Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Paljudel tööandjatel tuleb sel talvel tellida radoonimõõdistused

23.01.2023 | 10:32

Tööandjad, kelle tööruumid asuvad kõrgendatud radooniriskiga piirkonnas, peavad korraldama õhu radoonisisalduse mõõtmise.

Mõõtmine peab olema teostatud viie aasta jooksul alates maa-ala lisandumisest kõrgendatud radooniriskiga maa-alade loetellu, näiteks Tallinnas 06.08.2023. Loetelu leiad siit.

Radoon on õhust raskem värvitu ja lõhnatu kõrgradioaktiivne gaas. Pikaajaliselt mõjudes võib kõrge radoonisisaldus põhjustada kopsuvähki haigestumise. Radoonisisaldus suureneb hoone siseõhus siis, kui uksed-aknad on kinni ja õhk ruumis ei liigu.

Tööandja peab korraldama õhu radoonisisalduse mõõtmise tööruumis, mis asub kõrgendatud radooniriskiga maa-alal ja paikneb:

  • maa all
  • hoone maa-alusel korrusel
  • hoone korrusel, mille välissein omab kokkupuudet pinnasega
  • või hoone esimesel korrusel, kui maa-alune korrus puudub.

Seega tuleb radoonisisaldust õhus mõõta kõigis sellistes kohtades, millel on otsekontakt maapinnaga. Kõrgendatud radooniriskiga maa-alad asuvad näiteks Tallinnas, Tartus, Võrus, Türil, Jõhvis, Jõgeval. Kogu loetelu on leitav SIIT.

Õhu radoonisisalduse mõõtetulemused peavad olema jälgitavad mõõteseaduses sätestatud korras. See tähendab, et mõõtmise peab olema teinud pädev mõõtja, kes on akrediteeritud või erialaselt pädevaks mõõtjaks tunnistatud ning järgima peab asjakohast mõõtemetoodikat.

Kui mõõtmistulemustest selgub, et õhu radoonisisaldus tööruumis on viitetasemest kõrgem, on vajalik uuendada ka töökeskkonna riskianalüüsi ja seda töötajatele tutvustada. Samuti tuleb vajadusel kasutusele võtta meetmed, mis vähendaksid töötajate terviseriske. Näiteks rakendada ehituslikke meetmeid (täiendav ventilatsioon, tööruumidele täiendav isoleerimine, kui see on võimalik ja otstarbekas) või piirata tööaega kõrgema radoonitasemega tööruumis.

Ettevõtetel, kes tegutsevad renditud ruumides, soovitame radooni mõõtmisest hoone omanikuga läbi rääkida. Mõõtmine on küll tööandja kohustus, kuid kui nõuetekohase mõõtmise viib läbi hoone omanik, on ka tööandja kohustus täidetud. Tööandja peab saama mõõtmistulemused ja vajadusel võtma kasutusele meetmed terviseriski vähendamiseks.

Täiendavat informatsiooni radooni ja tööandja kohustuste kohta leiate Tööelu portaalist.

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus