Menu

Tartu Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-17-1303, jõustunud 18.06.2018 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

Nuvalo Employ OÜ kaebus Tööinspektsiooni 26.04.2017 ettekirjutuse nr 3-1/2072-7 ja 18.05.2017 vaideotsuse nr 1.4-1/1129 tühistamiseks ning järelevalvemenetluse alustamise õigusvastasuse kindlakstegemiseks

RESOLUTSIOON:

 1. Jätta Nuvalo Employ OÜ kaebus rahuldamata.
 2. Jätta kaebaja menetluskulud tema enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=216191839


Tallinna Ringkonnakohtu 17.01.2018 otsusega jäi jõusse Tallinna Halduskohtu 31.03.2017 otsus haldusasjas nr 3-16-1815 (jõustunud 17.02.2018).

Olamer OÜ kaebus Tööinspektsiooni 16.08.2016 ettekirjutuse nr 3-6/6697-16 tühistamiseks ja 05.09.2016 sunniraha rakendamise otsuse nr 3-6/6697-20 õigusvastasuse tuvastamiseks ja sundtäitmise keelamiseks

RESOLUTSIOON

 1. Rahuldada Olamer OÜ kaebus osaliselt ning tunnistada õigusvastaseks Tööinspektsiooni 05.09.2016 sunniraha rakendamise otsus nr 3-6/6697-20 ja keelata selle otsuse sundtäitmine.
 2. Ülejäänud osas jätta kaebus rahuldamata.
 3. Mõista Tööinspektsioonilt Olamer OÜ kasuks välja menetluskulu 746 (seitsesada nelikümmend kuus) eurot 40 senti.
 4. Ülejäänud osas jätta menetluskulud menetlusosaliste enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=204434459  


Tartu Halduskohtu 29.03.2017 otsus haldusasjas nr 3-16-2526, jõustunud 29.04.2017

OÜ ARTEX Design Factory kaebus Tööinspektsiooni 11. oktoobri 2016. a ettekirjutuse nr 3-1/8403-5 tühistamiseks   

RESOLUTSIOON

 1. Rahuldada OÜ ARTEX Design Factory kaebus.
 2. Tühistada Tööinspektsiooni 11. oktoobri 2016. a ettekirjutus nr 3-1/8403-5.
 3. Mõista Tööinspektsioonilt OÜ ARTEX Design Factory kasuks välja menetluskulud (riigilõiv) summas 30 eurot.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=204157898


Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-15-1407, jõustunud 10.04.2017 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

Selver AS kaebus Tööinspektsiooni 30.03.2015 ettekirjutuste nr 3-1/2700-4 punkti 1, nr 3-1/2704-3 punkti 3 ja nr 3-1/3482-4 punkti 1 ning Tööinspektsiooni 30.04.2015 vaideotsuse nr 1.4-1/893-1 punkti 3 tühistamise nõudes.

RESOLUTSIOON

 1. Tühistada Tööinspektsiooni 30.03.2015 ettekirjutuse nr 3-1/2700-4 p.1, nr 3-1/2704-3 p. 3 ja nr 3-1/3482-4 p. 1 ning Tööinspektsiooni 30.04.2015 vaideotsuse nr 1.4-1/893-1 p. 3 .
 2. Mõista Tööinspektsioonilt Selver AS-i kasuks välja viimaninimetatu poolt kantud menetluskulu 15 eurot.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=168951217


Tartu Ringkonnakohtu määrus haldusasjas nr 3-16-1315, jõustunud 07.03.2017

XX kaebus Tööinspektsiooni peadirektori 13.06.2016. a käskkirja nr 1.2-1/49 tühistamiseks

RESOLUTSIOON

 1. Võtta asja materjalide juurde Tööinspektsiooni peadirektori 27.01.2017. a käskkiri nr 1.2-1/9.
 2.  Jätta Tööinspektsiooni apellatsioonkaebus läbi vaatamata.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=201435925


Tallinna Ringkonnakohtu otsus haldusasjas nr 3-15-2607, jõustunud 30.01.2017 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

