päeva jooksul pärast haiguse diagnoosimist tööandjale, Tööinspektsioonile ja töötaja töötervishoiuarsti juurde suunanud arstile.
 • TTOS § 24 lg 4 alusel koostab tööandja kutsehaigestumise uurimise tulemuste kohta raporti ja esitab selle kirjalikult või töökeskkonna andmekogu kaudu Tööinspektsioonile ning kannatanule või tema huvide kaitsjale kirjalikult.
 • TTOS § 24 lg 11 sätestab, et  tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise andmeid säilitatakse 55 aastat. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise tulemuste kohta koostatud raportit säilitatakse töökeskkonna andmekogus.
 • TTOS § 24 lg 12 annab tööandjale õiguse töödelda töötaja terviseandmeid ulatuses, mis on vajalik tööõnnetuse ja kutsehaiguse uurimiseks, eelkõige andmeid tööõnnetusega seotud tervisekahjustuse ja kutsehaiguse tuvastamise kohta. Tööõnnetusega seotud andmed edastab tööandjale töötaja või Tööinspektsioon, kutsehaigusega seotud andmed töötervishoiuarst.

Alaealise töötaja andmed

Tööandjal on kohustus teha kümme tööpäeva enne 7–12aastase tööle asumist töötamise registrisse vastav kanne ning töölevõtmisel tuleb kümme tööpäeva enne alaealise tööle asumist sisestada Tööinspektsiooni iseteeninduses alljärgnevad andmed:

 1. Alaealise seadusliku esindaja nõusolek;
 2. Alaealise töötingimused, sh tööaeg ja töökohustused;
 3. Andmed koolikohustuslikkuse kohta.

Õiguslikud alused

Töölepingu seadus (TLS) § 8 lg 9, mis sätestab, et tööandjal on keelatud alaealist tööle lubada ilma seadusliku esindaja nõusoleku või heakskiiduta.

TLS § 8 lg 4 sätestab, et 7–12-aastase töötaja registreerimisel töötamise registris esitab tööandja täiendavalt Tööinspektsioonile töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste ja töökohustuste ning koolikohustuslikkuse kohta.

Töökeskkonna andmekogu põhimääruse § 12 lg 2 loetleb üles andmed, mis alaealise töötaja tööle lubamise menetlemisel Tööinspektsiooni andmekogusse kantakse:

 1. juhtumi number ja menetluse algatanud andmete saamise aeg töötamise registrist;
 2. taotlust menetleva ja menetlusega seotud ametniku nimi;
 3. seos juhtumiga seotud tööandja ja/või ettevõttega, kelle juurde alaealine tööle asub;
 4. tööle asuvate alaealiste arv;
 5. alaealise töötegija andmed ja vanus tööle asumise ajal;
 6. tööle asumise õiguslik alus (tööleping või muu võlaõiguslik leping);
 7. andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku kohta;
 8. kavandatud töötingimuste kirjeldus, sealhulgas töötegemise koha ja töökohustuste kohta, ja seos töökeskkonna riskianalüüsiga;
 9. andmed alaealise koolikohustuslikkuse kohta;
 10. menetluse käigus otsuse tegemiseks kogutud tõendid ja täpsustavad andmed;
 11. keelduv otsus.

Nõusoleku taotluse andmeid säilitatakse viis aastat alates nende andmekogusse kandmisest (Töökeskkonna andmekogu põhimäärus § 20 lg 2).

Lähetatud töötajate andmed

Lähetatud töötaja on töötaja, kelle tööandja saadab teda ajutiselt teise EL liikmesriiki tööle, kas ettevõtte äritegevuse raames teenust osutama või renditöötajana tööjõudu vahendava ettevõtte poolt.

Tööinspektsiooni hallatavasse töökeskkonna andmekogusse salvestatakse tööandja teade lähetatud töötaja Eestisse tööle asumise ja tema töötingimuste kohta Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 51 alusel.

Tööandja edastab teate, sisenedes Tööinspektsiooni iseteenindusportaali, täites vajalikud väljad ning esitades iseteeninduse kaudu lähetamise teate. Lähetatud töötaja tööandja esitab andmed Tööinspektsioonile viivitamata.

Õiguslikud alused

Töökeskkonna andmekogu põhimääruse § 13 lg 1 p 7  määratleb, et töökeskkonna andmekogusse kantakse tööandja teade lähetatud töötaja Eestisse tööle asumise ja tema töötingimuste kohta Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 51 alusel.

