Sa oled siin

Veateade

  • Warning: mt_rand(): max(-1) is smaller than min(0) in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in Database::parseConnectionInfo() (line 1612 of /var/virtual/ti.ee/includes/database/database.inc).

Järelevalve

Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab järelevalvet Tööinspektsioon.

Järelevalvet viiakse läbi erinevate meetoditega, põhilisteks kontrolli liikideks on üld-, siht- või järelkontroll.

 

Tööandjate rahulolu Tööinspektsiooni järelevalvega 

Tööinspektsioon uurib tööandjate rahulolu Tööinspektsiooni järelevalvega. See on vajalik, et Tööinspektsioon saaks oma järelevalvet muuta tööandjatele maksimaalselt kasulikuks. Lisaks rahulolule uurime ka seda, kas inspektori soovitused aitavad tööandjatel töökeskkonna ja töösuhete probleeme lahendada. 

Tööandja saab pärast inspektori külastust 7-14 päeva jooksul küsitlusankeedi, milles on tal võimalik hinnata rahulolu järelevalveteenusega ja teha soovi korral Tööinspektsioonile ka ettepanekuid või lisada kommentaar. Rahuloluindeks põhineb arvutusel, mis kalkuleeritakse automaatselt viimase kahe kuu tulemuste põhjal (Indeks = rahuolevate (hinnanguga 9-10 palli) ettevõtete % koguarvust (miinus) rahuolematute ettevõtete (hinnanguga 0-6 palli) % koguarvust (koguarvu sees on ka nö neutraalse hinnangu andnud ettevõtted (7-8 palli)). 

 

Üldkontroll

Üldkontrolli käigus kontrollitakse ettevõttes töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid sätestavate õigusaktide ning töö- ja puhkeaja korralduse järgimist. Põhirõhk on hinnata ettevõtte töökeskkonna seisundit ja tööandja tegevust töökeskkonnaalase töö korraldamisel. Kontrolli eesmärgiks on ohutute ja tervist säästvate tööolude tagamine, aga ka teabe saamine, kuidas ettevõtted täidavad neile kohustuslikke õigusakte. Teostatud kontrollide järgi analüüsitakse töökeskkonna olukorda riigis tervikuna.

 

Sihtkontroll

Sihtkontrolli käigus kontrollitakse ettevõttes valikuliselt teatud õigusaktide nõuete täitmist. Seejuures vaadatakse kitsalt mõnda konkreetset valdkonda ühe või erinevate tegevusaladega ettevõtetes. Sihtkontrolli ajendiks võib olla ka Tööinspektsiooni laekunud teave töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktides sätestatud nõuete rikkumisest, tööga seotud haiguse diagnoosimisest, tööõnnetuse toimumisest või ohtlikust tööst.

 

Järelkontroll

Järelkontrolli käigus kontrollitakse ettevõttes varem avastatud rikkumiste kõrvaldamist.

 

Uue või rekonstrueeritud ehitise ülevaatus

Uue või rekonstrueeritud ehitise ülevaatuse käigus kontrollitakse seal töötingimuste vastavust töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Taolist ülevaatust teostatakse kohaliku omavalitsuse taotlusel ning juhul, kui tööandja on andnud Tööinspektsioonile teada oma tegevuse alustamisest või tegevusala muutmisest.

 

Tööinspektori õigused

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus annab järelevalve teostamiseks tööinspektorile mitmeid õigusi, sealhulgas õiguse siseneda järelevalve teostamise eesmärgil kontrollitavasse töökohta (vajaduse korral ka ette teatamata), saada järelevalve teostamiseks vajalikku teavet, tutvuda asjakohaste dokumentidega, saada neist tasuta ärakirju või teha neid kohapeal ning väärteokahtluse korral võtta dokumente kaasa, nõuda töökeskkonna kontrollmõõtmist, pildistada ning võtta analüüsiks materjalidest või ainetest proove, küsitleda üksinda või tunnistajate juuresolekul tööandjat, töökeskkonnavolinikku, töökeskkonnaspetsialisti ja töötajaid ning teha ettekirjutus õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise lõpetamiseks, rikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks.

Kuigi tööinspektori õiguste loetelu on ulatuslik, on meie eesmärk ennekõike aidata tööandjal mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning suunata tema tegevus ohutute ja tervislike töötingimuste loomisele.

 

Töö peatamine

Tööinspektsioon on kohustatud peatama töötaja või teiste isikute elule ohtliku töö tegemise ning keelama eluohtliku töövahendi kasutamise.

Elule ohtlikuks tööks loeme eelkõige olukordi, kus võib toimuda varing maanihke või pinnase vajumise tõttu, tehakse ohutusnõudeid eirates töid ohtlike kemikaalidega, kõrgepingeliini või trafoalajaama läheduses. Ohtlikud on ka tööd, millega kaasneb uppumisoht, mida tehakse maa-alustes tingimustes (kaevus, tunnelis), lõhkeainetega. Loetellu kuuluvad veel tööd, mis on seotud raskete/massiivsete valmisdetailide tõstmise, monteerimise või demonteerimisega ja eritähelepanu all on ka tööd, millega kaasneb töötaja kõrgusest kukkumise oht. 

Ohtlikke töövahendeid on mitmeid, näiteks suuremõõtmelised saekettad ja mitmekettalised saed, millel puuduvad töökorras ohutust tagavad kaitsekatted või – seadised. Samuti on tööinspektorid tähelepanelikud töövahendite suhtes, mis on omavoliliselt ümber seadistatud või kasutatakse kasutusjuhendiga keelatud tarvikuid. Ohtlikud on ka sellised suured töövahendid, kuhu saab sisse minna ja kinni jääda ning mille puhul pole tarvitusele võetud vajalikke ohtlikkust vähendavaid abinõusid.

Tööinspektsioon kasutab ohtliku töö peatamiseks, töövahendi kasutamise keelamiseks erivahendeid, milleks on eriotstarbelise märgistusega kleebised ning lint.