Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puudused töövahendi kaitseseadmetes on reaalne oht töötaja elule ja tervisele

05.07.2015 | 11:13

Uudis
Tööinspektsioon viis esimesel poolaastal läbi sihtkontrolli, et ennetada ja vähendada töövahenditega seotud tööõnnetusi puidu töötlemisega ja mööbli tootmisega tegelevates ettevõtetes. Kontrolliti eelkõige neid ettevõtteid, kus alates 2013. ja 2014. aastal oli juhtunud tööõnnetusi. Lääne-Virumaal kontrolliti kahtteist ettevõtet ja Jõgevamaal seitset. Kuna tööõnnetuste analüüs näitas, et vanematel tööpinkidel töötavate töötajatega juhtub enam õnnetusi, kui nende kolleegidega kellel on kasutada kaasaegsemad tööpingid ja töötingimused, otsustati sihtkontrollis pöörata peamiselt tähelepanu töövahenditele (saag, frees ja höövel) mille valmistamise aeg oli enne 1999. aastat.Tööinspektorid ei tuvastanud ühtegi rikkumist kuues kontrollitud ettevõttes. Kolmeteistkümnel töövahendil tuvastati kokku 48 rikkumist, neist 26 osas tehti tööandjale ettekirjutus. Lisaks märgiti ära 22 puudust, mille osas aga ettekirjutust ei koostatud, seda põhjusel, et tööandjad kõrvaldasid need viie tööpäeva jooksul. Ühel juhul tuli inspektoril teha ettekirjutus töö peatamiseks. Kahel juhul töövahendi kasutamine keelustati.Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal Apo Oja märkis, et  kolmandik rikkumistest oli seotud vajakajäämistega ohutust tagavate seadistega ehk tööpinkide kaitseseadistega. Peamiselt seisnesid puudused kaitseseadistega selles, et kaitseseadet pole võimalik reguleerida vastavalt töödeldava materjali mõõtmetele või kaitseseadet on lihtsalt eemaldatav. Mõnel juhul  puudusid töövahendil töötaja ohutust tagavad kaitseseadised aga sootuks. „Kaitseseade ei tohi tekitada töövahendi kasutajale lisaohtu ega olla kergesti eemaldatav. Kaitseseadme esmane ja peamine ülesanne on kaitsta töövahendi kasutajat, seega põhjendused, et ilma kaitseseadmeteta saab tööd teha kiiremini ei ole mõistlikud ja nendega ei saa nõustuda. Me räägime ikkagi töötajate elust ja tervisest.“ rõhutas Oja. Viiendiku rikkumisest moodustasid aga masina juhtimis-, kontroll ja hoiatusseadiste mittevastavus nõuetele. Töövahendi juhtpult peab olema hästi nähtav, asjakohaselt märgistatud ning funktsioonid arusaadavalt ja üheselt mõistetavad. Paraku põhjustavad sellised, näiliselt lihtsad puudused igal aastal mitmeid tööõnnetusi. Kaheksal juhul ei olnud koostatud ja kinnitatud ohutusjuhendeid tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite kohta. Kuuel juhul ei vastanud väljatõmbeventilatsioon töökohal nõuetele. Kahel juhul ei olnud ohtlikud kohad ja liikumisteed märgistatud ning paigaldatud ei olnud ohumärke. Kahel korral esines ka lahtised juhtmed töövahendi ümber.Tööinspektsioon paneb tööstusettevõtetele, olenemata valdkonnast, südamele, et kõikide kasutusel olevate töövahendite kohta oleksid koostatud ohutusjuhendid, töötajad oleksid nendega tutvunud ning kasutaksid nõuetekohaseid ja ohutuid töövõtteid. Tööpinkidele paigaldatud kaitseseadeldised ei ole mõeldud töö ebaefektiivsemaks muutmiseks, vaid võivad sageli päästa töötaja elu.