Veateade

 • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Välismaalt Eestisse tööle

Välismaalaste (v.a Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende perekonnaliikmed, kellel on Eestis viibimis- või elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse tähenduses) Eestisse sisenemist ja nende õiguseid ja kohustusi Eestis elamise, viibimise või töötamise ajal reguleerib välismaalaste seadus.

Kui välismaalase (va Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike) Eestis viibimise eesmärk on siin töötamine, peab tema töötamine olema eelnevat Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud ning isikul peab olema riigis viibimiseks seaduslik alus (näiteks viisa, viisavabaduse alusel, elamisluba).

Eestis võib lühiajaliselt töötada välismaalane, kes viibib seaduslikult ajutiselt Eestis ja kelle töötamine on enne tööle asumist registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis. Täpsemat ja rohkemat informatsiooni lühiajalise töötamise registreerimise kohta on võimalik leida Eesti Politsei- ja Piirivalveameti ametlikult kodulehelt.

Eestis elamiseks ja töötamiseks pikemaks ajaks kui üks aasta on võimalik taotleda tähtajalist elamisluba. Enne, kui välismaalane saab taotleda elamisluba töötamiseks Politsei- ja Piirivalveametilt, peab tööandjal üldjuhul olema Töötukassa luba välismaalase töölevõtmiseks. 

Täiendava informatsiooni leiate Eesti Töötukassa ametlikult kodulehelt.

 

Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustaja

Allpool on välja toodud üldistel alustel töötamise informatsioon, mille on koostanud Politsei- ja Piirivalveamet. Täpsemate tingimuste teada saamiseks vastavalt konkreetsele ametile ja töötamisele või lisaküsimuste tekkimisel palume pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti poole. Oma küsimused saate esitada e-posti aadressil migrationadvice@politsei.ee või helistada E-R 9-15 (Eesti aja järgi) telefonil 612 3500. Veebis leiab teenuse kohta infot siit ja inglise keeles siit.

 

Lühiajaline töötamine

Eestis võib töötada elamisloata välismaalane, kui isiku töötamine on registreeritud Eesti Politsei- ja Piirivalveametis ning ta omab viibimisalust.

Lühiajaliselt saab välismaalane töötada lühiajalise töötamise registreeringu alusel kuni 365 päeva 455 päeva jooksul (hooajatöö 270 päeva 365 päeva jooksul). Lühiajalise töötamise saab registreerida Eestis registreeritud tööandja. Tööandja esitab registreeringu taotlemiseks alljärgnevad dokumendid:

Lühiajalise töötamise registreerimist saab tööandja taotleda isiklikult, volitatud esindaja kaudu Politsei- ja Piirvalveameti teenindusesposti teel või e-posti (ppa@politsei.ee) teel. Taotlus vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul alates menetlusse võtmisest või viimaste puuduste kõrvaldamisest.

Tööandja on kohustatud töötajale maksma palgakriteeriumiga ettenähtud palka ehk Eesti aasta keskmist palka (alates 03.03.2020 on keskmine brutokuupalk 1407 eurot).

Lühiajalise töötamise registreering ei ole riigis viibimise alus ning isik peab juurde taotlema endale vajadusel pikaajalist viisat.

Tavapäraselt taotletakse endale pikaajaline viisa, mis võimaldab viibida Eestis kuni 365 päeva 12 kuu jooksul. Pikaajalist viisat saab taotleda enne Eestisse tulekut ainult Eesti välisesinduses, kus menetletakse viisataotlusi (kontrollida saab esinduste nimekirja välisministeeriumi kodulehelt

Kui isik viibib Eestis ja omab vähemalt 10 tööpäeva viibimisalust, siis on võimalik esitada D-viisa taotlus Politsei- ja Piirivalveameti Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva või Jõhvi teenindustes.

Pikaajalise viisa taotlemiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonnas oluliselt lihtsam registreerida välismaalastest töötajaid, kes Eestis lühiajaliselt tööd teevad. Selleks ei ole vaja teha muud, kui logida sisse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonda ja sisestada vajalik info töötaja ja tööandja kohta.

Registreerimiseks on teil töötaja käest vaja vaid kahte asja:

 1. hiljuti töötajast tehtud digitaalne portreefoto (vähemalt 1300x1600 pikslit)
 2. skaneeritud koopia töötaja passi isikuandmete lehest

Taotluse saab esitada ettevõtte juhtkonna liige või tema poolt volitatud isik (siis tuleb iseteeninduses lisada juurde vastav volitus).

