Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Menetlustoimingud järelevalves

Tööinspektsiooni üheks ülesandeks on seadusega antud pädevuse piires kontrollida töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest tulenevate tööandja kohustuste täitmist. Järelevalve eesmärk on ära hoida tööõnnetusi ja aidata kaasa turvalise ja tervist säästva töökeskkonna loomisele.

Järelevalvet teostab Tööinspektsiooni järelevalve osakond.

Vaata ka: Õigusaktid

Tööinspektor kontrollib üldkontrolli käigus:

 • ettevõtte üldist töökeskkonna seisundit
 • tööandja tegevust töökeskkonnaalaste kohustuste täitmisel
 • tööandja tegevust töösuhete ning töö- ja puhkeaja korraldamisel
 • kontrollib rendiettevõtte ja erabüroode majandustegevusteate esitamise kohustuse täitmist

Näide: Ettevõttes kontrollimisel kontrollitakse riskianalüüsi olemasolu, töötajate juhendamist, töötajate töötingimusi, isikukaitsevahendite väljastamist ja kasutamist, töökoha ohutust, töövahendite ohutust, aga ka nt lähetatud töötajate dokumente, esmaabikorraldust, töötajate teavitamist töötingimustest, töö- ja puhkeaja piirangutest kinnipidamist, alaealiste töötingimusi jne.

Sihtkontrolli käigus kontrollitakse ettevõttes töösuhete, töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide nõuetest kinnipidamist eelnevalt kindlaksmääratud töökeskkonna valdkondades või tegevusaladel. Eesmärk on suurendada nii töötajate kui tööandjate teadlikkust töökeskkonnas esinevatest ohtudest ning nende ärahoidmise võimalustest, samuti ka tööandjate aitamine ja nõustamine tervist hoidva töökeskkonna loomisel.

Näide: Külastatakse puidutööstusettevõtteid ning sihtkontrolli raames kontrollitakse nt seadmete ohutust. Üleriigilise sihtkontrollimise raames kontrollitakse nt tanklates töö- ja puhkeaja nõuete täitmist.

Toimunud sihtkontrollide kokkuvõtted leiad Statistika lehelt vastava aasta alt.

Seire käigus kontrollitakse konkreetset tööandja tegevust või meetmete rakendamist töökeskkonnas.

Kui seire käigus tuvastatakse puuduseid, alustab tööinspektor järelevalvemenetluse. Töötaja elule või tervisele ohtliku töövahendi või töökohale kehtestatud nõuete rikkumise korral alustab tööinspektor väärteomenetluse.

Näide: bioloogilise ohuteguri tõkestamise meetmete kontroll (nt COVID-19); ehitusobjektidel olevate tellingute ohutust töötajale, katusel töötamisel ohutuse nõuete järgimist.

Tööinspektor kontrollib järelevalve käigus:

Jätkuprojekt - Isikukaitsevahendite müksamine ehitussektoris

 • Tööinspektsioon on koostöös Praxisega töötanud välja „Loetelu ehitustöödel vajalike isikukaitsevahendite kasutamise kontrollimiseks“ (so kontrollnimekiri).
 • Praxis viib Tööinspektsiooni tellimusel 2024.a jooksul läbi uuringu, mille käigus selgitatakse välja kontrollnimekirja rakendatavus nii objektijuhtide kui ka tööinspektorite vaatest.
 • Uuringusse kaasatakse kõik ehitusplatside objektijuhid, kus tööinspektorid viivad läbi perioodilist kontrolli vahemikus jaanuar - juuni 2024.
 • Uuringus osalemine on objektijuhtidele vabatahtlik.

Lisaks kontrollib tööinspektor ka peatöövõtjate, alltöövõtjate ning töötajate vastavaid kohustusi.

Peatöövõtja:

 • Kas on määratud üks või mitu koordinaatorit ning esmaabiandja.
 • Kas on koostatud tööohutuse plaan (töötervishoiu ja tööohutuse konkreetsed juhised).
 • Kas on tagatud tööohutuse plaani tutvustamine kõikidele töötajatele.
 • Kas on korraldatud ja koordineeritud tööohutusalane tegevus ehitusplatsil (üldkontrollid, redelid, tellingud, tõsteseadmed jne).
 • Kas on korraldatud tööolme (WC, pesemisvõimalus, puhkeruumid, riietusruumid, kuivatusruumid).

Alltöövõtja:

 • Kas alltöövõtja allub koordinaatori juhistele ja korraldustele.
 • Kas alltöövõtja ja peatöövõtja teevad koostööd ohutu töökeskkonna nimel.
 • Kas alltöövõtja on varustanud töötajaid isikukaitsevahenditega ning kontrollib nende kasutamist.
 • Kas alltöövõtja täidab tööohutuse plaani.

Töötaja:

 • Kas töötaja allub tööandja ning koordinaatori juhistele ja korraldustele.
 • Kas töötajale on tutvustatud tööohutuse plaani.
 • Kas tööandja, töötaja ja koordinaator teevad koostööd ohutu töökeskkonna nimel.
 • Kas töötajale on isikukaitsevahendid väljastatud, nende korrektset kasutamist tutvustatud ning töötaja kasutab isikukaitsevahendeid korrektselt.
 • Kas töötajale on selgitatud ohutuid töövõtteid ning on need kasutusele võtnud.

