Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õigusaktid, viited

Tööinspektsioon teeb järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Sellel lehel saate leida tööõigusega seotuid õigusakte ja ametiasutuste kontakte

Õigusaktid

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse avaneb uues vahekaardis (TTOS) alusel kehtestatud õigusaktid:

 1. Töötervishoiuteenuse osutamise kord
 2. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord avaneb uues vahekaardis.
 3. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord avaneb uues vahekaardis.
 4. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas avaneb uues vahekaardis.
 5. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded avaneb uues vahekaardis.
 6. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses avaneb uues vahekaardis.
 7. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded avaneb uues vahekaardis.
 8. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded avaneb uues vahekaardis.
 9. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja -ohutuse nõuded avaneb uues vahekaardis.
 10. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord avaneb uues vahekaardis.
 11. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord avaneb uues vahekaardis.
 12. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid.
 13. Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded avaneb uues vahekaardis.
 14. Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded avaneb uues vahekaardis.
 15. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded avaneb uues vahekaardis.
 16. Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded avaneb uues vahekaardis.
 17. Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded avaneb uues vahekaardis.
 18. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas avaneb uues vahekaardis.
 19. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks avaneb uues vahekaardis.
 20. Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded avaneb uues vahekaardis.
 21. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord avaneb uues vahekaardis.
 22. Kutsehaiguste loetelu.
 23. Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses avaneb uues vahekaardis
 24. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord avaneb uues vahekaardis.
 25. Kiirgusseaduse alusel kehtestatud keskkonnaministri määrus avaneb uues vahekaardis.

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

Seaduse alusel kehtestatud õigusaktid:

Euroopa Liidu õigusaktid:

Seadused:

Seaduse alusel kehtestatud õigusaktid: 

Rahvusvahelised määrused ja direktiivid:

Seaduse alusel kehtestatud õigusaktid:

Rahvusvahelised konventsioonid ja direktiivid:

 • Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsioon.
 • Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsioon (nr 188).
 • Nõukogu direktiiv 1992/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel (EÜT L 113, 30.04.1992, lk 19–36).
 • Nõukogu direktiiv 1999/63/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditöötajate Ametiühingute Liidu (FST) sõlmitud kokkulepet meremeeste tööaja korralduse kohta (EÜT L 167, 02.07.1999, lk 33–37), muudetud direktiividega 2009/13/EÜ (ELT L 124, 20.05.2009, lk 30–50) ja (EL) 2018/131 (ELT L 22, 26.01.2018, lk 28–33).
 • Nõukogu direktiiv 2014/112/EL, millega rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja korralduse teatavaid aspekte siseveetranspordi sektoris (ELT L 367, 23.12.2014, lk 86–95).
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1794, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ ja 2002/14/EÜ ning nõukogu direktiive 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ seoses meremeestega (ELT L 263, 08.10.2015, lk 1–5).
 • Nõukogu direktiiv (EL) 2017/159, millega rakendatakse Euroopa Liidu põllumajandusühistute üldise liidu (Cogeca), Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) ja Euroopa Liidu kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühenduse (Europêche) vahel 21. mail 2012 sõlmitud kokkulepe, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist (ELT L 25, 31.01.2017, lk 12–35).

Seadus:

Seadusel alusel kehtestatud õigusakt:

 1. Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord

REACH-määrus on Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. REACH-määrus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides.

Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse (EÜ) nr 1272/2008 ehk CLP-määruse eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning ainete, segude ja toodete vaba liikumine. CLP-määrus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides.

Biotsiid on ette nähtud kahjulike organismide hävitamiseks, tõrjeks, nende kahjustava toime ärahoidmiseks või muul viisil nende kahjuliku tegevuse ohjamiseks keemilisel või bioloogilisel teel.

Viimati uuendatud 27.03.2024