OÜ VKG Kaevandused kaebus Tööinspektsiooni 07.08.2015 ettekirjutuse nr 3-1/6574-13 p-de 1, 4 ja 5 ning 17.09.2015 vaideotsuse nr 1.4-2/1814-1 tühistamiseks

RESOLUTSIOON

 

 1. Rahuldada OÜ VKG Kaevandused apellatsioonkaebus osaliselt.
 2. Tühistada Tallinna Halduskohtu 09.03.2016 otsus haldusasjas nr 3-15-2607 Tööinspektsiooni 07.08.2015 ettekirjutuse nr 3-1/6574-13 p 5 puudutavas osas. Teha selles osas uus otsus, millega tühistada Tööinspektsiooni 07.08.2015 ettekirjutuse nr 3-1/6574-13 p 5 ja 17.09.2015 vaideotsus nr 1.4-2/1814-1 vastavas osas.
 3. Tühistada Tallinna Halduskohtu 09.03.2016 otsus haldusasjas nr 3-15-2607 menetluskulusid puudutavas osas. Teha selles osas uus otsus, millega mõista Tööinspektsioonilt välja OÜ VKG Kaevandused kasuks 843 (kaheksasada nelikümmend kolm) eurot ja 33 senti esimese astme kohtu menetluskulude katteks.
 4. Muus osas jätta halduskohtu otsus muutmata.
 5. Mõista Tööinspektsioonilt välja OÜ VKG Kaevandused kasuks 405 (nelisada viis) eurot apellatsiooniastme menetluskulude katteks.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=191479850


Tallinn Ringkonnakohtu 15.12.2016 otsus haldusasjas 3-14-321, jõustunud 17.01.2017

HL kaebus Tööinspektsiooni 21. veebruari 2014. a käskkirja nr 1.2-1/4 õigusvastasuse tuvastamiseks ja hüvitise väljamaksmiseks kohustamiseks

RESOLUTSIOON

 1. Jätta HL apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 14. detsembri 2015. a otsus haldusasjas nr 3-14-321 muutmata.
 2. Menetlusosaliste menetluskulud apellatsiooniastmes jätta nende endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=197253906


Harju Maakohtu 12.09.2016 otsus väärteoasjas nr 4-16-4791, jõustunud 12.12.2016

K. L. kaebus Tööinspektsiooni 27.05.2016 kiirmenetluse otsuse peale väärteoasjas nr 3-2/4834
 
RESOLUTSIOON

 1. Jätta K. L. kaitsja kaebus Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist M. K. 27.05.2016 kiirmenetluse otsusele nr 3-2/4834 K. L. karistamises TLS § 128 lg-s 1 ettenähtud väärteo toimepanemise eest rahatrahviga 50 trahviühiku ulatuses, s.o 200 eurot rahuldamata.
 2. Jätta Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist M. K. 27.05.2016 kiirmenetluse otsus nr 3-2/4834 K. L. karistamises TLS § 128 lg-s 1 ettenähtud väärteo toimepanemise eest rahatrahviga 50 trahviühiku ulatuses, s.o 200 eurot muutmata ja tühistamata.
 3. Vaidlustatud otsusega määratud K. L. rahatrahv 200 (kakssada) eurot tuleb edasikaebe tähtaja, s.o 30 päeva jooksul kohtuotsuse avalikult teatavakstegemise päevast, s.o alates 12.09.2016 tasuda vaidlustatud otsuses märgitud Rahandusministeeriumi arveldusarvele.
   
  https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=190393402

Tallinna Ringkonnakohtu 31.08.2016 kohtuotsus väärteoasjas nr 4-16-5539, jõustunud 17.10.2016

R.S kaebus Tööinspektsiooni 01.07.2016 üldmenetluse otsuse peale väärteoasjas nr 3-2/13132

RESOLUTSIOON

Jätta Harju Maakohtu 26. septembri 2016.a ja 30. septembri 2016.a määrused väärteoasjas nr 4-16-5539 muutmata ja määruskaebus rahuldamata.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=193319113


Tartu Maakohtu 25.04.2016 kohtuotsus väärteoasjas nr 4-16-465, jõustunud 18.08.2016

M.R kaebus Tööinspektsiooni 08.01.2016 üldmenetluse otsuse peale väärteoasjas nr 3-2/4501

