Menu

 

Hea Töökeskkond auhind

Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 töötajaga ettevõte ning üle 50 töötajaga ettevõte.

Tunnustusega soovib Tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Neis ettevõtetes on tööandjad teadlikud riskidest, riskide analüüs on integreeritud tööprotsessi, töötajate tervist mõjutavaid ohte hinnatakse pidevalt ning neid maandatakse kiiresti ja tulemuslikult. Ettevõttes kaasatakse töötajaid töökeskkonnas esinevate ohtude hindamisel ning töötajaid juhendatakse põhjalikult enne tööle asumist. Tööandja suhtub tõsiselt isikukaitsevahendite kasutamisse, on ise eeskujuks ohutusnõuete täitmisel ning nõuab seda ka töötajatelt. Ohutuskultuuri üldise arendamise seisukohalt peame oluliseks ka seda kas ettevõte/organisatsioon on esitanud tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas Tööinspektsioonile parimaid praktikaid, mida teised organisatsioonid saaksid võtta eeskujuks töökeskkonna arendamisel.

Kandideerimine

Kui eelnevatel aastatel valis Tööinspektsioon kandidaadid ise välja, tuginedes ettevõtte kohta meie infosüsteemis olevatele andmetele siis sellest aastast anname ettevõtetele võimaluse ise kandideerida. Kandideerida soovivatelt ettevõtetelt ootame taotluse esitamist hiljemalt septembriks 2020. Taotluse täitmine ei võta kaua aega, vastata tuleb mõnele küsimusele ning tutvustada ettevõtte ohutussüsteemi toimimist. Täidetud vorm saadetakse automaatselt Tööinspektsiooni. NB! Kui otse brauseris ei õnnestu vormi täita, palun salvestage taotlusvorm oma arvutisse ja täitke sellel vajalikud väljad. Täidetud vorm tuleb saata Tööinspektsiooni üldmeili aadressile ti|ät|ti.ee

Ettevõtte hindamine

Ettevõtet hinnatakse kolmes osas:

Esimeses osas hinnatakse esitatud taotlust ning analüüsitakse Tööinspektsiooni infosüsteemis olevaid andmeid ettevõtte kohta (tööõnnetused, kutsehaigestumised, töövaidlused, järelevalve tulemused, väärteomenetlused). Hindamisel võetakse aluseks andmed alates 2015. aastast. Kontrollitakse, kas ettevõttes on olemas töökeskkonnaspetsialist ning koostatud riskianalüüs. Kui ettevõttes on toimunud tööõnnetus või kutsehaigestumine arvestatakse, milliseid muutusi ettevõttes ellu on viidud.

Esimese vooru läbimisest või mitte läbimisest teavitame ettevõtteid kahe nädala jooksul taotluse saamisest.

Ettevõtteid, kes esimese vooru edukalt läbivad külastab teises voorus Tööinspektsiooni konsultant, kes koos tööandjaga vaatab üle töökeskkonna ning hindab ettevõtte tegevusi allpool toodud teemadel. Samuti vaadatakse külastuse ajal üle ka taotluses esitatud andmed. 

 

Konsultant hindab ettevõttes kohapeal –

 1. ettevõtte töökeskkonna üldmuljet

 2. riskianalüüsi olemasolu ja asjakohasust

 3. töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi asjakohasust

 4. töökeskkonnaspetsialisti tegevust

 5. töökeskkonnavoliniku tegevust

 6. töötajatele väljaõppe korraldamise asjakohasust

 7. isikukaitsevahendite võimaldamist ja kasutamist

 8. kemikaalide käitlemist sh ohutuskaartide olemasolu ohtlike kemikaalide kohta

 9. tervisekontrolli korraldamine.


Lõpphindamine ja auhinna saajate väljaselgitamine

Peale ettevõtte külastamist koostab konsultant kokkuvõtte. Kokkuvõtted koos ettevõtte kohta eelnevalt kogutud andmetega (taotlus ning Tööinspektsiooni infosüsteemis olevate andmete analüüs) edastatakse hindamiskomisjonile.


Hea Töökeskkond 2019 võitjad

 • suurettevõte Elisa Eesti AS (Telekomiettevõte Elisa Eesti lähtub töökeskkonda paremaks muutes sellest, et ettevõttes töötavad inimesed üle Eesti. Head algatused ei piirdu vaid Tallinnas oleva peakontoriga, vaid püütakse jõuda kõikide esindusteni. Ettevõtte töökeskkond on arenev, muudatuste tegemisel kuulatakse oma töötajaid ning arvestatakse nende arvamusega - teavad ju nemad kõige paremini, milline töökoht olema peaks.)
 • väikeettevõte Insly OÜ (Insly Kindlustus-startup ettevõttes on ilus ja kaasaegne töökeskkond, kuid veelgi olulisem on see, et ettevõttes on motiveeritud töökeskkonnaspetsialist ning aktiivne töökeskkonnavolinik. Koos tegutsevad nad selle nimel, et töökeskkond oleks ja püsiks ohutu ning töötajate tervist säästev.)

