Menu

Töökeskkonna parim praktika on tööandja poolt kasutusele võetud meede või meetmed töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel, mis on näidanud järjepidevalt paremat tulemust kui muud kasutusel olnud abinõud. Parimat praktikat on võimalik kasutada suunisena ka teistes organisatsioonides.

Alates 2009. aastast kogub ja levitab Tööinspektsioon töökeskkonna parimaid praktikaid, mis on headeks näideteks ettevõtetele, kes sooviksid parandada oma töökeskkonda, kuid ideid selleks napib. Käesolevas rubriigis vahendame häid tavasid Eesti ettevõtete töökeskkonnast, kus töötajate heaolusse ja ohutusse panustatakse enam, kui seadusandlus selleks kohustab. Näidete paremaks leidmiseks on loodud temaatilised alamrubriigid.• Vajalik — lahendamist vajav probleem on olemas.
• Sihtgrupile suunatud — probleemi lahendus on abiks kindlale sihtrühmale.
• Uuenduslik/leidlik — probleemi lahendamiseks on välja pakutud innovatiivne lahendus või lähenetud asjale teise nurga alt.
• Rakendatav/ülekantav — praktika on eeskujuks ka teistele tööandjatele ning seda on võimalik rakendada ebamõistlikke kulutusi tegemata.
• Tõhus — kasutusele võetud probleemi lahendus on mõjuv ning seda on võimalik tõestada mõõtmiste või muude näitajate abil.
• *Õpetlik/teadlikkust tõstev — praktika rakendamise käigus tõuseb töötajate teadlikkus tööohutusest ja –tervishoiust.
• *Kasutajale mugav — lihtsustab ja kergendab tööd ning kasutajal on seda mugav kasutada.

*See kriteerium ei ole kohustuslik, kuid lisab eelise konkursiarvestuses. Esikolmikusse jõudmise korral ning teise praktikanäitega sama auhinnakohta jagama jäädes lisatakse õpetlikule ja teadlikkust tõstvale või mugavat kasutust võimaldavale näitele üks lisapunkt. Kui praktika vastab mõlemale kriteeriumile, siis lisatakse ikkagi vaid üks lisapunkt.Töökeskkonna parimate praktikate kogumist ja levitamist toetab Euroopa Sotsiaalfond.