RESOLUTSIOON

Tühistada Tööinspektsiooni 08.01.2016 otsus väärteoasjas nr 3-2/4501. Menetlus M.R väärteoasjas TLS §-de 125 lg 1 ja 126 lg 1 järgi lõpetada VTMS § 30 lg 1 p 1 alusel otstarbekuse kaalutlusel.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=183432520


Viru Maakohtu 31.08.2016 kohtuotsus väärteoasjas nr 4-16-3248, jõustunud 08.09.2016

Wandeful OÜ kaebus Tööinspektsiooni 06.04.2016 kiirmenetluse otsuse peale väärteoasjas nr 3-2/3377-4.

RESOLUTSIOON:

 

 1. Rahuldada Wandeful OÜ kaebus.
 2. Tühistada Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni 06.04.2016 kiirmenetluse otsus väärteoasjas 3-2/3377-4.
 3. Lõpetada väärteomenetlus VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel Wandeful OÜ teos väärteo tunnuste puudumise tõttu.
 4. Mõista Eesti Vabariigilt Wandeful OÜ kasuks välja 360,00 (kolmsada kuuskümmend) eurot.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=189540320


Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-15-2994, jõustunud 27.08.2016

Seoses sellega, et Keila Tarbijate Ühistu loobus apellatsioonkaebusest ning Tallinna Ringkonnakohus lõpetas apellatsioonimenetluse haldusasjas nr 3-15-2994.

Keila Tarbijate Ühistu kaebus Tööinspektsiooni 22.09.2015 ettekirjutuse nr 3-1/9103-6 osaliseks tühistamiseks ja Tööinspektsiooni  29.10.2015 vaideotsuse nr 1.4-1/2271 tühistamiseks.

RESOLUTSIOON:

 1. Jätta Keila Tarbijate Ühistu kaebus rahuldamata.
 2. Jätta menetluskulud poolte enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=184899562


Tallinna Ringkonnakohtu 11.08.2016 kohtumäärus haldusasjas nr 3-15-381, jõustunud 06.05.2015

kaebus Tööinspektsiooni 19.01.2015 otsuse nr 3-6/10312 tühistamiseks.

RESOLUTSIOON:

Tühistada Tallinna Halduskohtu 02.11.2015 otsus haldusasjas nr 3-15-381 ning lõpetada haldusasja menetlus.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=157233815


Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja otsus nr 2-16-3860/8, jõustunud 16.06.2016

TI hagi väärteoasjas enammakstud kaitsjatasu tagasinõudmiseks M. K-lt.

RESOLUTSIOON

 1. Hagi rahuldada.
 2. Välja mõista M. K-lt Tööinspektsiooni kasuks enammakstud kaitsjatasu 444.60 eurot.

Kohtukulude jaotus

 1. Jätta hageja ja kostja enda menetluskulud kostja kanda.
 2. Välja mõista M. K-lt Eesti Vabariigi kasuks riigilõiv summas 100 eurot riigituludesse. Nõude tasumisega viivitamise korral tuleb tasuda menetluskulude tasumiseks kohustava lahendi jõustumisest alates kuni täitmiseni viivist võlaõigusseaduse § 113 lõike 1 teises lauses ettenähtud ulatuses.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=183012392


Tallinna Ringkonnakohtu määrus väärteoasjas nr 4-15-8831, jõustunud 01.02.2016

M.K. kaebus kaitsjatasu väljamõistmiseks Tööinspektsioonilt.

RESOLUTSIOON

 

 1. Tühistada Harju Maakohtu 17. novembri 2015 määrus riigieelarvest M.K. kasuks valitud kaitsjale makstud tasu katteks 717,60 (seitsmesaja seitsmeteistkümne euro ja kuuekümne sendi) euro väljamõistmise osas.
 2. Tööinspektsiooni määruskaebus rahuldada.
 3. Hüvitada M.K.-le väärteoasjas nr 3-2/649 valitud kaitsjale makstud tasu 273 (kakssada seitsekümmend kolm) eurot (sh käibemaks) riigieelarvest.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=174561701


Tartu Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-15-2979, jõustunud 29.02.2016.

