Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töövaidluskomisjoni otsused

Valik töövaidluskomisjoni otsuseid alates 2014. aastast on kättesaadav Tööinspektsiooni dokumendiregistrist. Teiste 2013. aasta ja varasemate otsuste lugemiseks palume esitada teabenõue

Töövaidluskomisjoni menetluses olnud ebavõrdse kohtlemisega seotud töövaidlusasjad

 

Töövaidluskomisjoni otsuse jõustumine ja täitmine

Töövaidluskomisjoni otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest.

Kohtus ei vaidlustata töövaidluskomisjoni otsust, vaid alustatakse töötaja ja/või tööandja nõuete läbivaatamist algusest peale. Kohtusse pöördumise vormiks on hagiavaldus, mitte kaebus töövaidluskomisjoni otsuse peale.

Info kohtusse pöördumise kohta leiad aadressil www.kohus.ee

Täpsemalt hagiavalduse koostamisest vaata videost 

Töövaidluskomisjoni otsus jõustub töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 59 kohaselt, kui:

  1. kumbki pool ei esitanud kohtusse pöördumise tähtaja jooksul kohtusse avaldust;
  2. kohus jättis avalduse menetlusse võtmata;
  3. kohus jättis tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 423 lõike 1 punkti 9 alusel hagi läbi vaatamata või
  4. kohus lõpetas menetluse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 428 lõike 1 punkti 2 või lõike 2 alusel.

Töövaidluskomisjoni otsuse osalise vaidlustamise korral jõustub otsus osas, mida kohtus ei vaidlustatud. Kohus on töövaidlusasja lahendamisel seotud töövaidluskomisjoni otsuse resolutsiooniga selle vaidlustamata osas.

Jõustunud töövaidluskomisjoni otsus on pooltele täitmiseks kohustuslik, nii nagu kohtuotsus.

Jõustunud töövaidluskomisjoni otsus on pooltele täitmiseks kohustuslik.

Töövaidluskomisjoni otsuse jõustumise kinnituseks lisab töövaidluskomisjoni juhataja või sekretär poole või puudutatud haldusorgani (näiteks Eesti Töötukassa või Maksu- ja Tolliameti) taotlusel otsusele jõustumismärke.

Jõustumismärke saamiseks tuleb pöörduda vastava taotlusega otsuse teinud töövaidluskomisjoni poole.

Töövaidluskomisjon lisab otsusele jõustumismärke, kui on kontrollinud kohtutest üle, et samas asjas ei ole alustatud kohtumenetlust. Jõustumismärke võib väljastada elektrooniliselt töövaidluskomisjoni juhataja või sekretär, kes varustab jõustumismärke oma digitaalallkirjaga.

Jõustunud otsus avalikustatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 462 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustel ja korras Tööinspektsiooni dokumendiregistris.

Juhul, kui töövaidluskomisjoni otsust või määrusega kinnitatud kompromisskokkulepet vabatahtlikult ei täideta, siis toimub selle täitmine täitemenetluse seadustikuga kehtestatud korras ehk kohtutäituri abil.

Täpsemalt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja lehelt