Menu


(sisaldab nõudeid kemikaali ohutuskaardile - artikkel 31)

(CLP-määrus, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist)

(CLP määruse muudatus)


Biotsiidide kasutamist reguleerivad õigusaktid

Biotsiid on ette nähtud kahjulike organismide hävitamiseks, tõrjeks, nende kahjustava toime ärahoidmiseks või muul viisil nende kahjuliku tegevuse ohjamiseks keemilisel või bioloogilisel teel.