Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õiglane ja deklareeritud töötamine

Euroopa Sotsiaalhartast tulenevalt peavad igale töötegijale olema tagatud õiglased töötingimused, võrdne kohtlemine ning seaduspärased töösuhted. Selleks, et EL riigid saaksid seda eesmärki ühetaoliselt täita, on loodud Euroopa Tööjõuamet.

Euroopa Tööjõuamet (ELA) loodi 31. juulil 2019. ELA peaks olema täielikult toimiv alates 2024. aastast. Ameti eesmärk on aidata parandada koostööd ELi riikide vahel, koordineerida ühiseid kontrolle, koostada analüüse ja riskihindamisi tööjõu piiriülest liikuvust käsitlevatel teemadel ning vahendab ELi riikide vahelisi vaidlusi tööjõuga ning töötingimustega seotud teemadel. 

ELA edendab paindlikku ja tõhusat tööd, mis aitab leida lahendusi määrusega hõlmatud valdkondades esinevatele probleemidele, sh ELA:

  • aitab tagada, et ELi eeskirju tööjõu liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise kohta jõustatakse õiglasel, lihtsal ja tõhusal viisil;
  • aitab üksikisikutel ja ettevõtjatel ühtse turu hüvedest rohkem kasu saada;
  • hõlbustab ELi riikide ametiasutuste koostööd, et eeskirju täidetaks tõhusalt.

Täpsamalt https://ela.europa.eu/

Eestit esindab ELA tegevustes ka Tööinspektsioon, osaledes töörühmades, samuti liikmesriikides läbiviidavate teavituskampaaniate ettevalmistamises ja läbiviimises. 

ELA üheks tegevusvaldkonnaks on õiglane ja deklareeritud töötamine kõigis liikmesriikides. Ühtsete arusaamade kujundamiseks, liikmesriigi tasandil tekkinud probleemidele lahenduste leidmiseks ja parimate praktikate jagamiseks võeti ELA tegevustesse üle seni Euroopa deklareerimata töö vastase platvormi tegevused ning jätkatakse platvormi seatud eesmärkide elluviimist. 

Deklareerimata töö on määratletud kui seaduslik tasustatud tegevus, mis on riigiasutustes deklareerimata. Deklareerimata töö negatiivset mõju tunnevad töötajad, ettevõtjad ja valitsused. Töötajate jaoks toob deklareerimata töö kaasa:

  • väiksemad pensionid
  • halvema juurdepääsu tervishoiuteenustele
  • halvad töötingimused
  • võimaliku tööalaste õiguste rikkumise

Ettevõtjate jaoks loob see ebaausa konkurentsi, kuna ettevõtjad, kes oma töötajaid ei deklareeri, saavutavad ebaausa konkurentsieelise. Valitsuste jaoks tähendab see saamata jäänud maksu- ja sotsiaalkindlustustulu. Deklareerimata töö vastu võitlemine on liikmesriikide ülesanne ja jääb selleks ka tulevikus. 

Eestis on deklareerimata tööga tegemist juhul, kui füüsilise isiku töötamine ei ole registreeritud Maksu- ja Tolliameti töötamise registris, teda ei ole teavitatud töötingimustest ning tema teenitud töötasult ei deklareerita, peeta kinni ega maksta makse, mis annaksid talle vajalikud sotsiaalsed garantiid, nagu näiteks õiguse ravikindlustusele, pensionile, aga ka töötuks jäämisel vajalikele tagatistele. 

Tööinspektsioon võitleb deklareerimata töö vastu kontrollides töölepingu seaduse tingimuste täitmist ja teavitades deklareerimata tööga kaasnevatest riskidest nii tööandjaid kui ka töötajaid. Eesmärkide saavutamiseks tehakse koostööd Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassaga.

Viimati uuendatud 27.05.2022