XXX AS kaebus Tööinspektsiooni 20.10.2015 ettekirjutuse nr 3- 1/11245-3 ja 30.10.2015 vaideotsuse nr 1.4- 1/2302-1 tühistamiseks.

Resolutsioon:

 1. Jätta XXX AS kaebus täies ulatuses rahuldamata.
 2. Jätta poolte menetluskulud nende endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=174531824


Tallinna Ringkonnakohtu määrus haldusasjas nr 3-15-2203, jõustunud 01.01.2016

AB kaebus Tööinspektsiooni töövaidluskomisjoni tegevusele.

RESOLUTSIOON

Jätta AB määruskaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 8. septembri 2015. a määrus haldusasjas nr 3-15-2203 muutmata.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=172001894


Tallinn Ringkonnakohtu otsus haldusasjas nr 3-14-398, jõustunud 20.11.2015 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

V.S. kaebus Tööinspektsiooni kohustamiseks 04.03.2014 taotluse uuesti läbivaatamiseks ja uue otsustuse tegemiseks seoses tööõnnetuse uurimisega.
RESOLUTSIOON

 1. Jätta VS apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 16. jaanuari 2015. a otsus haldusasjas nr 3-14-398 muutmata.
 2. Menetluskulud jätta menetlusosaliste endi kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=163563622


Tallinna Ringkonnakohtu kohtumäärus väärteoasjas nr 4-15-6176, jõustunud 20.11.2015

Taisto Bussid AS esindaja esitas 30.07.2015. a Harju Maakohtule taotluse väärteoasjas nr 3-2/1074 kantud menetluskulu (kaitsjatasu) hüvitamiseks Taisto Bussid AS-le 1410 euro ulatuses.

RESOLUTSIOON

 1. Harju Maakohtu 23. oktoobri 2015. a kohtumäärus jätta muutmata.
 2. Määruskaebus jätta rahuldamata.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=169809178


Tallinna Halduskohtu kohtumäärus haldusasjas nr 3-15-1577, jõustunud 22.10.2015 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

18.06.2015 esitas I.K. Tallinna Halduskohtule kaebuse töövaidlusasjade nr 4-1/123 ja 4 -1/1573 lahendamisele töövaidluskomisjonides ja otsustele ning Tööinspektsiooni kohustamiseks.

RESOLUTSIOON

 1. Tagastada I.K. kaebus.
 2. Sekretäril saata määrus kaebuse esitajale.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=159973897


Tallinna Halduskohtu kohtumäärus haldusasjas nr 3-15-1653, jõustunud 29.09.2015.

I.B. kaebus, milles kaebaja palub kohtul analüüsida Tööinspektsiooni tegevust kaebaja selgitustaotlusele vastamise osas, tühistada Tööinspektsiooni 10.06.2015 kiri nr 1.4-1/1252-1 ning taastada seadusandlusel põhinev tegevus.

RESOLUTSIOON

 1. Tagastada I.B. kaebus läbivaatamatult.
 2. Jätta kaebaja menetluskulud tema enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=164306476


Riigikohtu otsus haldusasjas 3-3-1-66-14

E. R. kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 10. juuni 2014. a otsuse peale haldusasjas nr 3-12-1501 kaebuses Sotsiaalkindlustusameti Lõuna Pensioniameti Pärnu büroo 30. novembri 2010. a otsuse nr 686078, Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni 28. veebruari 2011. a otsuse, Lääne-Eesti Päästekeskuse 12. aprilli 2011. a kokkuvõtte nr 3.1-4.5/142-7 ja Lääne-Eesti Päästekeskus viivituse õigusvastasuse kindlakstegemiseks ning Päästeametilt 4341,60 euro varalise kahju ja 10 847 euro mittevaralise kahju väljamõistmiseks.

Resolutsioon:

 1. Kassatsioonkaebus jääb rahuldamata.
 2. HKMS § 108 lg 1 alusel jäävad poolte kantud menetluskulud nende endi kanda. Kautsjon tuleb HKMS § 107 lg 4 kolmanda lause alusel arvata riigituludesse. 

