Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Töövaidluskomisjoni otsused

Valik  töövaidluskomisjoni otsuseid alates 2014. aastast on kättesaadav Tööinspektsiooni dokumendiregistrist. Teiste 2013. aasta ja varasemate otsuste lugemiseks palume esitada teabenõue

Töövaidluskomisjoni menetluses olnud ebavõrdse kohtlemisega seotud töövaidlusasjad

 

Töövaidluskomisjoni otsuse jõustumine ja täitmine

Töövaidluskomisjoni otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest.

Kohtus ei vaidlustata töövaidluskomisjoni otsust, vaid alustatakse töötaja ja/või tööandja nõuete läbivaatamist algusest peale.

Kohtusse pöördumise vormiks on hagiavaldus, mitte kaebus töövaidluskomisjoni otsuse peale. Info kohtusse pöördumise kohta leiad aadressil www.kohus.ee

Täpsemalt hagiavalduse koostamisest vaata video 

Kui üks töövaidluses olnud pooltest või mõlemad oma nõuetega kohtusse edasi ei pöördu, siis töövaidluskomisjoni otsus jõustub ja see otsus on sisuliselt võrdväärne kohtuotsusega.

Täpsemalt, töövaidluskomisjoni otsus jõustub pärast kohtusse pöördumise tähtaja möödumist, kui kumbki pool ei esitanud avaldust kohtusse või kui kohus jättis avalduse menetlusse võtmata või hagi läbi vaatamata või lõpetas menetluse. Töövaidluskomisjoni otsuse osalisel vaidlustamisel jõustub otsus osas, mida kohtus ei vaidlustatud. Kohus on töövaidlusasja lahendamisel seotud töövaidluskomisjoni otsuse resolutsiooniga selle vaidlustamata osas.

Jõustunud töövaidluskomisjoni otsus on pooltele täitmiseks kohustuslik.

Töövaidluskomisjoni otsuse jõustumise kinnituseks lisab töövaidluskomisjoni juhataja või sekretär poole või puudutatud haldusorgani (näiteks Eesti Töötukassa või Maksu- ja Tolliameti) taotlusel otsusele jõustumismärke.

Jõustumismärke saamiseks tuleb pöörduda vastava taotlusega otsuse teinud töövaidluskomisjoni poole.

Töövaidluskomisjon lisab otsusele jõustumismärke, kui on kontrollinud kohtutest üle, et samas asjas ei ole alustatud kohtumenetlust. Jõustumismärke võib väljastada elektrooniliselt töövaidluskomisjoni juhataja või sekretär, kes varustab jõustumismärke oma digitaalallkirjaga.

Jõustunud otsus avalikustatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 462 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustel ja korras Tööinspektsiooni dokumendiregistris.

Juhul, kui töövaidluskomisjoni otsust või määrusega kinnitatud kompromisskokkulepet vabatahtlikult ei täideta, siis toimub selle täitmine täitemenetluse seadustikuga kehtestatud korras ehk kohtutäituri abil.

Täpsemalt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja lehelt