Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Väärtused, missioon, visioon

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.

 

Missioon

Meie missioon on luua kindlustunne tööelus osalemiseks.

Tööinspektsiooni roll on olla arvamusliider töösuhete, tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes. Mõistame ja tunnustame seda, et meie suudame mõjutada sidus- ja huvigruppide ning ühiskonna seisukohti ja käitumist töökeskkonnas.

 

Visioon

Meie visioon on aidata kaasa töövõimet hoidva töökeskkonna loomisele ning ausale konkurentsile. 

Visioon eeldab liikumist soovitud arenguseisundi suunas, kus on loodud kõik eeldused strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. See eeldab meilt:

 •  usaldusväärset partnerlust sidus- ja huvigruppide liikmetega; meie
 • võimet olla teadmispõhine organisatsioon;
 • ühesuguse teenuse tagamist üle Eesti;
 • kompetentseid ja lojaalseid töötajaid;
 • kaasaegseid töötingimusi;
 • tuntust ja nähtavust;
 • toetavate ja lisaväärtust andvate rahvusvaheliste suhete väljatöötamist.

Usaldusväärne partnerlussuhe tähendab seda, et me tunneme oma sidus- ja huvigruppe ning nende vajadusi. Me tegeleme süsteemselt nende suhete hoidmise ja arendamisega. Tagame kahepoolselt kasuliku ja lisaväärtust loova koostöö.

Teaduspõhise organisatsioonina seame eesmärgiks toetuda oma tegevuste fookuse seadmisel uuringutele ja analüüsidele ning kaasata otsuste tegemisse teadus- ja arendusasutusi. Muuhulgas tähendab see võimet siduda teadustöid tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna arendamise ning üldise ohutuskultuuri parendamisega. Otsime pidevalt võimalusi teha asju paremini kui eelmisel perioodil, ja teha seda tõhusamalt kui teised riigiasutused.

Ühesugune teenuse kvaliteet tähendab, et me küll arvestame piirkondlike eripäradega, aga tegevused ja teenused peavad olema standardsed Eesti igas punktis.

Kompetentne ja lojaalne töötaja tähendab, et meie töötajad on kõrgelt motiveeritud oma tööülesandeid täitma. Organisatsioonina teame, milliseid kompetentse me pika- ja lühiajaliste eesmärkide saavutamiseks vajame ning tagame nende kompetentside arendamise või hankimise. Lojaalne töötaja tähendab ka seda, et meie töötajate eesmärgid ühtivad inspektsiooni eesmärkidega ning võimalikud probleemid lahendatakse ausalt ja avatult.

Kaasaegsed töötingimused tähendavad, et hangime tööks vajalikke tehnilisi- ja muid vahendeid ning töötajad kasutavad neid, et aega tõhusalt kasutada. Seejuures oleme innovaatilised.

Arendame välja toetavad ja lisaväärtust andvad rahvusvahelised, kahepoolselt kasulikud suhted Euroopa Liidu riikide kontrolliasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Tööinspektsiooni tuntus ja nähtavus tähendab, et oleme selgelt linnapildis eristuvad (kontorid riigimajas või peatänaval, kleebised sõidukitel, eraldusmärkidega tööriided jm sümboolika kasutamine, mis aitab teadvustada ja kinnistada meie kuvandit). Eesmärgiks on suurendada teadlikkust, et inimesed oleksid kursis Tööinspektsiooni ja meie tegemistega.

Tööinspektsiooni missiooni ja visiooni põhjal on Tööinspektsiooni üldeesmärk VÄÄRTUSTADA TÖÖOHUTUSKULTUURI.

 

Põhiväärtused

 • USALDUSVÄÄRNE RIIGIASUTUS – oleme oma tegevustes erapooletud ja objektiivsed, mõistame oma tegevuste mõju üksikisikule, meie sidus- ja huvigrupile ning ühiskonnale tervikuna. Meie tegevus on aus ja eetiline, langetatud otsused on põhjendatud ja läbipaistvad.
 • ASJATUNDLIK MEESKOND – oleme oma tegevusvaldkonna head asjatundjad, koolitame ja arendame end pidevalt. Jagame organisatsioonisisestele ja -välistele osapooltele vajalikku teavet erinevate tegevuste kaudu. Töötame ühtse meeskonnana, austades oma kolleegi panust ning aidates vajadusel üksteist, seda ka formaalse struktuurijaotuse üleselt.
 • PÜHENDUNUD TÖÖTAJA – on oma tegevustes aus ja usaldusväärne, kes kutsub oma tegevusega esile positiivseid muutusi töösuhete või tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas. Oma tegevustes on probleeme ennetav ja algatusvõimeline, seejuures tundes ja järgides õigusakte ning mõistes oma tegevuste ja otsuste mõju.
 • UUENDUSLIK MEESKOND – otsime ja rakendame uusi, sh innovaatilisi lahendusi oma töö tõhusaks korraldamiseks, mis võimaldaks saavutada eesmärke tulemuslikult. Oleme arengule suunatud, kasutades maksumaksja raha säästlikult ja mõjusalt.