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 51  lõiked 1 ja 11 , sätestavad,  millised andmed lähetatud töötaja tööandja Tööinspektsioonile esitab:

 1. lähetatud töötaja tööandja nimi, isiku- või registrikood, tegevusala, elu- või asukoha ja sidevahendite andmed;
 2. lähetatud töötaja tööandjat esindava kontaktisiku nimi ja sidevahendite andmed;
 3. lähetatud töötajate arv, nende nimed, isikukoodid või sünnikuupäevad ja isikut tõendavate dokumentide numbrid;
 4. lähetuse eeldatav kestvus ning kavandatav algus- ja lõppkuupäev;
 5. tellija ja/või isiku, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, nimi, isiku- või registrikood, tegevusala, elu- või asukoha ja sidevahendite andmed;
 6. tellijat ja/ või isikut, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, esindava kontaktisiku nimi ja sidevahendite andmed;
 7. info selle kohta, millisel tegevusalal lähetatud töötaja Eestis töötama hakkab ja lähetatud töötaja töö tegemise koha aadress.

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 51 lg 5, mis sätestab, et lähetatud töötaja tööandja esitab dokumendid Tööinspektsioonile viivitamata.

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 51 lg 6 sätestab, et Tööinspektsioon avaldab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud andmed Maksu- ja Tolliametile maksuseadustega pandud ülesannete täitmise tagamiseks.

Järelevalvetegevuse andmeid ja tööandja teatisi säilitatakse kümme aastat alates nende andmekogusse kandmisest (Töökeskkonna andmekogu põhimäärus § 20 lg 1).

Soovitused TEISi turvaliseks kasutamiseks

Turvaliusse eest TEISis hoolitseb eelkõige Tööinspektsioon, kuid kasutamise turvalisuse aluseks on, et ka Teie ise olete tähelepanelik. Järgnevalt anname ülevaate, kuidas saate vähendada võimalikke riske ja vältida internetikeskkonna ohte.

 1. Ühendus Teie arvuti ja TEIS vahel on turvatud pealtkuulamiskindla TLS-protokolli (Transport Layer Security) abil.
 2. Ärge kasutage iseteenindust avalikes arvutites, mille turvalisuses Te ei ole päris kindel. Avalikus kohas olles veenduge alati, et keegi ei jälgi Teie ekraani ja/või toiminguid ja ei näe Teie paroole.
 3. TEISi sisenedes kontrollige alati, kas olete õigel veebilehel. Seda saab teha järgnevalt:
 • ühendus peab olema krüpteeritud, st internetiaadress peab algama https:// ja lehitseja peab näitama, et kasutusel on turvaline ühendus; tavaliselt tekib turvalise sessiooni puhul tabaluku märk kas aadressireale või akna alumisele staatuse ribale;
 • kui klõpsata lehitseja tabaluku ikoonil, peab avanevas sertifikaadis olema veebilehe õige aadress, sertifikaat peab olema välja antud (Issued By) ASi Sertifitseerimiskeskus poolt. Selline kontroll hoiab ära olukorra, kus võimalik pahatahtlik ründaja saaks Teid ära petta, nii et Teie ja iseteeninduse vaheline side käiks läbi tema arvuti.
 • Väljuge TEISst alati lehekülje üleval paremas nurgas asuva „Välju“ nupu abil ja alles seejärel sulgege kõik veebilehitseja aknad. Tehke seda ka siis, kui lahkute oma arvuti juurest vaid korraks.

Täitke tehnilisi nõudeid

TEISi kasutamiseks soovitame kasutada alati veeilehitseja kõige uuemat versiooni. Kindlasti jälgige, et kõik operatsioonisüsteemi turvauuendused oleksid installeeritud. ID-kaardiga iseteenindusse sisenemiseks peab arvutiga olema ühendatud kiipkaardi lugemisseade, mis oskab ID-kaarti lugeda.

Siit leiate praktilised näpunäited ja juhised ID-kaardi kasutamiseks.

Kaitske oma isiklikke turvaelemente

TEISis identifitseeritakse kasutaja turvaelementide abil. Seetõttu on erakordselt tähtis hoida neid teiste eest salajas.

