Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon kontrollis tööohutusnõuete täitmist 213 ehitusobjektil.

10.07.2015 | 14:38

Uudis
Ehitusobjektide sihtkontrolli on regulaarselt korraldatud alates 2012. aastast. Tänavu pöörasid tööinspektorid sihtkontrolli käigus varasemast suuremat tähelepanu sellele, kuidas on ehitusettevõtja korraldanud regulaarse ehituobjekti kontrolli. Ehitusplatsil on vajalik vähemalt kord nädalas viia läbi kontroll, mille käigus vaadatakse üle ehitusplatsi korrasolek ning vastavus töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Muuhulgas tuleb kontrollida ka ehitusel kasutatavaid töövahendeid nt tellinguid, redeleid ning tõsteseadmete korrasolekut. Oluline on, et kontrolli teostab ehitusalase praktilise kogemusega spetsialist, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase väljaõppe. Maikuus tuvastasid tööinspektorid 213 kontrollitud ehitusobjektist 32 puudused regulaarse kontrolli läbi viimise osas. „Neljandat aastat toimunud ehitusplatside üleriigilise sihtkontrolli arvud ja fikseeritud puudused näitavad väikest suundumust paremuse poole. Käesoleval aastal viisime ehitusplatside kontrolli läbi ettevõtet eelnevalt teavitamata, samas tuvastatud puuduste keskmine arv ja muud näitajad jäid suurusjärku eelmiste aastatega, kui sihtkontrollist anti eelnevalt teada. See näitab, et tööandjad on huvitatud töötervishoiu ja tööohutusenõuete sisulisest täitmisest. Tõenäoliselt on suur osa ehitusettevõtjaid saanud aru, et kokkuvõttes tuleb tööohutusnõuete täitmine odavam kui nende eiramine“ märkis Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal Apo Oja.   Sihtkontrolli käigus tuvastatud rikkumistest enamus olid seotud sellega, et töötajad ei kandnud neile väljastatud isikukaitsevahendeid. Selliseid rikkumisi fikseeriti 96 ehitusobjektil. Kuigi töötajal on kohustus kanda temale väljastatud isikukaitsevahendeid, põhjendasid töötajaid, et isikukaitsevahend ei sobi neile. 24 ehitusobjektil leidsid tööinspektorid, et kõrgustes töötamise ala on piirestamata ning samas puuduvad kõrgustes töötavatel ehitajatel ohutusvöö või –rakmed koos ohutustrosside või –köitega või teised julgestusmeetmed. 76 protsenti ajutise kõrgtööga seotud rikkumisi oli seotud tellingutega, millel puudusid piirded või konstruktsioonielemendid ei vastanud nõuetele. 24 protsenti ajutise kõrgtööga seotud rikkumisi oli seotud redelitega, millest enamusel olid rikkumiseks asjaolud, et kasutatakse isevalmistatud redeleid ja nende püsikindlus oli tagamata.Tööinspektsioon paneb ehitusettevõtjatele südamele, et kõikide kasutusel olevate töövahendite kohta oleksid koostatud ohutusjuhendid, töötajad oleksid nendega tutvunud ning kasutaksid nõuetekohaseid  ja ohutuid töövõtteid.  Isikukaitsevahendid ei ole mõeldud töö ebaefektiivsemaks muutmiseks, vaid võivad sageli päästa töötaja elu.