Veateade

 • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
 • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Renditöötaja

Renditöötajate ja lähetatud töötajate tervis ja turvalisus

Renditöö puhul on tegemist kolmepoolse töösuhtega. Kui klassikalises töösuhtes osaleb kaks poolt – töötaja ja tööandja -  siis renditöö puhul osaleb töösuhtes ka kolmanda poolena kasutajaettevõtja. Renditöösuhte puhul sõlmib tööandja ehk rendiagentuur renditöötajaga töölepingu, mille alusel lähetab ta renditöötaja ajutiselt tööd tegema kolmanda isiku ehk kasutajaettevõtja juurde viimase juhtimisel ja järelevalve all.

2016. aasta mais otsustati anda Prantsusmaa tööhõive peadirektoraadile ülesandeks organiseerida kampaania: Renditöötajate ja lähetatud töötajate tervis ja turvalisus” (European Campaign 2017-2019 Safe and healthy work for temporary jobs). Üle-Euroopalise kampaania eesmärk on ühtlustada tööinspektsioonide lähenemist Euroopa Liidu direktiivide rakendamisel, propageerida töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist renditööl, edendada tööinspektsioonide omavahelist koostööd ja viia läbi piiriüleseid kontrollimisi ettevõtetes, kes renditööjõudu vahendavad. Projekt kestab 2018. aasta jooksul ja selle raames tegelevad tööinspektsioonid nii teadlikkuse tõstmisega antud küsimustes kui ka piiriülese järelevalve läbiviimisega üle Euroopa. Eesti tööinspektsioon on oma partneriteks valinud Soome ja Norra tööinspektsioonid, kellega koos kontrollitakse rendiettevõtteid. 

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 12 lõike 1 kohaselt peab kasutajaettevõtja tagama renditöötajale kasutajaettevõtja juures töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise. Renditöötajate töötervishoid ja tööohutus peab olema tagatud samaväärselt tavatöötajatega.

TTOS § 12 lg-st 2 tulenevalt on kasutajaettevõtja kohustatud enne renditöötaja tööle lubamist kindlaks tegema töötaja erialateadmiste ja oskuste vastavuse tehtava tööle, samuti tagama, et renditöötajal on olemas vajalikud töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised.

Kasutajaettevõtja peab läbi viima renditöötaja juhendamise ja väljaõppe. Lähtudes asjaolust, et tööohutus- ja töötervishoiualane väljaõpe peab arvesse võtma töötaja kvalifikatsiooni ja kogemusi, tuleb rendiettevõtjal ja kasutajaettevõtjal vahetada töötaja kohta infot enne tema väljaõppe algust. Lisaks muudele kohustustele on just kasutajaettevõtja kohustuseks soetada renditöötajale tööriided ja isikukaitsevahendid.

Kui ettevõtet külastav tööinspektor avastab töötervishoiu- ja tööohutusalaseid rikkumisi, mis on seotud renditöötajaga, tehakse ettekirjutus kasutajaettevõtjale.

Tervisekontroll

TTOS § 13 lg 1 p 7 kohaselt on tööandja kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud.

Renditöösuhte korral peab TTOSi § 12 lg 1 teisest lausest tulenevalt töötaja tervisekontrolli korraldama kasutajaettevõtja. Seadus ei keela sõlmida rendiettevõtjal kasutajaettevõtjaga erikokkulepe, mille kohaselt korraldab tervisekontrolli kasutajaettevõtja, kuid rendiettevõtja kulul. Sellisel juhul läbib renditöötaja täpselt samasuguse tervisekontrolli nagu kasutajaettevõtja oma töötajad, tervisekontroll vastab kasutajaettevõtja ootustele ning töötajate erinevat kohtlemist ei esine. Samas ei kaasne kasutajaettevõtjale ebamõistlikke kulusid.

Tööõnnetuste ja kutsehaigestumise registreerimine ning uurimine

TTOSi § 24 lg 1 kohaselt selgitab tööõnnetuste ja kutsehaigestumise asjaolud ja põhjused uurimine, mille korraldab tööandja. TTOSi § 12 lg 1 annab aga ka selle kohustuse täitmise kasutajaettevõtjale ehk kui renditöötajaga juhtub tööõnnetus, peab selle registreerima ja kõik asjaolud välja selgitama kasutajaettevõtja, kelle juures renditöötaja õnnetuse toimumise ajal tööd tegi.

Seaduse kohaselt esitab tööandja uurimistulemuste kohta raporti kannatanule või tema huvide kaitsjale ja Tööinspektsiooni kohalikule asutusele. Selles nimetatakse abinõud, mida tööandja rakendab samalaadse tööõnnetuse ja kutsehaiguste ennetamiseks. Kuna renditöötajaga juhtunud õnnetuse kohta koostab raporti kasutajaettevõtja, peab tööõnnetuse raporti saama ka töötaja tegelik tööandja ehk rendiettevõtja.

