Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mööblitööstuses on suurim probleem puudulike kaitseseadmetega töövahendid

08.05.2019 | 08:20

Uudis

Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli 106 mööblitööstusega tegelevas ettevõttes. Inspektorid registreerisid kokku 584 rikkumist, millest 349 rikkumise kohta koostati ettekirjutus. Esitati ka 214 suulist soovitust, kuidas töökeskkonda muuta turvalisemaks ja tervist säästvamaks. Kontrollitud ettevõtetest vaid neljas ei olnud ühtegi rikkumist.

Tööinspektorid kontrollisid töövahendite ja liikumisteede vastavust ohutusnõuetele, isikukaitsevahendite kasutamist ja esmaabivahendite olemasolu. Üle pooltes kontrollitud ettevõtetest olid rikkumised seotud töövahendi liikuva osaga ohtlikku kokkupuudet vältida aitava kaitsepiirde või -seadise puudumisega. Teisel kohal oli puudulik ohuala märgistamine töökohtadel või kukkumisohtlikes kohtades. Tõsiseid probleeme esines ka töövahendi juhtimis-, kontroll- ja hoiatusseadiste nähtavusega. Veerandis kontrollitud ettevõtetest puudusid töövahendite ohutusjuhendid täielikult.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on mööblitööstus üsna kõrge riskiga sektor. „Enim tööõnnetusi juhtub hetkel, kui puutuvad kokku inimene ja masin ja inimene kaotab kontrolli masina üle. Põhjuseks võib olla vähene kogemus, rutiin või hoopis soov muuta töö võimalikult mugavaks,“ ütles ta. „Masinate ja seadmete juures näeme sageli, et eemaldatud on kaitseseadis, mis väidetavalt takistas sujuvat töötamist. Nukker statistika kinnitab aga, et oma tarkusest kaitsekatete eemaldamine  või muu kaitseseadme ignoreerimine on kui õnnetuse väljakutsumine. Selliste õnnetuste tagajärjed on reeglina väga rasked,“ lisas Maripuu.

Tööinspektsioon soovitab mööblitööstuse ettevõtetel pöörata suuremat tähelepanu töötajate juhendamisele nii töötamise alguses kui hilisemale kordusjuhendamisele. Kõrgendatud tähelepanu tuleb pöörata ohualade märgistamisele. Pidevalt tuleb kontrollida töövahendite kaitsepiirete ja –seadmete olemasolu. Töötajad peavad saama kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Esmaabivahendid peavad olema kättesaadavad.

Sihtkontrolli käigus kontrolliti 13 maakonna mööblitööstusettevõtteid. Enim kontrolliti ettevõtteid Harjumaal (44) ja Lääne-Virumaal (11).

Mööblitööstuses toimus 2018. aastal 101 tööõnnetust, millest 28 olid rasked ja 73 kerged.