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-66-14


Tartu Halduskohtu otsus haldusasjas 3-14-86

Resolutsioon:

 1. Jätta OÜ XXX kaebus rahuldamata.
 2. Jätta kaebaja menetluskulud tema enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=3-14-86/10


Tartu Halduskohtu määrus haldusasjas 3-12-2682

Resolutsioon:

 1. Lõpetada haldusasja menetlus.
 2. Tagastada kaebuselt tasutud riigilõiv, s.o 15 eurot, Standhaus OÜ arveldusarvele nr. 221036019349.
 3. Kohtumääruse koopia saata menetlusosalistele ja Riigi Tugiteenuste Keskusele.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=3-12-2682/81


Viru Maakohtu otsus väärteoasjas 4-13-6882

Resolutsioon:

 1. Rahuldada Gennadi Bõkovi kaebus.
 2. Tühistada Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Xxi 16.10.2013 kiirmenetluse otsus väärteoasjas nr. 3-1-2/97/69. VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel lõpetada väärteomenetlus Gennadi Bõkovi suhtes töötajate usaldusisiku seaduse § 24 lg 1 järgi väärteo tunnuste puudumise tõttu.
 3. VTMS § 23 alusel hüvitada riigieelarve vahenditest Gennadi Bõkovile kaitsja Kristjan Mägile makstud tasu summas 1426 ( üks tuhat nelisada kakskümmend kuus) eurot.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=4-13-6882/62


Tallinna Halduskohtu määrus haldusasjas 3-13-70187

Resolutsioon:

 1. Lõpetada Nimeta Management OÜ kaebuse menetlus seoses vaidlusaluse haldusakti kehtetuks tunnistamisega.
 2. Mõista Tööinspektsioonilt Nimeta Management OÜ kasuks välja menetluskulud summas 408 eurot.
 3. Saata määrus menetlusosalistele 

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=3-13-70187/18


Riigikohtu määrus väärteoasjas 3-1-1-81-13

 Resolutsioon:

Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu esindaja vandeadvokaadi abi Roman Levini kassatsioon Harju Maakohtu 22. veebruari 2013. a kohtuotsuse peale väärteoasjas MTÜ Eesti Haiglate Liidu suhtes väärteomenetluse lõpetamine ametiühingute seaduse § 26-1 ja § 26-5 osas, kuna isiku teos puuduvad väärteo tunnused.

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222566386


Harju Maakohtu määrus väärteoasjas nr 4-13-3623

Resolutsioon:

Jätta rahuldamata Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL) kaebus Tööinspektsiooni 09.04.2013 määruse nr 3.4.-2/2386 ja 18.04.2013 määruse nr 3.4- 2/3955 tühistamiseks ja Tööinspektsiooni kohustamises jätkama menetlust 13.05.2013 ROTAL kaebuse alusel.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=4-13-3623/3


Tartu Halduskohtu määrus haldusasjas nr 3-12-2485

Resolutsioon:

 1. Lõpetada haldusasja menetlus.
 2. Tagastada kaebuselt tasutud riigilõiv, s.o 15 eurot, AS Samat arveldusarvele 221013183117.
 3. Mõista Tööinspektsioonilt AS-i Samat kasuks menetluskulude katteks välja üheksasada kakskümmend kolm eurot ja nelikümmend senti(923,40).

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=3-12-2485/19


Pärnu Maakohtu otsus väärteoasjas nr 4-12-5948

Resolutsioon:

 1. Jätta Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni 02.11.2012.a üldmenetluse otsus väärteoasjas nr 3.3-2/8003 muutmata.
 2. Jätta menetluskulud kaebuse esitaja enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=4-12-5948/13


Viru Maakohtu otsus väärteoasjas nr 4-12-6006

Resolutsioon:

 1. Andrei Suslovi kaitsja Maano Saareväli kaebus Tööinspektsiooni Ida Inspektsiooni tööinspektor-jurist Txxx Pxxx 09.11.2012 kiirmenetluse otsusele nr 3.1-2/11797 rahuldada.
 2. Tühistada kohtuvälise menetleja 09.11.2012 otsus väärteoasjas 3.1-2/11797 ning lõpetada väärteomenetlus antud asjas.
 3. Hüvitada Andrei Suslovile tema poolt tehtud kaitsekulud osaliselt summas 500 eurot riigieelarve vahenditest.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=4-12-6006/9


