Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Haldusakti ja toimingu vaidlustamine

Kui leiate, et Tööinspektsiooni haldusakti või toiminguga on rikutud Teie õigusi või piiratud vabadusi, on Teil võimalik esitada haldusakti või toimingu peale vaie või pöörduda kaebusega kohtusse.

Erinevalt kohtumenetlusest on vaidemenetlus isikule tunduvalt lihtsam, odavam ning kiirem võimalus enda õiguste kaitsmiseks.

Tööinspektsiooni haldusaktid on ettekirjutus või otsus, mida näiteks ettekirjutuse täitja (ehk kohustatud isik) või asjast huvitatud kolmas isik, saab vaidlustada.

Vaidlustatava toiminguna mõistetakse mistahes haldusmenetluse (näiteks järelevalvemenetluse või ka taotluse menetluse) kestel võetud meedet või abinõu, mida vastavalt haldusorganilt on kohane nõuda, kuid mis ise ei lõpeta menetlust.

Haldusmenetluse üksikuid toiminguid haldusakti väljaandmisel vaidlustatakse üldjuhul koos haldusakti (ettekirjutuse või otsuse) vaidlustamisega. Haldusmenetluse seaduse § 5 lg 1 sätestab, et menetlustoimingu vormi määrab haldusorgan kaalutlusõiguse alusel, kui seaduse ja määrusega ei ole sätestatud teisiti. Ehk menetlustoiminguna võib mõista Tööinspektsiooni ametniku igat tegevust, mis on suunatud menetlusosalisele või haldusakti andmisele. Vaata ka: Menetlustoimingud järelevalves.

Haldusaktist eraldi võib vaidlustada:

  • Viivituse;
  • tegevusetuse;
  • ametiisiku taandumisest keeldumise;
  • haldusakti andmise taotluse tagastamise;
  • muu seaduses sätestatud toimingu.

Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal Te vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada saite või oleksite pidanud teada saama. Tööinspektsioon lahendab vaide 10 päeva jooksul arvates vaide edastamisest.

Vaie allkirjastatakse kas omakäeliselt või digitaalselt selle esitaja või tema esindaja poolt. Kui vaide allkirjastab vaide esitaja esindaja, tuleb vaidele lisada ka volitust tõendav dokument (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud dokument).

Allkirjastatud vaie tuleb esitada Tööinspektsiooni peadirektorile, kas:

Viimati uuendatud 21.06.2022