Töökeskkonnaga seonduvad teemad

 

Võrdse kohtlemise seaduse § 111 lõike 21 järgi peab olema renditöötajatele tagatud samad töö- ja puhkeaja ning töötasu tingimused ning juurdepääs kasutajaettevõtja toitlustamis-, transpordi- ja lapsehoiuteenusele. 

Teavitamiskohustus

Renditöötajate osas on tööandjale ette nähtud erinevad teavitamiskohustused:

 1. Tööandja peab teavitama töötajat töölepingu seaduse (TLS) § 5 lõikes 1 nimetatud andmetest, sh tööülesannetest ja –tasust, kuid lisaks töötajaga kirjalikult kokku leppima TLS §-is 6 nimetatud töötingimuste erijuhtudes. Üheks erijuhuks loetakse ka renditööd.
 2. TLSi § 6 lg 5 kohaselt peab tööandja töötajale teatama, et tööülesandeid täidetakse renditööna kasutajaettevõttes.
 3. TLS § 28 lõige 2 punkt 91 kohaselt on tööandja kohustatud renditöötajat teavitama tema teadmistele ja oskustele vastavatest kasutajaettevõtja vabadest töökohtadest, kus töötamiseks on võimalik sõlmida tähtajatu tööleping. Kui kasutajaettevõtja on oma vabadest töökohtadest renditöötajat teavitanud, siis tööandjal teavitamiskohustus puudub. Näiteks on renditöötöötajaga sõlmitud tähtajaline töösuhe töötamiseks kasutajaettevõtjas veebilehe administraatorina ning kasutajaettevõtja loob samal ajal enda ettevõttes veebilehe administraatori töökoha, kus töötamiseks sõlmitakse tähtajatu tööleping. Tööandja on tulevikus kohustatud renditöötajat sellest ametikohast teavitama. Kui aga kasutajaettevõtja on juba teda eelnevalt sellest vabast töökohast informeerinud, puudub tööandjal eraldi teavitamiskohustus.
 4. Töötajate usaldusisiku seaduse § 20 lõike 1 punkti 1 järgi on tööandja kohustatud informeerima ettevõtte usaldusisikut renditöötöötajatest, kui muudatused ja kavandatavad otsused avaldavad olulist mõju tööandja struktuurile ja töötajate koosseisule. Näiteks peab tööandja andma infot selle kohta, millistel ametikohtadel ja kui palju renditöötöötajaid kasutajaettevõtjas töötab.

Tähtajaliste töölepingute sõlmimine

Tähtajalise töölepingu sõlmimine on reguleeritud töölepingu seaduse §-s 9. Tähtajalise töölepingu saavad tööandja ja töötaja sõlmida juhul, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige töömahu ajutine suurenemine või hooajatöö tegemine. Renditöö puhul saab renditöötajaga sõlmida tähtajalise töölepingu ka juhul, kui see on seotud kasutajaettevõtja töö ajutise iseloomuga. Seega saab tööandja sõlmida renditöötajaga tähtajalise töölepingu kahel juhul:

 1. tähtajalise töölepingu sõlmimist õigustavad tööandja töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad põhjused (näiteks vajab tööandja asendajat või töömaht on ajutiselt suurenenud);
 2. tähtajalise töölepingu sõlmimist õigustavad kasutajaettevõtja töö ajutisest iseloomust tulenevad põhjused (näiteks on kasutajaettevõtjal vaja töötajat, kes täidab tööülesandeid renditööna teise töötaja asendamiseks või vajab kasutajaettevõtja hooajaliste tööde puhul lisatööjõudu).

Tähtajalise töölepingu pikendamise ning järjestikku sõlmimise piirangud

Töötajate kaitseks näeb töölepingu seaduse § 10 tööandjale ette piirangud, mis tingimustel võib tööandja töötajaga tähtajalist töölepingut pikendada või järjestikku sõlmida. Renditöö puhul kohaldatakse tähtajalise töölepingu järjestikuse sõlmimise või pikendamise piirangut iga kasutajaettevõtja kohta eraldi. Näiteks juhul, kui tööandja sõlmib renditöötajaga tähtajalise töölepingu töö tegemiseks ühe ja sama kasutajaettevõtja juures rohkem kui kaks korda, muutub tööleping algusest peale tähtajatuks. Kui renditöötaja teeb tööd tähtajaliste töölepingute alusel erinevate kasutajaettevõtjate juures, siis loetakse tähtajaliste töölepingute järjestikuse sõlmimise või pikendamise piirangut kasutajaettevõtjate suhtes eraldi.

