Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Põllumajandussektor – millele tähelepanu pöörata, et töökeskkond oleks ohutu?

13.04.2023 | 12:12

Selleks, et suurendada tööandjate ja töötajate teadlikkust erinevatest ohtudest, ennetada õnnetusi, ja aidata luua turvaline töökeskkond, viib Tööinspektsioon alates maikuust läbi sihtkontrolli põllumajandusettevõtetes üle Eesti.

Põllumajandusvaldkonna elukutsed on ühed ohtlikuimad ning neid iseloomustavad kõrge tööõnnetuste ja tööst põhjustatud haigestumuste tase, mis mõjutavad põllumajandussektori ettevõtete jätkusuutlikust ja elujõulisust. Müra, liikuvad mehhanismid, loomade ootamatu käitumine, kokkupuude pestitsiididega, päikesepõletus – see on vaid lühike loetelu põllumajandussektori töökeskkonna ohtudest.

Põllumajanduses puutuvad töötajad tihti kokku raske füüsilise tööga, kus pidevalt korduvad liigutused ja sundasendid võivad aja jooksul tervist kahjustada. Seega on oluline hinnata töökeskkonna riske ning võtta tervisekahjustuste tekkimise ennetamiseks kasutusele erinevaid meetmeid. Näiteks võimaldada puhkepause, kohaldada töökoht töötajale sobivaks, võtta raskuste teisaldamiseks kasutusele abivahendid jms.

2022. aastal registreeriti Eesti põllumajandusettevõtetes 121 tööõnnetust – neist 88 olid kerged, 32 rasked ning üks tööõnnetus lõppes töötaja surmaga. Kõige sagedamini on tööõnnetused põllumajanduses seotud masinate ja seadmetega, samuti tuleb ette kukkumisi ning loomade ootamatut käitumist. Ei ole olemas suurema või väiksema tähtsusega ohte, mistõttu tuleb kõigile töökeskkonna ohuteguritele pöörata võrdset tähelepanu.

Ohutu töökeskkonna tagamiseks tuleb veenduda, et:

  • ettevõttes on läbi viidud töökeskkonna riskianalüüs, mille tulemusena on valminud ka tegevuskava töökeskkonna parandamiseks ja ohtude vähendamiseks;
  • riskianalüüs on lisatud Tööinspektsiooni infosüsteemi TEISi (iseteenindus.ti.ee);
  • koostatud on ohutusjuhendid nii tehtavale tööle kui kasutatavatele töövahenditele;
  • töötajaid on ohutusjuhendite alusel juhendatud, läbiviidud väljaõpe ja tegevused on kirjalikult registreeritud;
  • töötajatele on väljastatud isikukaitsevahendid ning nende üle peetakse arvestust;
  • töötajatele on korraldatud tervisekontroll töötervishoiuarsti juures;
  • kui ettevõttes on kasutusel kemikaale (sh väetised, herbitsiidid), on tarnijalt saadud ajakohased ohutuskaardid ja neid on töötajatele tutvustatud;
  • töökohas on tagatud emaabivahendid (ka liikurmasinates);
  • kemikaali käitlemisel on tagatud märgistatud ja kergesti ligipääsetavas kohas silmadušš;
  • ohtlikud kohad töökeskkonnas on selgelt ja asjakohaste ohutusmärkidega märgistatud.

Tööandjatel on võimalus kutsuda tasuta oma ettevõttesse töökeskkonna konsultant kirjutades aadressile [email protected], kes annab nõu, kuidas luua ohutu ja töötaja tervist hoidev töökeskkond.

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus