Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veateade

 • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1632 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1632 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Õigusaktid, viited

 

Õigusaktid

Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad õigusaktid

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) aluasel kehtestatud õigusaktid

 1. Töötajate tervisekontrolli kord
 2. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
 3. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord 
 4. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas
 5. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 6. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
 7. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 8. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
 9. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja -ohutuse nõuded
 10. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord
 11. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord 
 12. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
 13. Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
 14. Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
 15. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 16. Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 17. Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 18. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas 
 19. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks
 20. Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 21. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord
 22. Kutsehaiguste loetelu
 23. Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses
 24. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord
 25. Kiirgusseaduse alusel kehtestatud keskkonnaministri määrus 

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

Tööleping

Töölepingu seaduse selgitused: Sotsiaalministeeriumi poolt välja antud raamat "Töölepingu seadus. Selgitused töölepingu seaduse juurde" (PDF)

Seaduse alusel kehtestatud õigusaktid:

 1. Töötasu alammäära kehtestamine
 2. Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord
 3. Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord
 4. Haridustöötajate tööaeg
 5. Haridustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa
 6. Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud
 7. Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu

 

Euroopa Liidu õigusaktid:   

Sõidukijuhid

Kollektiivsed töösuhted

Töövaidlus

Õppepuhkus

Seadus:

Seadusel alusel kehtestatud õigusakt:

 1. Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord

Tooteohutus töökohal

 

REACH-määrus on Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. REACH-määrus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides.

Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse (EÜ) nr 1272/2008 ehk CLP-määruse eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning ainete, segude ja toodete vaba liikumine. CLP-määrus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides.

Biotsiid on ette nähtud kahjulike organismide hävitamiseks, tõrjeks, nende kahjustava toime ärahoidmiseks või muul viisil nende kahjuliku tegevuse ohjamiseks keemilisel või bioloogilisel teel.