Politsei- ja Piirivalveamet on antud keskkonna kasutamise kohta koostanud ka juhise, mis on leitav siit (PDF).

Tööinspektsioon juhib tähelepanu, et Politsei- ja Piirivalveameti veebikeskkonnas lühiajalise töötamise registreerimine ei vabasta välist teenuseosutajat Tööinspektsiooni ees kohustuste täitmisest. Kui kolmandast riigist saabuvad Eestisse töötajad, kes on lähetatud Eestisse tööd tegema läbi mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi, siis on välisriigi tööandjal kohustus töötajad registreerida ka Tööinspektsioonis (vaata lisaks ELTTS § 51 andmete ja dokumentide esitamine). 

Kolmandate riikide töötaja registreerimine Tööinspektsioonis.

 

Pikem töötamine

Vastavalt välismaalaste seadusele võib välismaalasele väljastada elamisloa töötamiseks. Selline elamisluba on eesmärgiga tulla Eestisse töötama konkreetse tööandja juures. Elamisluba töötamiseks saab taotleda juba enne Eestisse tulekut Eesti välisesindusest, kus menetletakse viisataotlusi. Eestis olles on võimalik esitada elamisloa taotlus Politsei- ja Piirivalveametile. Eelnevalt tuleb broneerida vastuvõtuaeg teenindusse ning tulla broneeritud ajal esitama taotlust. Taotlus tuleb esitada isiklikult ning ei ole võimalik esitada esindaja kaudu. Elamisluba väljastatakse esmaselt kuni 5 aastaks.

Taotlemisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

Taotluse allkirjastamisega kinnitate, et:

 1. taotlusele lisatud koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud,
 2. teil on piisav legaalne sissetulekut Eestis äraelamiseks ja
 3. ravikulukindlustuse leping;
 4. Andmed lähedaste sugulaste ja perekonnaliikmete kohta (PDF),
 5. isikut tõendav dokument;
 6. 1 värvifoto mõõtmetega 40x50 mm;
 7. riigilõivu tasumist tõendav dokument; 

Tööandja esitab Politsei- ja Piirivalveametile e-maili teel (ppa@politsei.ee) või posti teel (Pärnu mnt. 139, 15060 Tallinn):

 • Eesti Töötukassa luba välismaalase tööle võtmiseks;
 • Tööandja kutse (PDF).

Peale taotluse esitamist Eesti välisesinduses, saadetakse dokumendid Eestisse Politsei- ja Piirivalveametile, kus taotlus võetakse menetlusse. Otsus elamisloa saamise kohta tehakse 2 kuu jooksul alates taotluse menetlusse võtmisest või viimaste puuduste kõrvaldamisest. Peale positiivse otsuse tegemist trükitakse välismaalasele elamisloa kaart, mis saadetakse Eesti välisesindusse. Välismaalane saab dokumendi saatkonda jõudmisest teate ning peale seda on võimalik dokument saatkonnast kätte saada.

Kui välismaalane on märkinud väljastuskohaks Eesti Politsei- ja Piirivalveameti teeninduse ja saab e-kirja teel teate: elamisloakaardi väljastaminesiis on aeg minna dokumendile järgi.

 

OLULINE MEELES PIDADA!

 

Elamisloa üldtingimused peavad olema terve elamisloa kehtivuse aja täidetud:

 1. Eestisse elama asumise eesmärgi põhjendatus. Tähtajalise elamisloa töötamiseks eesmärk on tulla Eestisse töötama konkreetses ettevõttes ning antud eesmärk peab olema täidetud kogu elamisloa kehtivuse vältel. Välismaalane on kohustatud töötama antud ettevõttes.
 2. tegelik elukoht Eestis. Peale elamisloa saamist on kohustus registreerida elukoht Eesti rahvastikuregistris (kui elamisluba on saadud kätte välisriigis olles, siis 1 kuu jooksul alates riiki elamisloa alusel esmakordsest saabumisest);
 3. piisav legaalne sissetulek, mis võimaldaks välismaalase ja tema perekonnaliikmete toimetuleku Eestis. Välismaalasel peab terve elamisloa omamise ajal olema sissetulek, millest Eestis ära elada.
 4. Kindlustuskaitse (ravikulukindlustuse leping või riiklik ravikindlustus)

Antud üldtingimustest kasvõi ühe tingimuse mittetäitmine on alus elamisloa tühistamiseks.