 1. Ärge andke oma ID-kaarti teiste isikute kätte. Kui keegi teine Teie ID-kaarti kuritarvitab, jääte vastutajaks ikkagi Teie ise.
 2. Hoidke oma ID-kaardi PIN-koode teiste eest salajas. Ärge kirjutage ühtegi PIN-koodi kaardile ega hoidke neid kaardiga samas kohas. Õppige koodid pähe ja hävitage PIN-koodi ümbrik.
 3. Võimaluse korral muutke oma PIN-koodid kohe pärast kaardi kättesaamist.
 4. Ärge muutke isikutuvastuse PIN-koodi ja digitaalallkirja andmiseks mõeldud PIN-koodi meeldejätmise hõlbustamiseks ühesuguseks.
 5. Ärge jätke ID-kaarti arvuti kaardilugejasse, kui olete turvalises keskkonnas töö lõpetanud.
 6. Kui teie ID-kaart ja koodid kaovad või varastatakse, teatage sellest kohe Sertifitseerimiskeskuse abiliini telefoninumbrile 1777.

Tööinspektsioon on Töökeskkonna andmekogu (ITI) vastutav töötleja. Andmekogu eesmärk on põhimäärusest tulenevalt tagada Tööinspektsiooni ülesannete täitmiseks vajalike andmete kättesaadavus järelevalvetegevuse planeerimiseks, töövaidluste menetlemiseks, töökeskkonna olukorra hindamiseks ning töötervishoiu, tööohutus- ja töösuhtealase ennetustöö kavandamiseks.

Andmekogu on vajalik:

1) Tööinspektsiooni järelevalvetegevuse planeerimiseks, operatiivseks juhtimiseks ja ülesannete täitmiseks;
 2) töövaidluste menetlemiseks, põhjuste väljaselgitamiseks ja rakenduspraktika kujundamiseks;
 3) töötervishoiu-, tööohutus- ja töösuhtealase tegevusega seotud ametkondade koostööks;
 4) töötervishoiu-, tööohutus- ja töösuhetealaseks ennetustööks, ohtlike tegevusalade ning töö- ja ametikohtade väljaselgitamiseks.

Andmekogu kasutusaladeks on:

 • tööõnnetuste menetlemine ja dokumenteerimine;
 • kutsehaiguste menetlemine ja dokumenteerimine;
 • tööst põhjustatud haigestumiste menetlemine ja dokumenteerimine;
 • tööandja juurde tehtud külastuse menetlemine ja dokumenteerimine;
 • töökeskkonna kontrolli menetlemine ja dokumenteerimine;
 • töösuhete kontrolli menetlemine ja dokumenteerimine
 • sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrolli menetlemine ja dokumenteerimine;
 • järelkontrolli menetlemine ja dokumenteerimine;
 • sihtkontrolli menetlemine ja dokumenteerimine;
 • uue ja rekonstrueeritud ehitise ülevaatamise teate registreerimine;
 • tuvastatud rikkumiste menetlemine ja dokumenteerimine;
 • väärteomenetluse menetlemine ja dokumenteerimine;
 • taotletud nõusolekute menetlemine ja dokumenteerimine;
 • tööandja teatiste menetlemine ja dokumenteerimine;
 • töövaidlusasjade menetlemine ja dokumenteerimine ;
 • Eestisse lähetatud töötajate ja nende töötingimuste teadete menetlemine ja dokumenteerimine;
 • alla 15-aastase töötegija tööle asumise teate menetlemine ja dokumenteerimine;
 • Töökeskkonna alase teabe ja statistika kogumine. 

Andmekogu vastutav töötleja on Tööinspektsioon, volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

Andmekogu kasutajateks on Tööinspektsiooni teenistujad ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus vastavalt neile pandud ülesannetele.

ITI võib sisaldada teie kohta järgmiseid isikuandmeid:

 • isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, sugu);
 • kontaktandmed (telefoninumber, elukoha aadress, e-posti aadress); siaalse seisundi, ravikindlustuse, haridustaseme ja hariduse omandamise andmed
 • lähetatud töötaja andmed (nimi, isikukood, lähetuse alguskuupäev, lähetuse lõppkuupäev, lähetuse kestus päevades);
 • kutsehaiguse diagnoos, vigastuse liik, vigastatud kehaosa, tekkepõhjuste andmed.
 • töövõimetuse määramise andmed;
 • isikuandmed, keda taotletud nõusolek puudutab;
 • nõusoleku taotluse sisu;
 • töövaidlusasjaga seotud töötaja andmed;
 • andmed juhtumiga seotud dokumentide ja nende esitamise kohta, sealhulgas dokumendid ise;

Üksikasjalikult on kõik teie kohta kogutavad andmed kirjeldatud töökeskkonna andmekogu põhimääruse § 4 lisa loetelus.

