Menu

Tööpakkumised

Pakume tööd TÖÖINSPEKTOR-UURIJALE, kelle peamiseks ülesandeks on tööõnnetuste uurimine.

Ootame oma meeskonda spetsialisti, kellel on huvi tööohutuse valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele läbi töökeskkonnas juhtunud õnnetuste asjaolude ja põhjuste välja selgitamise.

Tööinspektor-uurija põhiülesanded on:

 • tööõnnetuste uurimine ning tööõnnetuse uurimiskokkuvõtte ja -toimiku koostamine;
 • haldusmenetluse läbiviimine ja haldusakti väljaandmine, sunniraha rakendamine;
 • väärteoasja kohtuväline menetlemine;
 • teha koostööd politsei, prokuratuuri ja teiste uurimisasutustega tööõnnetuste uurimisel.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • õigusalane või politseiline kõrgharidus või oled lõpetanud mõne insenerieriala
 • haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide hea tundmine
 • ausus ja kohusetundlikkus ning otsustus- ja vastutusvõimelisus
 • hea analüüsi- ja üldistusvõime ning hea argumenteerimisoskus
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus vähemalt kesktasemel
 • tulemustele orienteeritud töössesuhtumine
 • B-kategooria juhiload ja sõiduki juhtimisoskus

Pakume huvitavat ja laialdast eneseteostust võimaldavat tööd, erinevaid täienduskoolitusi ja toetavat kollektiivi ning 35-päevast puhkust ja põhipalka 1250 eurot kuus. Tööle on võimalik asuda Tööinspektsiooni Tallinna kontorisse.

Kandidaatidelt ootame:

 • elulookirjeldust
 • motiveeritud avaldust
 • diplomi koopiat hariduse kohta
 • kinnitust, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise

Lisainfo: Kalmer  Kärblane, uurimistalituse juhataja, telefon 5690 0203 või kalmer.karblane|ät|ti.ee; personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal|ät|ti.ee

Dokumendid palume saata hiljemalt 07. juuni 2019 e-posti aadressile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor-uurija“

 

Pakume tööd TÖÖINSPEKTORILE, kelle peamiseks kontrollimise suunaks on ehitusettevõtted.

Ootame oma meeskonda ehitusvaldkonda hästi tundvat spetsialisti, kellel on huvi tööohutuse valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele. Kui Sul on kõrg- või kutseharidus ehituse erialal ja vähemalt 3. aastane töökogemus ehituse valdkonnas ning eesti keele oskust kõrgtasemel ja vene keele oskus vähemalt kesktasemel, kandideeri meile tööinspektoriks.

Tööinspektori töö tulemuslikuks täitmiseks peaks Sul olema hea läbirääkimisoskus ja enesekindlus ning positiivne ellusuhtumine ja tulemustele orienteeritud töössesuhtumine. B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus on samuti möödapääsmatu.

Tööinspektori põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Vajadusel viia läbi kohtuvälise menetlejana ka väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Pakume Sulle võimalust teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tööinspektsiooni Tallinna ja Haapsalu kontoris. Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused ja 35-päevane puhkus ning põhipalk alates 1037 eurost (katseajal) kuni 1220 euroni kuus.

Kandideerimiseks ootame motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust.

Dokumendid palume saata hiljemalt 31. maiks 2019 e-posti aadressile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor“.

Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal|ät|ti.ee

 


Pakume tööd TÖÖINSPEKTORILE, kelle peamiseks kontrollimise suunaks on tootmis- ja tööstusettevõtted.

Ootame oma meeskonda tootmis- ja tööstusvaldkonda hästi tundvat spetsialisti, kellel on huvi tööohutuse valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele. Kandideeri meile tööinspektoriks kui Sul on kõrg- või kutseharidus inseneriteadustes, tehnoloogias vms  ja vähemalt 3. aastane töökogemus tootmis- ja/või tööstusvaldkonnas ning eesti keele oskust kõrgtasemel ja vene keele oskus vähemalt kesktasemel.

Tööinspektori töö tulemuslikuks täitmiseks peaks Sul olema hea läbirääkimisoskus ja enesekindlus ning positiivne ellusuhtumine ja tulemustele orienteeritud töössesuhtumine. B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus on samuti möödapääsmatu.

Tööinspektori põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Vajadusel viia läbi kohtuvälise menetlejana ka väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Tööinspektsioon pakub Sulle võimalust teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd.  Tööle on võimalik asuda Tööinspektsiooni Pärnu kontoris.

Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused ja 35-päevane puhkus ning põhipalk alates 1037 eurost (katseajal) kuni 1220 euroni kuus.

Kandideerimiseks ootame motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust.

Dokumendid palume saata hiljemalt 31. maiks 2019 e-posti aadressile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor“.

Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal|ät|ti.ee. Tööalastele küsimustele vastab Mariko Vahula telefonil 5855 9030 või kirjutades mariko.vahula|ät|ti.ee 


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärk on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.