Eesti Riigikohtu lahendid

04.03.2015 3-2-1-176-14

 OÜ Bysted kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 22.09.2014. a otsusele Esmar Parts hagis Bysted OÜ vastu töövaidluses.

21.09.2015 3-2-1-80-15

 Tallinna Ringkonnakohtu 18.12.2014.a otsusele Harald Walter Schubert hagis ALSTOM ESTONIA AS vastu töövaidluses.

05.03.2014 3-2-1-187-13

 ALSTOM ESTONIA AS kassatsioon ja Harald Walter Schuberti vastukassatsioon Silvi Keernik kassatsioon ja Sillaallika Osaühing vastukassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 02.09.2013. a otsusele Silvi Keerniku hagis Sillaallika Osaühing vastu töötasu, puhkusetasu, kasutamata puhkuse hüvitise, hüvitise vähem teatatud töölepingu ülesütlemise eest ja töölepingu ülesütlemise hüvitise väljamõistmiseks.

16.01.2013 3-2-1-179-12

 WKSM Grupp OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25.06.2012. a otsusele Jeremy Kivi ja Aigar Pajo hagis WKSM Grupp OÜ vastu töötasu saamiseks.

07.12.2011 3-2-1-117-11

Kaspar Kaljuste ja TJ Ehitus OÜ kassatsioonkaebused Tartu Ringkonnakohtu 04.04.2011. a otsusele Kaspar Kaljuste hagis TJ Ehitus OÜ vastu töövaidluses. 

Euroopa Kohtu lahendid

Märksõnad: Lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse Rooma konventsioon; tööleping; lepingupoolte valitud õigus; õiguse valiku puudumisel kohaldatavad imperatiivsed sätted; selle õiguse kindlaksmääramine; mõiste „riik, kus töötaja oma põhitööd teeb”; töötaja, kes töötab rohkem kui ühes osalisriigis.

Märksõnad: Teenuste osutamise vabadus; direktiiv 96/71/EÜ; ehitustöötajate lähetamine; siseriiklikud õigusnormid, mis kehtestavad artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punktides a–g nimetatud valdkondades töötingimused, välja arvatud palga alammäära; ehitussektori kollektiivleping, mille sätted kehtestavad soodsamad tingimused või käsitlevad muid valdkondi.

Märksõnad: Meretransport; asutamisõigus; põhiõigused; ühenduse sotsiaalpoliitika eesmärgid; ametiühingu kollektiivne tegutsemine eraettevõtja vastu; kollektiivleping, millega pannakse ettevõtja loobuma laeva registreerimisest teise liikmesriigi lipu alla.

Märksõnad: Teenuste osutamise vabadus; direktiiv 96/71/EÜ; töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega; hankelepingud

Märksõnad: võõrtöötajate sotsiaalkindlustus; kohaldatavad õigusaktid; töötajad, kes on lähetatud muusse kui tööandja asukohajärgsesse liikmesriiki

Märksõnad: töösuhtest tulenevad töötasu nõuded, liikmesriigis A asuva äriühingu töötajad, kes on lähetatud tööülesandeid täitma liikmesriiki B – Liikmesriigi B kollektiivlepingutes ette nähtud töötasu alammäär – Liikmesriigi B ametiühingu õigus esitada hagi – Liikmesriigi A õigusnormid, mis keelavad töötasuga seotud nõuete loovutamise kolmandale isikule

Märksõnad: lähetatud töötajate sotsiaalkindlustus, töötajate lähetamine, kohalduvad õigusaktid

Teabematerjalid ja artiklid

Eesti keeles

Inglise keeles

Viimati uuendatud 25.08.2022