Töövaidluse käigus koguneb töövaidluskomisjonile isikuandmeid, sh tundlikku ja eraelulist teavet, mille töötlemisel järgime meile õigusaktides määratud ülesannete täitmisel isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud põhimõtteid. Töövaidlusavaldus ja sellele lisatud dokumendid edastame vastaspoolele muutmata kujul.

Lähtudes isikuandmete kaitse seadusest töötleme andmeid vaid ulatuses, mis on vajalikud töövaidluse lahendamiseks. Tagamaks isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise, rakendame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui infotehnilisi turvameetmeid.

Töövaidlusdokumendid sisaldavad andmeid, mis on juurdepääsupiiranguga ning mõeldud vaid asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääsupiiranguga dokumente kolmandatele osapooltele ei avalikustata, välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti kirjalik luba (nt. volikirja alusel esindajale).

Tööinspektsiooni dokumendiregistris on töödeldud kujul kättesaadavad jõustunud töövaidlusotsused.

Töövaidluskomisjoni kasutuses olevaid isikuandmeid sisaldavaid töövaidlusdokumente säilitame 5 aastat, otsust säilitame alatiselt.

Juhime tähelepanu! Menetlusdokumendi kättetoimetamisel juhindub töövaidluskomisjon tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317, mis annab töövaidluskomisjonile vajadusel õiguse menetlusdokumendi avalikuks kättetoimetamiseks kasutades väljaannet Ametlikud Teadaanded.

Töövaidluste kohta saab rohkem lugeda siit: Töövaidluskomisjoni istung ja kompromissi sõlmimine.

Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga .

Väärteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalikud.

Menetlusalune isik ja tema kaitsja saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras. Väärteoteate esitaja saab materjalidega tutvuda teabenõude esitamisega, arvestades kehtestatud juurdepääsupiiranguid.

Väärteomenetluse läbiviimisel kasutame e-toimiku süsteemi, sh kasutame e-toimiku süsteemi andmevahetuseks teiste asutustega (näiteks kohtuasjades, karistusandmete edastamisel karistusregistrile ja kohtutäiturile). E-toimiku süsteem on kinnine ja sinna siseneda saab ID-kaardiga või Mobiil-IDga sisse logides. Juurdepääsuõigus on üksnes pädevatel ametiisikutel. Menetlusosaline saab vaadata enda menetlusandmeid ning esitada ja saada kätte menetlusdokumente avaliku e-toimiku  kaudu menetlusseadustikus sätestatud ulatuses. Samuti on kokkuleppeliselt võimalik dokumentide edastamine e-kirja teel või posti teel tähitud kirjaga.

Väärteootsused ei kuulu TI võrgulehel avaldamisele. Jõustunud väärteootsuseid võib küsida teabenõude esitamisega. Ka jõustunud väärteootsusel võib olla juurdepääsupiiranguid. Avalikeks andmeteks on väärteokorras karistatu nimi ja registrikood teiste isikute andmeid ei avalikustata.

Jõustunud väärteokaristused kantakse karistusregistrisse. Ligipääs karistusregistrile on piiratud.

Väärteomenetlus

Teabenõue, selgitustaotlus, märgukiri, kaebus või vihje

Teabenõude, selgitustaotluse ja märgukirja esitamiseks palume kirjutada aadressil [email protected] või esitada teabenõue elektroonselt.

Teabenõudena käsitletakse konkreetse dokumendi või dokumentide väljaküsimist.

Teabenõudele vastame teile reeglina 5 tööpäeva jooksul, kuid olenevalt küsitava teabe mahust võib vastuse andmine võtta kuni 15 tööpäeva. Vastamistähtaja pikenemisest ja selle põhjusest teavitame teid. Siiski peame vastamisel lähtuma sellest, kas küsitud teabele on kehtestatud seadusest tulenevaid piiranguid või mitte.