Hea Töökeskkond 2018 võitjad

 • väikeettevõte Bonava Eesti OÜ (Bonava Eesti on ettevõte, kus töötervishoiu ja tööohutus ehitusplatsil on heal tasemel juhitud ning hoolitsetakse ka alltöövõtjate ohutuse ja juhendamise eest. Igapäevaselt tegelevad ehitusplatsil ohutusega tööde juhid ning korra nädalas kontrollib olukorda töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator. Korra kuus osaleb selles ka audiitor väljastpoolt ettevõtet. Ehitusplatsil avastatud rikkumiste edastamiseks kasutatakse nutitelefonides olevat äppi, mis võimaldab edastada rikkumiskohast tehtud pildi lihtsalt ja kiiresti ohutuse eest vastutajatele. Lisaks tavapärasele juhendamisele ja väljaõppele korraldatakse kord aastas tööohutuse teabepäev, milles osalevad ka kõik alltöövõtjate töötajad.)
 • suurettevõte Saaremaa Piimatööstus AS (Saaremaa Piimatööstuses  on töötervishoid ja tööohutus iga töötaja teema. Valdkonda veab töökeskkonnaspetsialist, kes on samal ajal ka personalispetsialist.  Kaasatud on ka kõik tööjuhid, kelle jaoks ohutuse tagamine on osa igapäevatööst. Tööjuhid on hästi kursis nii töökohtadel esinevate ohtudega kui võimalustega nende tagajärgede vältimiseks.)

Vaata tutvustavad videod

Hea Töökeskkond 2017 võitjad

 • väikeettevõte Baltic Oil Service (Baltic Oil Service on võrdlemisi noor ettevõte, kus on kohe algusest peale korraldatud töökeskkonda nii, et see oleks ka päriselt töötajate jaoks ohutu. Rõhku on pandud töötajate juhendamisele – juhendamise aluseks on konkreetsed ja hästi arusaadavad ohutusjuhendid, milles on kasutatud ka pildimaterjali ja skeeme reaalsest töökohast ning enne töö alustamist räägitakse töötajaga kogu tööprotsess läbi. Ettevõte mõistab, et töökeskkonnaga tegelemine on pidev protsess, mis ühest küljest aitab vältida võimalikke kahjusid, teisalt aga aitab ettevõttel areneda.
 • suurettevõte Derivco Estonia (Ettevõte Derivco Estonia hindab kõrgelt töötajate heaolu. Ettevõtte suurimaks probleemiks on pidevast kuvariga töötamisest tulenevad luu- ja lihaskonna ning nägemisprobleemid. Seetõttu panustab ettevõte terviseedendamisse nii sportlike tegevuste korraldamise kui sporditoetuse maksmisega.)

Hea Töökeskkond 2016 võitjad

 • Väikeettevõte AS Saku Metall (Ettevõtte AS Saku Metall eesmärk on olla parimate tööandjate seas, kes hoolitsevad oma töötajate eest. Hea töökeskkond tagab töötajatele paremad töötingimused ning kaitseb nende kõige kallimat vara – tervist.)
 • Suurettevõte AS Harju Elekter Teletehnika (AS Harju Elekter Teletehnika on 25 aastat tegutsenud ja kogu selle aja pööranud suurt rõhku töökeskkonna ohutusele. Ettevõtel on juba aastaid toimiv Jaapanist pärit 5S-süsteem, mis aitab tagada tööohutust. Üks selle tulemusi on, et iga töötaja hoiab oma tööpaiga korras ja aitab seega tagada üldist heakorda.)

Hea Töökeskkond 2015 võitjad

 • Väikeettevõte Crystalsol OÜ (Ettevõtte Crystalsol OÜ juhtkond on olnud algusest peale veendunud, et vaid kaasaegses ja ohutus töökeskkonnas on võimalik tegeleda teadus- ja arendustööga kõrgtasemel. Süsteemi on igal aastal täiendatud, parendatud ning struktureeritud nii, et kõik ettevõttega liitunud uued töötajad koolitatakse esimesest tööpäevast alates põhimõttel „ohutus ennekõike“.)
 • Suurettevõte AS Tallinna Vesi (Ettevõtele AS Tallinna Vesi on oluline süsteemne töö. Ohutu töökeskkonna nimel on tegutsemine ja vastav mõtteviis AS-s Tallinna Vesi väga olulisel kohal - ükski tööülesanne pole väärt viga saamist.  Kindlasti ei puuduta see vaid ettevõtte töötajaid, vaid kõiki neid inimesi Tallinnas, keda vee-ettevõtte tegevus ühel või teisel viisil mõjutab.

Hea Töökeskkond auhinda finantseerib Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tööhõivet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020"