Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15. märtsist jõustusid töökeskkonna keemiliste ohutegurite määruse muudatused

16.03.2022 | 16:35

Uudis

15. märtsist 2022.a jõustusid Vabariigi Valitsuse määruse „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ muudatused.

Muudatused puudutavad määruse lisa ehk töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnorme ning selle tulemusel eemaldati nimekirjast ohtlikud kemikaalid, mis olid seni lisas välja toodud dubleerivalt (sama aine oli erinevate nimetustega kaks või enam korda). Liigsete ainete eemaldamisega tagatakse parem ülevaade ainete kehtivatest piirnormidest ja märgetest.

Jõustunud muudatuste tõttu võib tööandjal tekkida vajadus üle kontrollida järgitavaid piirnorme, et välistada olukord, kus tööandja on ohtlike kemikaalide määruse lisa kehtivuse ajal lähtunud aine reast, millel olid välja toodud mittevastavuses olevad piirnormid ja/või märkused. Näiteks kui tööandja lähtus varem lisas olevast aine nimetusest, millel oli leebem piirnorm, ja lisasse jäi alles aine, mis sätestab rangemad piirnormid, võib see kaasa tuua vajaduse korraldada uus keemiliste ainete mõõtmine, uuendada riskianalüüsi või teha muid muudatusi keskkonna ohutuse tagamisel.

Tööandja on kohustatud kaitsma töötajate tervist, tagades selleks võimalikult madalate riskidega töökeskkonna. Selleks peab tööandja töökeskkonna riskianalüüsi käigus kindlaks määrama ohtlike kemikaalidega kokkupuute laadi, ulatuse ja kestuse, hindama riski töötajate tervisele ja ohutusele ning võtma tarvitusele vajalikud ennetusabinõud. Samuti on tööandja kohustatud töökeskkonna riskianalüüsi käigus mõõtma töökeskkonna õhu keemiliste ainete sisaldust ja võrdlema neid lisas esitatud kehtivate piirnormidega (ohtlike kemikaalide määruse § 2 lõike 1 punkt 2 ja lõige 4).

Määruse uus tekst ja muudetud lisa on avaldatud Riigi Teatajas.

Vt ka: Ohtlike kemikaalide määruse lisast „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ 15.03.2022 muudatusega eemaldatud kemikaalid.

Pikemalt töökeskkonna keemilistest ohuteguritest Tööelu portaalist.