Mitte kõik päringud ei pruugi oma sisult olla teabenõuded. Selgitustaotlusena käsitleme pöördumist, mille andmiseks on vajalik teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine või pöördumine, milles te küsite meie inspektsiooni tegevuse aluseks olevate õigusaktide või meie pädevuse kohta. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse kohaselt vastame teile mitte hiljem kui kolmekümne päeva jooksul selgitustaotluse registreerimisest. Lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaeg pikeneda kuni kahe kuuni. Vastamistähtaja pikenemisest ja selle põhjusest teavitame saatjat kindlasti.

Märgukirjaga saate meile edastada ettepanekuid asutuse töö paremaks korraldamiseks. Kui teie kiri eeldab vastamist, on vastamistähtajad samad, mis selgitustaotluse puhul.

Hoiame isikuandmeid, kui saadate meile teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja, kaebuse või vihje

Kui saadate meile kirja juriidilise isiku või asutuse esindajana ja kasutate kontaktteabes isiklikke kontaktandmeid, siis on Teie kontaktandmed meie dokumendiregistri avalikus vaates nähtavad, sest kirja saamisel ei eeldata Teie tegevust eraisikuna.

Kui kirja saatja on eraisik, siis saatja nime me ei avalikusta, vaid märgime saatjaks eraisik. Olenevalt Teie kirja sisust märgime dokumendi pealkirja- kui sisaldab tundlikku infot, siis kirjutame pealkirja üldistatult (nt „Pöördumine“, „Järelepärimine“, „Teabenõue“, „Selgitustaotlus“).

Teie pöördumises sisalduvaid andmeid kasutatakse Teile vastamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie andmetest kui vastuse koostamiseks vaja. Kui aga olete saatnud meile kirja, millele vastamine ei ole meie pädevuses ja saadame kirja teisele asutusele, siis edastame selle kirja juba juurdepääsupiiranguga, mis on teisele asutusele täitmiseks kohustuslik ja informeerime kirja edastamisest ka Teid.

Me kasutame eraisikutega suhtluses juurdepääsupiiranguid vastavalt avaliku teabe seaduse (edaspidi AvTS) §35 lg 1 p 11-15 sätetele ning kehtestame juurdepääsupiiranguid järgmistele dokumentidele:

 • dokumendid ja kirjavahetus, mis sisaldab eriliiki isikuandmeid, perekonnaelu üksikasju, isiku vaimsete või füüsiliste kannatuste kirjeldusi;
 • dokumendid (sh lepingud ja kirjavahetus), mis sisaldavad eraisikute isikuandmeid, millele juurdepääs võib oluliselt kahjustada isiku eraelu puutumatust (kodune aadress, e-posti aadress, kontakttelefon);
 • tööõnnetuste, kutsehaiguste, tööst põhjustatud haigestumiste dokumendid;
 • töövaidluse dokumendid.

Vaatamata kehtestatud juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus (nt kohtueelne menetleja, kohus) ja põhjendatud vajadus.

Kui Teie pöördumine sisaldab tundlikku teemat (tööõnnetused, tööstpõhjustatud haigused, kutsehaigused, töövaidlused, vihjed, kaebused) piirame dokumentidele juurdepääsu inspektsioonisiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda Tööinspektsiooni teenistujad, kellel ametiülesannete täitmiseks on  teave vajalik.

Eraisikutega seotud teabe säilitamine

Eraisikutega seotud dokumente säilitame järgmiselt:

 • Kirjavahetus eraisikutega 3 aastat (selgitustaotlused ja teabenõuded)
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimistoimikud ja dokumendid 55 aastat
 • Tööst põhjustatud haigestumistega seotud dokumendid 10 aastat
 • Töövaidluse dokumendid 5 aastat , töövaidlusotsust säilitame alatiselt.
 • Kui helistate meie infotelefonile, siis kõik telefonikõned salvestatakse. Salvestatud telefonikõnesid säilitatakse kaks kuud, peale seda kõned kustutatakse. Telefonikõnede salvestamise faktist teavitame enne kõne alustamist automaatselt. Telefonikõnede salvestamise eesmärk on teeninduskvaliteedi hindamine ja parima teenusekvaliteedi tagamine.

 • Töövaidluse dokumendid 5 aastat , töövaidlusotsust säilitame alatiselt.

Viimati uuendatud 17.07.2023