Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sunniraha

Sunniraha ei ole karistus vaid seda rakendatakse ennetava eesmärgiga ja selleks, et sundida adressaati ettekirjutust viivitamata täitma, et puuduks vajadus adressaadi suhtes uuesti sama või mõnda muud sunnivahendit rakendada. Sunniraha näol on tegemist ühe sunnivahendiga, millega tagada haldusakti täitmist.

Sunniraha  - mis see on?

Nagu nimigi ütleb, on tegemist summaga, mida ettekirjutuse adressaat peab tasuma, kui ta ettekirjutust tähtaegselt ei täida. Sunniraha määra sätestab eriseadus või kui ei sätesta, on sunniraha igakordseks ülemmääraks 9600 eurot. Oluline on aga teada, et sunniraha võib määrata korduvalt, nii kaua, kuni ettekirjutuse adressaat oma kohustuse täidab.

Sunniraha rakendamine - kuidas?

Tööinspektsioon teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet tööandjale erinevate seadustega (näiteks töölepingu seadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus jne) ja määrustega (näiteks töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses jne) pandud kohustuste järgimise üle.

Kui tööandja jätab temal lasuva kohustuse täitmata, on Tööinspektsioonil õigus teha ettekirjutusi rikkumise kõrvaldamiseks. Kui tööandja ettekirjutuses määratud tähtajaks rikkumist ei kõrvalda, võib talle määrata sunniraha.

Sunnivahendi rakendamisele eelnevalt teeb Tööinspektsioon tööandjale kirjaliku hoiatuse (sunniraha hoiatus), milles sisaldub :

  • viide ettekirjutusele, mille täitmist taotletakse;
  • kuupäev, milleni on aega ettekirjutus täita;
  • sunnivahend, mida rakendatakse ettekirjutuse täitmata jätmise korral;
  • hoiatuse teinud haldusorgani nimetus;
  • koostamise kuupäev.

Üldiselt tehakse ettekirjutus rikkumise kõrvaldamiseks ning hoiatus sunniraha rakendamise kohta ühes dokumendis, aga võib koostada ka kaks eraldi dokumenti.

Ettekirjutuse tähtaegsel täitmata jätmisel on Tööinspektsioonil kui haldusorganil lubatud rakendada sunnivahendit, välja arvatud asendustäitmise ja sunniraha seaduses (edaspidi ATSS) toodud erandite puhul (näiteks kui ettekirjutuse aluseks olnud õigusnorm on tunnistatud kehtetuks).

Sunniraha maksmine - millal ja kuidas?

Tööinspektsioon võimaldab maksta sunniraha vabatahtlikult, enne kui algatame haldustäitemenetluse (esitame kohtutäiturile avalduse täitemenetluse alustamiseks). Selleks saadetakse tööandjale teade, et temalt on otsustatud nõuda sunniraha, määratakse nõude vabatahtliku täitmise tähtaeg ning teavitatakse, et kui sunniraha jääb maksmata, edastatakse kohtutäiturile täitekorraldus. Teade sunniraha rakendamise kohta sisaldab ka täpsemat informatsiooni, kuidas ja kuhu tasuda.  

Oluline on meeles pidada, et sunniraha vabatahtlik täitmine ei vabasta ettekirjutuse täitmisest. 

Sunniraha ei ole karistus vaid seda rakendatakse ennetava eesmärgiga ja selleks, et sundida adressaati ettekirjutust viivitamata täitma, et puuduks vajadus adressaadi suhtes uuesti sama või mõnda muud sunnivahendit rakendada. Adressaadil on õigus sunniraha rakendamine, sh selle suurus, vaidlustada halduskohtus.

Viimati uuendatud 30.05.2022