Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Järelevalve

Tööinspektsiooni üheks ülesandeks on seadusega antud pädevuse piires kontrollida töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest tulenevate tööandja kohustuste täitmist. Järelevalve eesmärgiks on aidata kaasa ja ennetada ohutu, turvalise ja tervist säästva töökeskkonna loomisele.

Järelevalvet teostab Tööinspektsiooni järelevalve osakond.

 

Menetlus

Üldkontroll

Tööinspektor kontrollib üldkontrolli käigus:

 • ettevõtte üldist töökeskkonna seisundit
 • tööandja tegevust töökeskkonnaalaste kohustuste täitmisel
 • tööandja tegevust töösuhete ning töö- ja puhkeaja korraldamisel
 • kontrollib rendiettevõtte ja erabüroode majandustegevusteate esitamise kohustuse täitmist

Näide: Ettevõttes kontrollimisel kontrollitakse riskianalüüsi olemasolu, töötajate juhendamist, töötajate töötingimusi, isikukaitsevahendite väljastamist ja kasutamist, töökoha ohutust, töövahendite ohutust, aga ka nt lähetatud töötajate dokumente, esmaabikorraldust, töötajate teavitamist töötingimustest, töö- ja puhkeaja piirangutest kinnipidamist, alaealiste töötingimusi jne.

Sihtkontroll

Sihtkontrolli käigus kontrollitakse ettevõttes töösuhete, töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide nõuetest kinnipidamist eelnevalt kindlaksmääratud töökeskkonna valdkondades või tegevusaladel. Eesmärk on suurendada nii töötajate kui tööandjate teadlikkust töökeskkonnas esinevatest ohtudest ning nende ärahoidmise võimalustest, samuti ka tööandjate aitamine ja nõustamine tervist hoidva töökeskkonna loomisel.

Näide: Külastatakse puidutööstusettevõtteid ning sihtkontrolli raames kontrollitakse nt seadmete ohutust. Üleriigilise sihtkontrollimise raames kontrollitakse nt tanklates töö- ja puhkeaja nõuete täitmist.

Toimunud sihtkontrollide kokkuvõtted leiad Töökeskkonna ülevaadete lehelt vastava aasta alt.

Seire

Seire käigus kontrollitakse konkreetset tööandja tegevust või meetmete rakendamist töökeskkonnas.

Kui seire käigus tuvastatakse puuduseid, alustab tööinspektor järelevalvemenetluse. Töötaja elule või tervisele ohtliku töövahendi või töökohale kehtestatud nõuete rikkumise korral alustab tööinspektor väärteomenetluse.

Näide: bioloogilise ohuteguri tõkestamise meetmete kontroll (nt COVID-19); ehitusobjektidel olevate tellingute ohutust töötajale, katusel töötamisel ohutuse nõuete järgimist.

Tööõnnetuste uurimine

Tööõnnetuse uurimise eesmärkideks on:

 • Järelevalve teostamine kontrollimaks tööandjapoolse nõuetekohase tööõnnetuse uurimise läbiviimist ning töökeskkonnas edaspidiste tööõnnetuste ennetamiseks abinõude rakendamist. Puuduste ilmnemisel Tööinspektsiooni poolse uurimise läbiviimine.
 • Tööõnnetuse erapooletu uurimine, selgitamaks välja tööõnnetuse asjaolud ja põhjused ning põhjusliku seose kindlaks määramine töötaja töö või töökeskkonna ja õnnetusjuhtumi vahel.
 • Õigusaktidega kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete võimaliku rikkumise väljaselgitamine ning meetmete tarvitusele võtmine, tagamaks edasise rikkumise ärahoidmise.
 • Tööandjale selgituste andmine ohutu töökeskkonna loomisel õnnetusjuhtumite ennetamiseks, tarvitusele võetud meetmete rakendamise kontrollimine ning abinõude määramine sarnaste õnnetusjuhtumite kordumise vältimiseks.

Kui uurija on välja selgitanud juhtumi lahendamiseks tähtsust omavad asjaolud, koostab uurija uurimiskokkuvõtte, milles esitatakse juhtumi asjaolud, seostakse faktid tõenditega, tuuakse välja tööõnnetuse põhjused ja põhjuslik seos töötaja töö või töökeskkonnaga ning Tööinspektsiooni seisukoht kannatanu töökeskkonnale, töökorraldusele ja tööandja tegevusele ning abinõud, mida tööandja peab samalaadse tööõnnetuse kordumise vältimiseks rakendama. Uurimiskokkuvõttes tuuakse välja töötervishoiu- ja tööohutusnõuete rikkumised. Uurija esitab uurimiskokkuvõtte koopiad 3 tööpäeva jooksul pärast uurimiskokkuvõtte allkirjastamist tööandjale ja kannatanule või tema huvide kaitsjale.