Tasu võtmise keeld renditöötaja vahendamise eest

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 391 järgi ei või renditöö vahendaja nõuda tasu renditöötajalt tema vahendamise eest kasutajaettevõtja juurde tööülesannete täitmiseks või kasutajaettevõtjaga töölepingu sõlmimise eest.

Tööandja peab tagama, et töötajale kohaldatakse järgmised töötingimused:

Tööleping

·         Tööleping ja selle tunnused

·         Lepingueelsed läbirääkimised

·         Töölepingu sõlmimine

·         Töötaja teavitamine töötingimustest

·         Katseaeg

·         Töölepingu lõppemine

·         Tähtajaline tööleping

·         Töölepingu seaduse selgitused

·         Andmekaitse töösuhetes

·         Töösuhetest tulenevate andmete säilitamine

Töö- ja puhkeaeg

·         Tööaeg

·         Puhkeaeg

·         Summeeritud tööaeg

·         Tööpäevasisene vaheaeg

·         Igapäevane puhkeaeg

·         Iganädalane puhkeaeg

·         Töö tegemise aja piirang

·         Öötöö

·         Valveaeg

·         Tööaja lühendamine enne rahvuspüha ja riigipühi

·         Ületunnitöö

·         Reeglid töökorraldusele

Puhkus

·         Puhkuse ajakava ja kestus

·         Puhkuse katkestamine või edasilükkamine

·         Puhkuse väljateenimine ja kasutamine

·         Puhkuse aegumine

·         Puhkusetasu

Töötasu

·         Töötasu maksmine

Laste ja noorukite töötingimused

Rasedate töötingimused

Võrdne kohtlemine

Erivajadustega töötajale kohaldatavad töötingimused

 
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/104/EÜ, 19. november 2008, renditöö kohta

Käesolevat direktiivi kohaldatakse töötajate suhtes, kellel on tööleping või töösuhe rendiagentuuriga ja kes on lähetatud ajutiselt töötama kasutajaettevõtjas viimasele järelevalve all ja juhtimisel.

Lähemalt saab direktiiviga tutvuda: Euroopa Ühenduse õiguse veebilehel EUR-Lex.

 

 • Töölepingu seadus (TLS)

Reguleerib töötaja ja tööandja vahelisi suhteid, mis tekivad töölepingu alusel. Seadus koondab individuaalset töösuhet reguleeriva normistiku, sealhulgas reeglid töölepingu sõlmimisele ja lõppemisele, töötasule, töö- ja puhkeajale, puhkusele ning varalisele vastutusele. Oluline on meeles pidada, et vaidluse korral annab lõpliku lahenduse töövaidluskomisjon või kohus. TLS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.

 

 • Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus (ELTTS)

Seaduse eesmärk on tagada teenuste osutamiseks välisriigist Eestisse lähetatud töötajate õiguste kaitse ning teenuse osutamisega tegelevate tööandjate aus konkurents. ELTTS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.

 

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)

Seadus sätestab töötajate tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil, vaidemenetluse korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. TTOS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.

 

Teabematerjalid ja artiklid

Eesti keeles

1)      Tööinspektsiooni brošüür „Renditöö (PDF)

2)      Tartu Ülikool, RAKE uuring „Töötingimused renditööl“ (PDF)

3)      Sotsiaalministeerium „Töötingimused renditööl“ (PDF) Renditöö uuringu tutvustus (RAKE uuring)

4)      Pärdi, R. „Alates 2016 aastast saab ka välismaalane töötada Eestis renditöötajana“ TRINITI. September 2015

5)      Miidla-Vanatalu, M. „Renditöö olulised lepinguaspektid“ Äripäev. November 2015

6)      Kaire Saarep "Renditöö (PPTX)". Mai 2018

Inglise keeles

1)      European Campaign 2017-2019 Safe and healthy work for temporary jobs

2)      Publications of the Labour Inspectorate „Temporary agency work (PDF)

3)      Riku Rajamäki Operating as a foreign temporary work agency in Finland (PPT) May 2018

Kasulikud lingid

1)      Slaidid „Tööjõurent ja töölähetused“

2)      E. Uusväli magistritöö „TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE NING TÖÖÕNNETUSE JA KUTSEHAIGESTUMISE HÜVITISTE ÕIGUSLIK REGULEERIMINE EESTI VABARIIGIS JA SOOME VABARIIGIS TEHTAVA RENDITÖÖ KORRAL EHITUSSEKTORI NÄITEL (PDF)

3)      T.Treier magistritöö „RENDITÖÖ ÕIGUSLIKU REGULATSIOONI ERISUSED (PDF)