Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööõnnetus

Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga.

Arst teatab surmaga lõppenud tööõnnetusest ning tööõnnetusest, mille tagajärjel määrati töötajale ajutine töövõimetus, viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirjaga) Tööinspektsiooni, esitades vastava teatise.

Tööinspektsioon edastab arstilt saadud teatise tööandjale viivitamata töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tööinspektsioon väljastab tööandja seaduslikule või volitatud isikule krüpteeritud kujul arsti teatise või edastab koopia arsti teatisest, kui andmete elektrooniline vastuvõtmine ei ole võimalik.

Kui tööõnnetuse tagajärg on surm või eluohtlik seisund (üldjuhul olukord, kui kutsutakse kiirabi), teatab tööandja Tööinspektsioonile ning surmaga lõppenud tööõnnetuse korral ka politseile viivitamata telefoni või e-kirja teel järgmised andmed:

  1. töötaja ees- ja perekonnanimi ja kontakttelefon;
  2. tööõnnetuse toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg;
  3. sündmuse lühikirjeldus;
  4. tööandja nimi ja aadress;
  5. teate edastaja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja kontakttelefon.

Vastavalt Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ju uurimise korra § 4 lg 1 on tööandja kohustatud uurima kõiki tööõnnetusi, et selgitada välja tööõnnetuse asjaolud ja põhjused ning kindlaks määrata abinõud samalaadse juhtumi kordumise vältimiseks. Uurimises osaleb ka töökeskkonnavolinik, tema puudumisel töötajate usaldusisik. Tööandja peab korraldama tööõnnetuse uurimise kümne tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse toimumist.

Tööõnnetuse uurimise tulemuste kohta koostab tööandja raporti, kui tööõnnetuse tagajärg on ajutine töövõimetus, raske kehavigastus või surm. Kui tööõnnetus toimus teenuseosutajaga, teeb kõik tööõnnetusega seotud toimingud ning koostab raporti töid korraldav isik või tema puudumise korral tööandja. Raport esitatakse Tööinspektsioonile ja kannatanule või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist.

Kui uurimise käigus selgub, et tegemist ei olnud tööõnnetusega, koostab tööandja akti, milles kirjeldab vabas vormis õnnetusjuhtumi asjaolusid ja esitab uurimise lõpetamise põhjuse. Akti allkirjastavad tööandja esindaja ja töökeskkonnavolinik, tema puudumisel töötajate usaldusisik. Tööandja esitab akti kannatanule või tema huvide kaitsjale ja Tööinspektsioonile kolme tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist.

Tööõnnetuse uurimine

Tööõnnetuse uurimise eesmärkideks on:

  • Järelevalve teostamine kontrollimaks tööandjapoolse nõuetekohase tööõnnetuse uurimise läbiviimist ning töökeskkonnas edaspidiste tööõnnetuste ennetamiseks abinõude rakendamist. Puuduste ilmnemisel Tööinspektsiooni poolse uurimise läbiviimine.
  • Tööõnnetuse erapooletu uurimine, selgitamaks välja tööõnnetuse asjaolud ja põhjused ning põhjusliku seose kindlaks määramine töötaja töö või töökeskkonna ja õnnetusjuhtumi vahel.
  • Õigusaktidega kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete võimaliku rikkumise väljaselgitamine ning meetmete tarvitusele võtmine, tagamaks edasise rikkumise ärahoidmise.
  • Tööandjale selgituste andmine ohutu töökeskkonna loomisel õnnetusjuhtumite ennetamiseks, tarvitusele võetud meetmete rakendamise kontrollimine ning abinõude määramine sarnaste õnnetusjuhtumite kordumise vältimiseks.

Kui uurija on välja selgitanud juhtumi lahendamiseks tähtsust omavad asjaolud, koostab uurija uurimiskokkuvõtte, milles esitatakse juhtumi asjaolud, seostakse faktid tõenditega, tuuakse välja tööõnnetuse põhjused ja põhjuslik seos töötaja töö või töökeskkonnaga ning Tööinspektsiooni seisukoht kannatanu töökeskkonnale, töökorraldusele ja tööandja tegevusele ning abinõud, mida tööandja peab samalaadse tööõnnetuse kordumise vältimiseks rakendama. Uurimiskokkuvõttes tuuakse välja töötervishoiu- ja tööohutusnõuete rikkumised. Uurija esitab uurimiskokkuvõtte koopiad 3 tööpäeva jooksul pärast uurimiskokkuvõtte allkirjastamist tööandjale ja kannatanule või tema huvide kaitsjale.

Uurimise käigus tuvastatud töötervishoiu- ja tööohutusnõuete rikkumised võivad viia ettekirjutuse koostamiseni või väärteomenetluse alustamiseni.

Viimati uuendatud 21.11.2022