Virtuaalsete töövaidluskomisjoni istungite korraldus

16.12.2020 | 11:52

Uudis
    • Jaga

Seoses COVID-19 olukorraga annab ka Tööinspektsioon oma panuse võmalike kontaktide vähendamiseks, eelkõige puudutab see Töövaidluskomisjoni istungeid.

04.12.2020 muudeti töövaidluse lahendamise seadust, ühe olulisema muudatusena sätestati võimalus osaleda töövaidluskomisjoni istungil virtuaalselt. Töövaidluskomisjon võib istungi korraldada täielikult või osaliselt menetluskonverentsina selliselt, et menetlusosalisel või tema esindajal või tunnistajal on võimalik viibida istungi ajal muus kohas ja teha reaalajas menetlustoiminguid.

Menetluskonverentsina korraldatud istungil peab olema tehniliselt turvaliselt tagatud kõigi menetlusosaliste õigus esitada avaldusi ja taotlusi ning muud istungi tingimused nii pildi kui ka heli reaalajas ülekandmisel eemaloleva menetlusosalise juurest töövaidluskomisjonile ja vastupidi. (TvLS § 421 lg 1, 2).

Kõikide istungite puhul püütakse tagada kõigi osalejate ohutus ning kui istungit ei ole võimalik täies ulatuses virtuaalselt teostada, leitakse alternatiivseid lahendusi. Töövaidluskomisjoni istungid toimuvad ainult juhul, kui seda saab turvaliselt läbi viia. Töövaidluskomisjon annab kõigile osapooltele teada, kas ja kuidas istung toimub või lükatakse see edasi. 

Vt ka Tööinspektsiooni brošüür Töövaidluse lahendamine töövaidluskomisjonis (eesti keeles) ja vene keeles