Uurimise käigus tuvastatud töötervishoiu- ja tööohutusnõuete rikkumised võivad viia ettekirjutuse koostamiseni või väärteomenetluse alustamiseni.

Kutsehaigestumiste uurimine

Kutsehaigestumise uurimise eesmärkideks on:

 • Kutsehaigestumise erapooletu uurimine, selgitamaks välja kutsehaigestumise asjaolud ja põhjused ning põhjusliku seose töötaja töö laadi või töökeskkonna ohuteguri ja kutsehaigestumise vahel.
 • Õigusaktidega kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kontrollimine, võimaliku rikkumise väljaselgitamine ning meetmete tarvitusele võtmine, tagamaks edasise rikkumise ärahoidmise töökeskkonnas.
 • Tööandja nõustamine ohutu töö või töökeskkonna tagamisel kutsehaigestumise juhtumite ennetamiseks, tarvitusele võetud meetmete rakendamise kontrollimine ning abinõude määramine sarnaste kutsehaigestumise juhtumite kordumise vältimiseks.

Kui uurija on välja selgitanud juhtumi lahendamiseks tähtsust omavad asjaolud, koostab uurija uurimiskokkuvõtte, milles esitatakse juhtumi asjaolud, seotakse faktid tõenditega, tuuakse välja kutsehaigestumise põhjused ja põhjuslik seos töötaja töö või töökeskkonnaga ning Tööinspektsiooni seisukoht kutsehaige töökeskkonnale, töökorraldusele ja tööandja tegevusele ning abinõud, mida tööandja peab samalaadse kutsehaigestumise kordumise vältimiseks rakendama. Uurimiskokkuvõttes toob uurija välja uurimise käigus tuvastatud töötervishoiu- ja tööohutusnõuete rikkumised. Uurija esitab uurimiskokkuvõtte koopiad 3 tööpäeva jooksul pärast uurimiskokkuvõtte allkirjastamist tööandjale ja kutsehaigele või tema huvide kaitsjale.

Uurimise käigus tuvastatud töötervishoiu- ja tööohutusnõuete rikkumised võivad viia ettekirjutuse koostamiseni või väärteomenetluse alustamiseni.

Sõidukijuhtide kontroll

Tööinspektor kontrollib järelevalve käigus:

 • sõidukijuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmist
 • digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi kasutamise ja andmete säilitamise nõuete täitmist
 • juhi tasustamisele kehtestatud tingimustest kinnipidamist
 • töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest kinnipidamist

Uue või rekonstrueeritud ehitise ülevaatus

Uue või rekonstrueeritud ehitise ülevaatust teostatakse kohaliku omavalitsuse taotlusel. Taotlus esitatakse läbi ehitisregistri (EHR).

Kontaktivaba ja automaatne järelevalve

Järelevalve võimaldab saada ülevaate ettevõtete kohta ja kontrolli käigus hoida kokku kõikide osapoolte aega. Ettevõte saab infosüsteemi planeeritult üles laadida Tööinspektsiooni kontrolliks olulised dokumendid (ohutusjuhendid, riskianalüüs jne) ja sisestada vajalikud andmed (töökeskkonnaspetsialist, esmaabiandja, töökeskkonnavolinik jne). Inspektor saab nendega seejärel tutvuda ja otsustada, kas esineb rikkumisi ja kas on vajadust kontaktjärelevalve jaoks.

Järelevalve rendiettevõtte ja eratööbüroode majandustegevuse üle

Inspektor kontrollib, kas ettevõtja on täitnud TTTS § 38 teatamiskohustuse ehk kas on esitatud majandustegevusteade töövahenduse ja/või renditööjõu vahendamisega tegelemise kohta ning kas ettevõtja on nõudnud töövahenduse puhul tööotsijalt raha või renditööjõu vahenduse puhul renditöötajalt raha renditööle suunamise eest.
 

Menetlustoimingud järelevalves

Järelevalve teostamisel on Tööinspektsiooni ametnikul õigus siseneda järelevalve teostamise eesmärgil kontrollitavasse töökohta (vajaduse korral ka ette teatamata), saada järelevalve teostamiseks vajalikku teavet, tutvuda asjakohaste dokumentidega, saada neist tasuta ärakirju, teostada paikvaatlust, sh pildistada, küsitleda üksinda või tunnistajate juuresolekul tööandjat, töökeskkonnavolinikku, töökeskkonnaspetsialisti ja töötajaid.

