Statistika

Siit leiate kogutud ja töödeldud statistikat, mis kajastab Tööinspektsiooni tegevust aastate lõikes.

Esitatud statistilised materjalid on koostatud Tööinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate valdkondade kohta, mis annavad ülevaate tööõnnetuste, kutsehaiguste ning tööst põhjustatud haigestumiste ning töövaidluste tendentside kohta.
Kui soovite teid huvitavaid statistilisi andmeid töökeskkonna kohta, mida käesoleval kodulehel ei ole kajastatud palun võtke ühendust teabeosakonnaga.

Tööinspektsiooni sihtkontrollid

Tööõnnetused

 Kutsehaigused ja tööst põhjustatud haigestumised

Töövaidlused

Väärteomenetlused 2012-2021 

Järelevalve

Suurimad probleemid Eesti töökeskkonnas  aastal 2021

- Töökeskkonna riskianalüüsi olemasolu või uuendamise vajadus;
- Bioloogilise ohuteguri hindamine (COVID19);
- Tervisekontrolli korraldus;
- Esmaabiandjate puudumine;
- Isikukaitsevahendite puudumine või mittekasutamine;
- Juhendamine ja väljaõpe;
- Ohutust tagavate seadiste puudumine või mittekasutamine;

Töösuhete alased probleemid:

- tööajast teavitamata jätmine;
- töötasu maksmise tingimustest mitte teavitamine;
- reeglitest töökorraldusele teavitamata jätmine;

  Avaandmed

  Siit leiad Tööinspektsiooni avaandmeid, mis on masinloetavas formaadis ning ligipääsupiiranguta. 

  Töövaidluskomisjoni poolt lahendatud töövaidluste arv perioodil 2014-2021. Andmed ei sisalda töövaidluseid, mis on läbi viidud kinnise istungi raames või on veel menetluses. Andmete uuendamise periood: kord aastas.

  Alates 01.01.2018 kehtib uus töövaidluse lahendamise seadus, mille alusel lahendatakse töövaidlusasju Töövaidluskomisjonis. Enne antud seaduse jõustumist algatatud töövaidluse lahendamisele kohaldatakse eelnevalt kehtinud individuaalse töövaidluse lahendamise seadust.

  Tabel sisaldab andmeid lõpetatud tööõnnetuste juhtumite kohta perioodil 2014-2021. Andmed on uuendatud seisuga 02.03.2022. Andmete uuendamise periood: kord aastas. 

  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse paragrahv 5¹ kohaselt on kohustus Eestisse lähetatavad töötajad Tööinspektsioonis registreerida. Tabelit uuendatakse iga nädala esmaspäeval, jooksvad andmed on leitavad lehelt Registreerimine ja andmete esitamine.

  Viimati uuendatud 16.09.2022