Töövaidluskomisjoni otsuse jõustumine ja täitmine

Töövaidluskomisjoni otsus on samasuguse juriidilise jõuga otsus nagu kohtuotsus. Jõustunud töövaidluskomisjoni otsus on pooltele täitmiseks kohustuslik.

Töövaidluskomisjoni otsus

Töövaidluskomisjon teeb otsuse, kui töövaidluskomisjoni arvates on töövaidlusasja arutatud ammendavalt ja asi on lõpliku lahendi tegemiseks valmis. Istungil arutatud töövaidlusasjas teeb kolmeliikmeline töövaidluskomisjon otsuse resolutsiooni töövaidlusasja arutamise päeval häälteenamusega. Vähemusse jäänud komisjoniliikmel on õigus eriarvamusele, mis lisatakse otsusele. Kolmeliikmelise töövaidluskomisjoni poolt tehtud otsuse vormistab kirjalikult töövaidluskomisjoni juhataja. Kirjalikus menetluses teeb otsuse töövaidluskomisjoni juhataja ainuisikuliselt.

Otsus põhineb seadusel ja peab olema põhjendatud. Otsust tehes tuginetakse üksnes asjas kogutud tõenditele.

Otsus tehakse pooltele teatavaks kümne tööpäeva jooksul pärast istungi toimumist. Täpne otsuse teatavaks tegemise aeg ja viis antakse teada tavamenetluse raames istungi lõpus või kirjaliku menetluse korral määrusega.

Otsuse kättetoimetamine

Töövaidluskomisjon annab pooltele teada töövaidluskomisjoni otsuse kättetoimetamise viisist. Töövaidluskomisjoni otsust on võimalik kätte toimetada elektroonselt e-posti teel, posti teel või avalikult väljaande Ametlikud Teadaanded kaudu.

Poolel tuleb töövaidluskomisjoni otsuse kättesaamist kinnitada (nt kui otsus saadetakse poolele e-posti teel, tuleb vastata otsuse saatnud töövaidluskomisjoni sekretär-referendile, et otsus on kätte saadud). Kui pool ei kinnita otsuse kättesaamist e-posti teel, saadetakse otsus poolele posti teel. Kui poolele ei õnnestu otsust kätte toimetada ka posti teel, avaldab töövaidluskomisjoni sekretär-referent otsuse resolutsiooni väljaandes Ametlikud Teadaanded. Ametlikes teadaannetes avaldamisel loetakse, et otsus on poolele teatavaks tehtud 15 kalendripäeva möödumisel otsuse resolutsiooni avaldamisest.

Otsuse jõustumine

Töövaidluskomisjoni otsus jõustub pärast 30päevase tähtaja möödumist otsuse kättesaamisest arvates, kui kumbki pool ei ole otsuse vaidlustamiseks kohtusse pöördunud. Tähtaja kulgemist hakatakse lugema kättesaamisele järgnevast päevast. Näiteks kui pool sai otsuse kätte 01.04.2022, siis tuleb 30-päevast tähtaega hakata lugema alates 02.04.2022. Kui pool pöördub otsuse saamisest 30 päeva jooksul sama töövaidluse läbivaatamiseks kohtusse, siis töövaidluskomisjoni otsus ei jõustu. Kui kohtus on vaidlustatud töövaidluskomisjoni otsus osaliselt, jõustub töövaidluskomisjoni otsus vaidlustamata osas.

Töövaidluskomisjoni otsuse jõustumise kinnituseks lisab töövaidluskomisjoni juhataja või sekretär-referent poole või puudutatud haldusorgani (näiteks Eesti Töötukassa või Maksu- ja Tolliameti) taotlusel otsusele jõustumismärke. Töövaidluskomisjon lisab otsusele jõustumismärke, kui on kontrollinud kohtute infosüsteemist üle, et samas asjas ei ole alustatud kohtumenetlust. Jõustumismärke lisamiseks peab mõlema osapoole otsuse kättesaamise hetkest olema möödunud vähemalt 31 kalendripäeva. Jõustumismärke võib väljastada elektrooniliselt töövaidluskomisjoni juhataja või sekretär-referent, kes varustab jõustumismärke oma digitaalallkirjaga. Jõustumismärke saamiseks tuleb pöörduda vastava taotlusega otsuse teinud töövaidluskomisjoni poole.

Otsuse täitmine ja viivitamatu täitmine

Kui otsus on jõustunud, on otsuse täitmine pooltele kohustuslik.

Töövaidluskomisjon võib poole taotlusel tunnistada töötasu väljamõistmise otsuse viivitamata täidetavaks töötajale hädavajalikus ulatuses, kuid mitte rohkem kui kahe kuu töötasu ulatuses. Taotluse võib esitada ka töövaidluskomisjoni istungil enne sisulist arutelu. Sellisel juhul jõustub töövaidluskomisjoni otsus töötasu nõude osas kättesaamisel, mitte 30 kalendripäeva möödudes otsuse kättesaamisest.

Kohtutäituri poole pöördumine

Kui kohustatud isik töövaidluskomisjoni otsust või töövaidluskomisjoni juhataja määrusega kinnitatud kompromissi ei täida, on võimalik pöörduda kohtutäituri poole täitemenetluse alustamiseks. Selleks tuleb kohtutäiturile esitada jõustunud töövaidluskomisjoni otsus (st jõustumismärkega otsuse), viivitamata täitmisele kuuluva otsus või kompromissi kinnitamise määrus.

Kohtutäituri poole pöördumise kohta saate täpsemalt lugeda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehelt. (https://kpkoda.ee/)

Kohtusse pöördumine

Töövaidluskomisjoni otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Kohtus ei vaidlustata töövaidluskomisjoni otsust, vaid alustatakse töötaja ja/või tööandja nõuete läbivaatamist algusest peale. Kohtusse pöördumise vormiks on hagiavaldus, mitte kaebus töövaidluskomisjoni otsuse peale. Kui pooled pöörduvad sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse, siis töövaidluskomisjoni otsus ei jõustu.

Täpsemalt saab kohtusse pöördumise kohta lugeda Eesti Kohtute lehelt (https://www.kohus.ee/). 

Viimati uuendatud 21.06.2022