Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vastutus ja vaidluste lahendamine

Töövaidluste lahendamine

Töövaidluskomisjonis lahendatakse töövaidlusasi töövaidluse lahendamise seaduse alusel.Vastavalt Eestis kehtivale seadusele on töövaidluste lahendamise töökeel eesti keel. Töövaidluskomisjoni tuleb esitada eestikeelne avaldus koos eestikeelsete tõenditega. Kui esitatud avaldus või dokumendid on võõrkeelsed, on töövaidluskomisjonil õigus nõuda nende tõlget eesti keelde.

Töövaidluskomisjoni võib pöörduda isiklikult või esindaja kaudu. Esindusele kohaldatakse tsiviilseadustiku üldosa seaduses esinduse kohta sätestatut, see tähendab, et esindusõiguse võib anda tehinguga (volitus) või see võib tuleneda seadusest (seadusjärgne esindusõigus). Töövaidluskomisjoni juhataja kontrollib esindaja esindusõiguse olemasolu ning ei luba selle puudumisel isikul esindajana menetluses osaleda. Pool võib nõuda teise poole esindaja esindusõiguse kontrollimist igas menetlusstaadiumis. Advokaadi puhul eeldatakse esindusõiguse olemasolu.

Menetlusdokumendi kättetoimetamisel juhindub töövaidluskomisjon tsiviilkohtumenetluse seadustikust. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317 alusel on töövaidluskomisjonil õigus menetlusdokumente avalikult kätte toimetada. Töövaidluskomisjonil on õigus avalikult kättetoimetatava dokumendi väljavõte avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Avalikku kätte toimetamise võimalust kasutab töövaidluskomisjon ainult juhul kui töövaidlus osapool ei kinnita töövaidluskomisjoni poolt saadetud menetlusdokumentide kättesaamist e-posti või posti teel.

 

Töövaidlusasja alustamiseks tuleb täita eestikeelne AVALDUS (DOCX) ning lisada juurde eestikeelsed tõendid. Töövaidluskomisjonile võib avalduse esitada paberil või elektrooniliselt.

Avalduses tuleb eelkõige märkida:

  • töövaidlusasja alluvus, st millises piirkonnas soovitakse töövaidlus lahendada;
  • avalduse esitaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ja kontaktandmed (telefoninumber, e-post); 
  • isiku nimi, kelle vastu nõue esitatakse, tema isiku- või registrikood, elu- või asukoht ja kontaktandmed (telefoninumber, e-post);
  • avaldaja selgelt väljendatud nõue, rahalise nõude korral näidatakse see brutosummana;
  • nõude aluseks olevad asjaolud, millega nõuet põhjendatakse;
  • tõendid, mis kinnitavad nõude aluseks olevaid asjaolusid, viidates konkreetselt, millist asjaolu millise tõendiga tõendada soovitakse;
  • kas pool on nõus asja kirjaliku menetlemisega või soovib asja läbivaatamist istungil;
  • kinnitus poolte kokkuleppe kohta, kui töövaidlust soovitakse lahendada kokkulepitud töövaidluskomisjonis.

Töövaidlusavalduse täitmisel on abiks Tööinspektsiooni koostatud brošüür „Töövaidluse lahendamine töövaidluskomisjonis“. Brošüüris on kirjeldatud tavamenetluse, kirjaliku menetluse ja lepitusmenetluse erinevusi, toodud välja avaldusele ja tõenditele esitatud nõuded, nõuete aegumistähtajad, näidisnõuded nii tööandjale kui töötajale ja palju muud töövaidlusega seotud vajalikku informatsiooni.

Täidetud ja allkirjastatud avaldus tuleb saata töövaidluskomisjonile. Allkirjata avaldust menetlusse ei võeta. Töövaidluskomisjonide tööpiirkonnad ja kontaktandmed leiate SIIT.

Töötaja võib esitada avalduse oma elukoha või töötamise koha või tööandja asukoha või elukoha järgsele töövaidluskomisjonile. Valiku teeb töötaja ise. Tööandja võib avalduse esitada omal valikul kas töötaja elukoha või töötamise koha töövaidluskomisjonile. Avaldus kollektiivse töötüli lahendamiseks esitatakse tööandja asukoha või elukoha järgsele töövaidluskomisjonile või tööandjate liidu või tööandjate keskliidu asukoha järgsele töövaidluskomisjonile.

Lisaks on võimalik pooltel eelnevalt kokku leppida kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks töölepingus või e-kirja teel), millises piirkonnas töövaidlusasja lahendatakse. Seejuures ei saa osapooled valida vaidlust lahendama konkreetset töövaidluskomisjoni juhatajat. Töövaidlusasjade jaotamisel lähtutakse töövaidluskomisjonide teeninduspiirkondadest ja sisemisest töökorraldusest.

Töövaidluskomisjoni võib pöörduda isiklikult või esindaja kaudu. Avaldust koos lisadega on võimalik esitada omakäeliselt allkirjastatuna paberil või elektrooniliselt. Kui avaldus saadetakse töövaidluskomisjoni meiliaadressile elektrooniliselt, allkirjastatakse see digitaalselt ning lisatakse vajalikud dokumendid. Avaldus võib olla esindaja allkirjaga ainult siis, kui sellele lisatakse esindusõigust tõendav dokument ehk volikiri.