Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Alustavale ettevõtjale

Hea alustav ettevõtja!


Õnnitleme uue ettevõtte rajamise puhul! Alustava ettevõtjana tasub kindlasti mõelda töötervishoiu ja tööohutuse korraldusele ning töötajatele. Motiveeritud ja pühendunud töötajad avaldavad konkurentsivõimele positiivset mõju, edukas töötervishoiu ja tööohutuse korraldus tagab aga lisaks tootlikkuse tõusule ka kulude ja riskide vähenemise, konkurentsieelise tarnijate ja partnerite seas ning parema maine investorite, klientide, potentsiaalsete töötajate ja kogukonna silmis.


Palume tutvuda alltoodud nõuannetega, kuidas korraldada töökeskkonda puudutavaid küsimusi oma ettevõttes ning mida tuleb silmas pidada näiteks töölepingute sõlmimisel või puhkuste planeerimisel.  


Tööinspektsiooni peamiseks eesmärgiks on ennekõike aidata tööandjal mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning suunata tema tegevus ohutute ja tervislike töötingimuste loomisele ning korrektsete töösuhete kujundamisele. Seejuures oleme aktiivsed töösuhete ja töökeskkonna teabe pakkujad. Meie inspektorid on asjatundlikud ning nõustavad töökeskkonna parendamisel ja abistavad töösuhetega seotud küsimuste puhul.

Edu soovides
Maret Maripuu meeskonnaga

 

Järelevalvest

Järelevalvet teostavad tööinspektorid, kes kontrollivad ettevõtetes töötervishoiu ja tööohutuse seisukorda. Töösuhteid kontrollivad tööinspektor-juristid. Tööinspektor lepib tavaliselt et­tevõtte juhiga eelnevalt kokku külastusaja ja selgitab, mis on külastuse eesmärk. Vahel esineb ka etteteatamata külastusi, näiteks kui tööinspektor teostab järelkont­rolli või külastab ehitusplatse. Ettevõtte poolt kaasatakse kontrolli juurde tööandja esindaja ning võima­lusel ka töötajate esindaja ehk töökeskkonnavolinik. Külastuse tulemused vormistatak­se kontrolli protokolli. Kui esineb puudusi, siis määrab tööinspektor nende kõr­valdamise tähtajad. Kui puu­dus on väga ohtlik, võib järgneda väärteomenetlus koos trahvi määramisega. Kui tööinspektor tuleb ettevõttesse kontrollkäigule, siis on ta alati valmis nõustama töökeskkonna parendamisel.

Töökeskkonnast

 • Tegevust alustanud tööandja peab teavitama Tööinspektsiooni, edastades andmed tegevusala ja tegevuse asukoha kohta. Mis puhkudel veel tuleb Tööinspektsiooni teavitada, saad lugeda siit.
 • Missugused õigusaktid reguleerivad töökeskkonna korraldust ettevõttes, saad lugeda siit.
 • Igas ettevõttes peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist ning enam kui kümne töötajaga ettevõttes töökeskkonnavolinik. Mida nad teevad, saad lugeda siit.
 • Mis on riskianalüüs, milleks see on vajalik ja kuidas seda teha, saad teada siit.
 • Ohutu töökeskkonna tagamisel on suur roll töötajate juhendamisel. Rohkem saad teada selle kohta, milliseid juhendamisi tuleb läbi viia ja kuidas seda teha, siit.
 • Millistele töötajatele tuleb korraldada tervisekontroll ning kuidas tuleb tagada esmaabiandmine töökohal, saad lugeda pikemalt siit.

Töösuhetest

Mida on tarvis teada?

 • Ettevõttesse tööjõudu palgates tuleb esmalt välja selgitada, milline leping töö tegijaga sõlmida. Abi selleks leiad siit.
 • Kuidas sõlmida töölepingut, saad lugeda siit, ning mida peab tööleping sisaldama, selgitatakse lähemalt siin.
 • Töötasu on üks olulisemaid töölepingu tingimusi. Mida peab teadma töötasust ja hüvitistest, vaata siit.
 • Töö- ja puhkeja regulatsioonist saad rohkem teada siit. Kuidas aga kavandada ja arvestada puhkusi, saad lugeda siit.
 • Mil viisil töölepingut lõpetada saab, võid lugeda siit.

Töövaidlustest

Töötajate ja tööandja vahelisi töövaidlusi lahendab töövaidluskomisjon, mis on mõnes mõttes nagu tasuta kohus: seal lahendatakse töövaidlus kiiremini ja lihtsamate reeglitega kui kohtus. Vaidluse lahendamine on tasuta.

Töövaidluskomisjoni otsuse täitmine on kohustuslik nagu ka kohtuotsuse puhul. Töövaidluskomisjoni istungil osalevad riigi esindajana töövaidluskomisjoni juhataja, lisaks töötajate ja tööandjate esindaja. Kolmekesi kuulavad nad istungil ära mõlemad vaidlevad pooled ja teevad otsuse. Kui osapooled ei ole nõus töövaidluskomisjoni lahendiga, siis saab selle vaidlustada kohtus.