Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eesti Riigikohtu lahendid

04.03.2015 3-2-1-176-14 OÜ Bysted kassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 22.09.2014. a otsusele Esmar Parts hagis Bysted OÜ vastu töövaidluses.

21.09.2015 3-2-1-80-15 Tallinna Ringkonnakohtu 18.12.2014.a otsusele Harald Walter Schubert hagis ALSTOM ESTONIA AS vastu töövaidluses.

05.03.2014 3-2-1-187-13 ALSTOM ESTONIA AS kassatsioon ja Harald Walter Schuberti vastukassatsioon Silvi Keernik kassatsioon ja Sillaallika Osaühing vastukassatsioon Tartu Ringkonnakohtu 02.09.2013. a otsusele Silvi Keerniku hagis Sillaallika Osaühing vastu töötasu, puhkusetasu, kasutamata puhkuse hüvitise, hüvitise vähem teatatud töölepingu ülesütlemise eest ja töölepingu ülesütlemise hüvitise väljamõistmiseks.

16.01.2013 3-2-1-179-12 WKSM Grupp OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25.06.2012. a otsusele Jeremy Kivi ja Aigar Pajo hagis WKSM Grupp OÜ vastu töötasu saamiseks.

07.12.2011 3-2-1-117-11 Kaspar Kaljuste ja TJ Ehitus OÜ kassatsioonkaebused Tartu Ringkonnakohtu 04.04.2011. a otsusele Kaspar Kaljuste hagis TJ Ehitus OÜ vastu töövaidluses. 

Euroopa Kohtu lahendid

Märksõnad: Lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse Rooma konventsioon; tööleping; lepingupoolte valitud õigus; õiguse valiku puudumisel kohaldatavad imperatiivsed sätted; selle õiguse kindlaksmääramine; mõiste „riik, kus töötaja oma põhitööd teeb”; töötaja, kes töötab rohkem kui ühes osalisriigis.

Märksõnad: Teenuste osutamise vabadus; direktiiv 96/71/EÜ; ehitustöötajate lähetamine; siseriiklikud õigusnormid, mis kehtestavad artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punktides a–g nimetatud valdkondades töötingimused, välja arvatud palga alammäära; ehitussektori kollektiivleping, mille sätted kehtestavad soodsamad tingimused või käsitlevad muid valdkondi.

Märksõnad: Meretransport; asutamisõigus; põhiõigused; ühenduse sotsiaalpoliitika eesmärgid; ametiühingu kollektiivne tegutsemine eraettevõtja vastu; kollektiivleping, millega pannakse ettevõtja loobuma laeva registreerimisest teise liikmesriigi lipu alla.

Märksõnad: Teenuste osutamise vabadus; direktiiv 96/71/EÜ; töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega; hankelepingud

Märksõnad: võõrtöötajate sotsiaalkindlustus; kohaldatavad õigusaktid; töötajad, kes on lähetatud muusse kui tööandja asukohajärgsesse liikmesriiki

Märksõnad: töösuhtest tulenevad töötasu nõuded, liikmesriigis A asuva äriühingu töötajad, kes on lähetatud tööülesandeid täitma liikmesriiki B – Liikmesriigi B kollektiivlepingutes ette nähtud töötasu alammäär – Liikmesriigi B ametiühingu õigus esitada hagi – Liikmesriigi A õigusnormid, mis keelavad töötasuga seotud nõuete loovutamise kolmandale isikule

Märksõnad: lähetatud töötajate sotsiaalkindlustus, töötajate lähetamine, kohalduvad õigusaktid

Teabematerjalid ja artiklid

Eesti keeles

Inglise keeles

Poola ettevõtte töötajate kindlustatus.

Kui teie ettevõttesse on lähetatud Poola ettevõtte töötajad ja te soovite kindlad olla, et need töötajad on Poolas kindlustatud, st nende töötasult on maksud tasutud, siis vastuvõtva tööandjana on teil võimalik seda kontrollida.

Teenus on saadaval poola ja inglise keeles.

Kasutusjuhend (inglise keeles).

Viimati uuendatud 14.09.2023