Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Töötamise registri seos töövaidluste lahendamisega töövaidluskomisjonis

Seoses maksukorralduse seaduse muudatusega, mis jõustus 01. juulil 2014, on Töövaidluskomisjonil õigus teha töötamise registrisse seadusega määratletud kandemuudatusi.

Töövaidluskomisjonil on töövaidluse käigus esitatud taotluste ja selgunud andmete alusel õigus muuta töötamise aluseks olnud lepingu olemust (töövõtulepingust töölepingust), töösuhte alguskuupäeva, töösuhte lõpu kuupäeva ja töölepingu lõppemise õiguslikku alust.

Jõustunud töövaidluskomisjoni otsus võib omada olulist tähendust nii töötuskindlustushüvitise, pensioni kui ka haigushüvitise maksmisel, ravikindlustuse õiguse tuvastamisel.

Lähtudes eeltoodust on oluline tähele panna alljärgnevat teavet ja soovitusi töövaidlusavalduse esitamisel:

 

Töövaidluskomisjoni poolt tehtavate kandemuudatuste õiguslik alus

Töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 63 annab töövaidluskomisjoni juhatajale või sekretärile õiguse töövaidluskomisjoni jõustunud otsuse alusel lisada või muuta töötamise registris järgmisi andmeid:

  • töötaja tööle asumise aega,
  • töötamise aluseks olnud õigussuhte liiki,
  • töölepingu lõppemise kuupäev või
  • töölepingu lõppemise õiguslikku alust.
 

Registrikande muutmise aluseks olevad asjaolud

1. Töötaja tööle asumise aeg on määratletav kuupäevana, millal töötaja asub reaalselt täitma tööülesandeid töölepingu alusel ehk millal algab faktiline suhe. Töölepingu sõlmimise ja tööle asumise aeg võivad erineda. Samuti loetakse töötaja tööle asumise ajaks ka aeg, mil töötaja pidi tööle asuma, kuid põhjendatud juhtudel ei ole see võimalik (eelkõige TLS §-st 35 tulenevalt, st tööandjast tuleneval põhjusel ei saanud töötaja reaalselt tööd teha, kuid tööandjal tekkis töötaja suhtes tasu maksmise ja sellega seonduvalt maksukohustus). 

Kandemuudatus märgitakse töövaidluskomisjoni otsuse resolutsiooni olukorras, kus avaldaja nõudeks on näiteks tuvastada töösuhe või tööle asumise aeg, mis võib olla seotud töötasu jm rahaliste nõuetega. See tähendab, et üksnes töötamise registri kande muutmiseks avaldust esitada ei saa.

2. Töötamise aluseks olnud õigussuhte liigiks võib olla näiteks võlaõiguslik leping/kokkulepe või ka töölepinguline suhe. Töövaidluse raames võib poolte vahel sõlmitud võlaõiguslik leping või suuline kokkulepe osutuda töölepinguks.

Avaldaja nõuab eelkõige töösuhte tuvastamist, mis võib olla muude töölepingu seadusest tulenevate nõuete (nt puhkusetasu) esitamise eelduseks, ning millega ühtlasi võidakse muuta ka töötamise registris töötamise aluseks olnud õigussuhte liiki (või siis lisatakse töölepingu alusel töötamine registrisse, kui tööandja ei olnud kannet teinud).

3. Töölepingu lõppemise kuupäev on määratletav kuupäevana, millal on töösuhte viimane päev. Töölepingu lõppemise kuupäeva lisamine või muutmine kajastatakse otsuse resolutiivosas eelkõige järgmistes olukordades:

  • kui tuvastatakse töölepingu lõppemine ja selle lõppemise kuupäev,
  • kui rahuldatakse töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise nõue ja sellega seonduvalt lõpetab töövaidluskomisjon vastavalt taotlusele töölepingu TLS §107 lg 2 alusel.

4. Töölepingu lõppemise õiguslik alus määratletakse TVK otsuse resolutiivosas eraldi fikseerituna selliselt, et oleks viide täpsele töölepingu seaduse sättele.

 

Mida peab silmas pidama töövaidlusavalduse esitamisel?

Avaldaja, kes soovib, et töövaidluskomisjon muudaks otsusega tema töösuhtega seotud andmeid töötamise registris, peab väljendama oma tahet selgelt ja üheselt mõistetavalt. Näiteks võib töövaidluskomisjonile esitatavas avalduses kirjutada muuhulgas „Soovin pärast töösuhte tuvastamist vastavate andmete muutmist töötamise registris“ või „Palun ühtlasi muuta töösuhte alguskuupäeva töötamise registris“.

See tähendab, et enne asja sisulist arutamist või selle kestel tuleb esitada oma taotlus töötamise registri kandemuudatuste kohta kas koos esialgse avaldusega või eraldi avaldusena.

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et registrikande muutmine ei saa olla iseseisev nõue, vaid tegemist on kõrvalnõudega, näiteks juhtudel kui töötaja taotleb töösuhte tuvastamist, töösuhte algusaja tuvastamist, vaidlustab töölepingu ülesütlemist või nõuab töösuhte lõppemisega seotud hüvitist.

Töövaidluskomisjon saab muuta kandeid töötamise registris vaid jõustunud otsuse alusel, seega eeldab kandemuudatuse tegemine vaidlevalt poolelt, pärast otsuse vaidlustamistähtaja möödumist, jõustumismärke taotluse esitamist. Vaata täpsemalt otsusele jõustumismärke lisamise kohta.