Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uus kemikaaliseadus tagab suurema ohutuse ning raskendab kemikaalide sattumist terroristide kätte

16.12.2015 | 08:50

Uudis
Kemikaalide käitlemine on ulatuslikult reguleeritud EL-i õigusega. Olulisimad EL-i õigusaktid selles valdkonnas on nn REACH-määrus ning CLP-määrus. REACH määrus reguleerib kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; CLP-määrus ohtlike ainete klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist. Uues kemikaaliseaduses tehtud muudatused tulenevad ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohjeldamise kohta käiva direktiivi ehk SEVESO III ülevõtmisest. Sisulisemaks muudatuseks on suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohustus korraldada iga kolme aasta tagant hädaolukorra õppusi. Samuti tuleb Päästeametile kohustus hinnata doominoefekti ehk suurõnnetuse ohuga ettevõtete lähipiirkonda jäävate teistest ettevõtetest lähtuvaid ohte.Samuti on uue seaduse eesmärk tõkestada ja raskendada terrorismikuritegude toimepanemist piirates lõhkeainete lähteainete ja neid sisaldavate segude ja toodete kättesaadavust avalikkusele. Taolisi aineid võib edaspidi müüa vaid hulgikaubanduses ja sularahata arveldusega. Samuti peavad neid aineid käitlevad isikud teatama kahtlustäratavatest tehingutest, ainete olulisest kaotsiminekust ja vargustest  liikmesriigi kontaktpunktile, kelleks Eestis on  politsei- ja piirivalveamet.Uue kemikaaliseadusega saab tutvuda Riigi Teataja veebilehel.