Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Deklareerimata töö vastane Euroopa platvorm

Euroopa Komisjon tegi 9. aprillil 2014 ettepaneku deklareerimata töö vastase Euroopa platvormi loomiseks. Platvorm hakkab ühendama komisjoni, sotsiaalpartnereid ja deklareerimata töö vastase võitluse eest vastutavaid ELi riikide ametiasutusi, näiteks tööinspektsioone ning sotsiaalkindlustusameteid. Need asutused hakkavad vahetama teavet ja parimaid tavasid deklareerimata töö vastu võitlemise kohta. Samuti edendab platvorm erinevatest riikidest pärit töötajate koolitamist ja määrab kindlaks ühtsed kontrollipõhimõtted. 

Milleks seda vaja on?

Deklareerimata töö on määratletud kui seaduslik tasustatud tegevus, mis on riigiasutustes deklareerimata. Deklareerimata töö negatiivset mõju tunnevad töötajad, ettevõtjad ja valitsused. Töötajate jaoks toob deklareerimata töö kaasa:

  • väiksemad pensionid
  • halvema juurdepääsu tervishoiuteenustele
  • halvad töötingimused
  • võimaliku tööalaste õiguste rikkumise

Ettevõtjate jaoks loob see ebaausa konkurentsi, kuna ettevõtjad, kes oma töötajaid ei deklareeri, saavutavad ebaausa konkurentsieelise. Valitsuste jaoks tähendab see saamata jäänud maksu- ja sotsiaalkindlustustulu. Deklareerimata töö vastu võitlemine on liikmesriikide ülesanne ja jääb selleks ka tulevikus. Kavandatav platvorm aitab neil vahetada teavet, eelkõige piiriüleste juhtumite puhul, kus deklareerimata tööd on raske kindlaks teha ja selle eest karistust määrata. Platvorm täidab tühimiku, kuna piiriülese deklareerimata töö vastu võitlevad riikide ametiasutused pole seni ELi tasandil koostööd teinud.

Platvormis osalejad

Otsusega luuakse kõiki liikmesriike hõlmav platvorm. Platvorm on spetsialistide foorum, mitte poliitika kujundamisega tegelev asutus. 
Iga riik määrab juhtiva esindaja, kes hakkab suhtlema kõigi ametiasutustega, kelle ülesanne on riigi tasandil võidelda deklareerimata töö vastu. Platvormis osalevad ka komisjoni esindaja ja 4 ELi tasandil organiseerunud sotsiaalpartnerite esindajat (kaks ettevõtjate ja kaks ametiühingute poolt). Platvormi töösse kaasatakse ka sotsiaalpartnerid sektoritest, kus deklareerimata tööd esineb palju, ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound), Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA), Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide esindajad. Eestis on platvormi tööga seotud eelkõige Maksu- ja Tolliamet ja Tööinspektsioon. 

Meetmed

Platvormi tööga hõlmatakse erinevad deklareerimata tööga seotud aspektid, näiteks tööõigus, -tervishoid ja -ohutus, sotsiaalkindlustus ning maksustamine. Platvormi abil:

  • võimaldatakse ekspertidel üle kogu ELi jagada teavet ja parimaid tavasid
  • analüüsitakse riikide ja ELi meetmeid deklareerimata töö tõkestamiseks
  • analüüsitakse uusi võimalusi piiriülese deklareerimata töö tõkestamiseks, parandades andmevahetust riikide ametiasutuste vahel ja määrates kindlaks ühtsed kontrollipõhimõtted
  • edendatakse ühiseid koolituskursusi ja töötajate vahetust

Menetlus nõukogus

Komisjon esitas oma ettepaneku nõukogule ja Euroopa Parlamendile 9. aprillil 2014. Nõukogu eesistujariik ja parlament jõudsid esialgsele kokkuleppele pärast 11. novembril 2015 toimunud kolmepoolseid kohtumisi. Alaliste esindajate komitee kiitis 20. novembril 2015 heaks Euroopa Parlamendiga kokku lepitud kompromissteksti.

Platvorm võitluseks mitteametliku töötamise vastu: nõukogu kinnitab kokkuleppe EPga

Euroopa Parlament võttis 2. veebruaril 2016 esimesel lugemisel vastu otsuse deklareerimata töö vastase Euroopa platvormi loomise kohta. Nõukogu võttis otsuse ametlikult vastu 24. veebruaril 2016.

Jõustumine

Otsuse allkirjastasid mõlema institutsiooni juhid ja see avaldati Euroopa Liidu Teatajas 11. märtsil 2016. Platvorm käivitati ametlikult 2016. aasta maikuus.

Otsus deklareerimata tööga tegelemise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta (Euroopa Liidu Teataja)

Allikas: 

Euroopa Ülemkogu Euroopa Liidu Nõukogu