Tööinspektor kontrollib järelevalve käigus:

 • sõidukijuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmist
 • digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi kasutamise ja andmete säilitamise nõuete täitmist
 • juhi tasustamisele kehtestatud tingimustest kinnipidamist
 • töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest kinnipidamist

Uue või rekonstrueeritud ehitise ülevaatust teostatakse kohaliku omavalitsuse taotlusel. Taotlus esitatakse läbi ehitisregistri (EHR).

Järelevalve võimaldab saada ülevaate ettevõtete kohta ja kontrolli käigus hoida kokku kõikide osapoolte aega. Ettevõte saab infosüsteemi planeeritult üles laadida Tööinspektsiooni kontrolliks olulised dokumendid (ohutusjuhendid, riskianalüüs jne) ja sisestada vajalikud andmed (töökeskkonnaspetsialist, esmaabiandja, töökeskkonnavolinik jne). Inspektor saab nendega seejärel tutvuda ja otsustada, kas esineb rikkumisi ja kas on vajadust kontaktjärelevalve jaoks.

Inspektor kontrollib, kas ettevõtja on täitnud TTTS § 38 teatamiskohustuse ehk kas on esitatud majandustegevusteade töövahenduse ja/või renditööjõu vahendamisega tegelemise kohta ning kas ettevõtja on nõudnud töövahenduse puhul tööotsijalt raha või renditööjõu vahenduse puhul renditöötajalt raha renditööle suunamise eest.

Tööinspektsiooni pädevus järelevalve teostamisel

Järelevalve teostamisel on Tööinspektsiooni ametnikul õigus siseneda järelevalve teostamise eesmärgil kontrollitavasse töökohta (vajaduse korral ka ette teatamata), saada järelevalve teostamiseks vajalikku teavet, tutvuda asjakohaste dokumentidega, saada neist tasuta ärakirju, teostada paikvaatlust, sh pildistada, küsitleda üksinda või tunnistajate juuresolekul tööandjat, töökeskkonnavolinikku, töökeskkonnaspetsialisti ja töötajaid.

Kuigi ametniku õiguste loetelu on ulatuslik, on meie eesmärk ennekõike aidata tööandjal mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning suunata tema tegevus ohutute ja tervislike töötingimuste loomisele.

Tööinspektsioonil on uus digitaalne Tööelu infosüsteem ja selle iseteenindusekeskkond (TEIS), mille kaudu tööandja saab järelevalvemenetluse käigus tutvuda kogu menetlusliku infoga (kontrolli, tuvastatud puuduste, koostatud ettekirjutuste, sunniraha hoiatuste ning sunniraha rakendamise andmetega), mugavalt dokumente (nt riskianalüüs) ja andmeid (nt töökeskkonnaspetsialisti, esmaabiandja andmed) esitada, menetluse ajal tööinspektoriga kiirelt suhelda ning vajadusel nõu küsida.

Loe TEISi kohta lisaks siit.

Järelevalve käigus on tööinspektoril õigus:

 • Koostada ettekirjutus ja nõuda tuvastatud rikkumiste kõrvaldamist.

 • Teha ettekirjutuse täitmise tagamiseks kirjalik sunniraha hoiatus.

 • Rakendada sunniraha.

 • Esitada kohtutäiturile avaldus sunniraha sissenõudmiseks.

Järelevalve käigus on tööinspektoril kohustus teha ettekirjutus:

 • Töötaja või teiste isikute elule ohtliku töötegemise peatamiseks või
 • eluohtliku töövahendi kasutamise keelamiseks.

Elule ohtlikuks tööks loeme eelkõige olukordi, kus tehakse ohutusnõudeid eirates töid näiteks ohtlike töövahenditega, ohtlike kemikaalidega, kõrgepingeliini või trafoalajaama läheduses, või võib toimuda varing maanihke või pinnase vajumise tõttu. Ohtlikud on ka tööd, millega kaasneb uppumisoht, mida tehakse maa-alustes tingimustes (kaevus, tunnelis) või lõhkeainetega. Loetellu kuuluvad veel tööd, mis on seotud raskete/massiivsete valmisdetailide tõstmise, monteerimise või demonteerimisega ja eritähelepanu all on ka tööd, millega kaasneb töötaja kõrgusest kukkumise oht. 

Ohtlikke töövahendeid on mitmeid, näiteks suuremõõtmelised saekettad ja mitmekettalised saed, millel puuduvad töökorras ohutust tagavad kaitsekatted või -seadised. Samuti on tööinspektorid tähelepanelikud töövahendite suhtes, mida on omavoliliselt ümber seadistatud või millega kasutatakse kasutusjuhendiga keelatud tarvikuid. Ohtlikud on ka sellised suured töövahendid, kuhu saab sisse minna ja kinni jääda ning mille puhul pole tarvitusele võetud vajalikke ohtlikkust vähendavaid abinõusid.

Tööinspektsioon kasutab ohtliku töö peatamiseks ja töövahendi kasutamise keelamiseks erivahendeid, milleks on eriotstarbelise märgistusega kleebised ning lint. 

Kui tööinspektor järelevalve käigus on tuvastanud tööandja poolse töötervishoiu- ja tööohutusnõuete rikkumise, millega kaasnes oht töötaja elule või tervisele, on tööinspektor kui kohtuvälise menetleja ametnik kohustatud alustama väärteomenetluse.

Viimati uuendatud 04.01.2024