Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon: väikeste toidupoodide töökeskkonna riskianalüüse tuleb hoida ajakohasena

13.05.2022 | 08:59

Tööinspektsioon kontrollis töötervishoiu ja tööohutuste nõuete täitmist 108 väikeses toidukaupluses üle Eesti. Tuvastati 315 puudust. Vaid 9% kontrollitud kauplustest vastas kõik nõuetele.

Kevadise sihtkontrolli käigus külastasid tööinspektorid 108 väikest, kuni kümne töötajaga toidukauplust üle Eesti. Kontroll keskendus töötingimustele ning töötervishoiu ja tööohutuse korraldusele. Ettekirjutusi tehti 55% kontrollitud ettevõtetest.

Kaubandussektor on juba paar aastat tööõnnetusterohkeim sektor. Suurt osa õnnetustest saaks ära hoida, kui töökeskkonna riske õigesti hinnata ja neid maandada. Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soone sõnul algab hea töökeskkond alati tegelikele oludele vastavast riskianalüüsist. „Kolmandikul kontrollitud ettevõtetest oli riskianalüüs tegemata või täiustamata,“ nentis ta. Kontrolli ajal kehtis riigis maski kandmise nõue avalikes siseruumides. „Kaupluste töötajad küll valdavalt kandsid maske, ent riskianalüüsides oli pahatihti maski kandmise vajadus jäänud kajastamata. Tööandjad peaksid tõsiselt läbi mõtlema, kuidas riske ajakohaselt hinnata ja võtta kiirelt kasutusele meetmed, mis kaitseksid töötajate tervist,“ lisas Soon.

Puuduva või puuduliku riskianalüüsi kõrval oli probleemiks ka tervisekontrolli korraldus töötervishoiuarsti juures. Paljude tööandjad arvasid ekslikult, et kaupluse töötajatel on vaja vaid nakkushaiguste tervisekontrolli tõendit. Tegelikult tuleb töötervishoiuarsti juurde saata kõik töötajad, kes puutuvad kokku ohuteguritega, mis kaupluse töötajate puhul võib olla näiteks raskuste tõstmine, sundasendid jmt.

Positiivsena märkisid inspektorid, et pea kõigis kauplustes olid töökohad kujundatud ergonoomiliselt ning töötajad said leida endale sobiva ja mugava tööasendi. Tunnustada tuleb tööandjaid ka selle eest, et valdavalt olid kaupluste liikumisteed takistustest vabad, seal ei olnud kaubakaste ega -aluseid. Küll oli mõnes kaupluses põrandate seisukord kehv – need olid ebatasased, auklikud, konarlikud, kujutades ohtu nii töötajatele kui klientidele. Ohtlikud kohad olid paraku sageli märgistamata.

Pooltes ettevõtetes polnud töötajaid korrektselt juhendatud ega välja õpetatud, kuidas raskusi teisaldada või tehnilisi abivahendeid kasutada.

Sihtkontrolli käigus külastati väikeseid toidupoode Harjumaal (52), Ida-Virumaal (17), Järvamaal (1), Läänemaal (3), Põlvamaal (4), Pärnumaal (8), Raplamaal (1), Tartumaal (10), Valgamaal (4), Viljandimaal (3), Võrumaal (1).

2021. aastal juhtus kaubandussektoris 438 tööõnnetust, millest 346 olid kerged ning 92 rasked.

Kristel Abel
Meedianõunik