Kuigi ametniku õiguste loetelu on ulatuslik, on meie eesmärk ennekõike aidata tööandjal mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning suunata tema tegevus ohutute ja tervislike töötingimuste loomisele.

Tööinspektsioonil on uus digitaalne Tööelu infosüsteem ja selle iseteenindusekeskkond (TEIS), mille kaudu tööandja saab järelevalvemenetluse käigus tutvuda kogu menetlusliku infoga (kontrolli, tuvastatud puuduste, koostatud ettekirjutuste, sunniraha hoiatuste ning sunniraha rakendamise andmetega), mugavalt dokumente (nt riskianalüüs) ja andmeid (nt töökeskkonnaspetsialisti, esmaabiandja andmed) esitada, menetluse ajal tööinspektoriga kiirelt suhelda ning vajadusel nõu küsida.

Loe TEISi kohta lisaks siit.

Järelevalve käigus on tööinspektoril õigus:

 • Koostada ettekirjutus ja nõuda tuvastatud rikkumiste kõrvaldamist.
 • Teha ettekirjutuse täitmise tagamiseks kirjalik sunniraha hoiatus.
 • Rakendada sunniraha.
 • Esitada kohtutäiturile avaldus sunniraha sissenõudmiseks.

Järelevalve käigus on tööinspektoril kohustus teha ettekirjutus:

 • Töötaja või teiste isikute elule ohtliku töötegemise peatamiseks või
 • eluohtliku töövahendi kasutamise keelamiseks.

Elule ohtlikuks tööks loeme eelkõige olukordi, kus tehakse ohutusnõudeid eirates töid näiteks ohtlike töövahenditega, ohtlike kemikaalidega, kõrgepingeliini või trafoalajaama läheduses, või võib toimuda varing maanihke või pinnase vajumise tõttu. Ohtlikud on ka tööd, millega kaasneb uppumisoht, mida tehakse maa-alustes tingimustes (kaevus, tunnelis) või lõhkeainetega. Loetellu kuuluvad veel tööd, mis on seotud raskete/massiivsete valmisdetailide tõstmise, monteerimise või demonteerimisega ja eritähelepanu all on ka tööd, millega kaasneb töötaja kõrgusest kukkumise oht. 

Ohtlikke töövahendeid on mitmeid, näiteks suuremõõtmelised saekettad ja mitmekettalised saed, millel puuduvad töökorras ohutust tagavad kaitsekatted või -seadised. Samuti on tööinspektorid tähelepanelikud töövahendite suhtes, mida on omavoliliselt ümber seadistatud või millega kasutatakse kasutusjuhendiga keelatud tarvikuid. Ohtlikud on ka sellised suured töövahendid, kuhu saab sisse minna ja kinni jääda ning mille puhul pole tarvitusele võetud vajalikke ohtlikkust vähendavaid abinõusid.

Tööinspektsioon kasutab ohtliku töö peatamiseks ja töövahendi kasutamise keelamiseks erivahendeid, milleks on eriotstarbelise märgistusega kleebised ning lint. 

Kui tööinspektor järelevalve käigus on tuvastanud tööandja poolse töötervishoiu- ja tööohutusnõuete rikkumise, millega kaasnes oht töötaja elule või tervisele, on tööinspektor kui kohtuvälise menetleja ametnik kohustatud alustama väärteomenetluse.

 

Haldusakti ja toimingu vaidlustamine

Kui leiate, et Tööinspektsiooni haldusakti või toiminguga on rikutud Teie õigusi või piiratud vabadusi, on Teil võimalik esitada haldusakti või toimingu peale vaie või pöörduda kaebusega kohtusse. Erinevalt kohtumenetlusest on vaidemenetlus isikule tunduvalt lihtsam, odavam ning kiirem võimalus enda õiguste kaitsmiseks. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal Te vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada saite või oleksite pidanud teada saama. Tööinspektsioon lahendab vaide 10 päeva jooksul arvates vaide edastamisest.

Vaie allkirjastatakse kas omakäeliselt või digitaalselt selle esitaja või tema esindaja poolt. Kui vaide allkirjastab vaide esitaja esindaja, tuleb vaidele lisada ka volitust tõendav dokument (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud dokument).

Allkirjastatud vaie tuleb esitada Tööinspektsiooni peadirektorile, kas:

 • e-postile ti@ti.ee
 • posti teel Mäealuse 2/3, 12618 TALLINN