Harju Maakohtu otsus väärteoasjas nr 4-12-5311

Resolutsioon:

 1. Rahuldada RM kaitsja Kaarel Bergi kaebus Tööinspektsiooni tööinspektor-väärteomenetleja Eda O 03.10.2012 koostatud kiirmenetluse otsusele nr 3.1-2/10294 RM karistamises LS § 244 ettenähtud väärteo toimepanemise eest rahatrahviga 50 trahviühiku ulatuses, so 200 eurot.
 2. Tühistada Tööinspektsiooni tööinspektor-väärteomenetleja Eda O 03.10.2012 koostatud kiirmenetluse otsus nr 3.1-2/10294 RM karistamises LS § 244 ettenähtud väärteo toimepanemise eest rahatrahviga 50 trahviühiku ulatuses, so 200 eurot täies ulatuses.
 3. Lõpetada väärteomenetlus RM süüdistuses LS § 244 järgi VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel.
 4. Rahuldada RMkaitsja taotlus valitud kaitsjale makstava tasu hüvitamises ning valitud kaitsjale makstav tasu summas 2742 (kaks tuhat seitsesada nelikümmend kaks) eurot ja 30 (kolmkümmend) senti kuulub hüvitamisele riigieelarvest ning tuleb kanda OÜ Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co arvelduskontole nr 221013864232 Swedbank.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=4-12-5311/11


Tartu Ringkonnakohtu otsus haldusasjas 3-10-1138

Millega jäeti rahuldamata töötaja kaebus Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni 22.04.2010 otsuse nr 8.2-15/435 tühistamiseks ja ettekirjutuse tegemiseks. Kaebuse esitaja taotles ettevõttega külgneval autode parkimisplatsil enne tööpäeva algust kukkumise lugemist tööõnnetuseks. Otsus jõustus juunis 2012.


Tartu Halduskohtu otsus haldusasjas 3-12-901

Millega rahuldati osaliselt UPM-Kymmene Otepää AS kaebus Lõuna inspektsiooni ettekirjutuse 3.2-1/938 punktide 2, 3 ja 4 tühistamiseks. Kaebuse asjaolud: töötajate täiendjuhendamine, sisekontrolli tõhustamine, TI teavitamine kemikaalide kokkupuute ohust. Otsus jõustus novembris 2012.


Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas 3-12-1113

Millega rahuldati osaliselt OÜ Morobell kaebus Lääne inspektsiooni 05.03.2012 ettekirjutuse nr 3.3-1/2308-1 punktide 1-4 tühistamiseks, p 5 õigusvastaseks tunnistamiseks, vaideotsuse tühistamiseks. Kaebuse asjaolud: ettekirjutuse arusaadavus, selgus, menetlusnõuete rikkumine, väidetavate rikkumiste seos tööõnnetusega. Otsus jõustus jaanuar 2013. 


Harju Maakohtu otsus väärteoasjas 4-12-2895

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu kaebus Lõuna inspektsiooni määrusele väärteomenetluse lõpetamise kohta AÜS § 26’3 ja TUIS § 24 sätestatud väärteo tunnuste esinemisel AS Viljandi Haigla.
Otsus: jätkata väärteomenetlust tuvastamaks SA Viljandi Haigla käitumises AÜS § 26’3 ja TUIS § 24 sätestatud väärteo tunnuste esinemist või puudumist. Otsus jõustus juuli 2012


Tartu Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-14-50795, jõustunud 10.12.2015 seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse

Chef Foods OÜ kaebus Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni 01.04.2014 ettekirjutuse nr 3-1/3716-1 ja 17.04.2014 vaideotsuse nr 3-1/1604-8 tühistamiseks.

RESOLUTSIOON

Jätta kaebus rahuldamata.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=145279516


Harju Maakohtu otsus väärteoasjas 4-12-5311

Millega rahuldati Füüsilise isiku kaebus Põhja inspektsiooni väärteootsuse tühistamiseks menetlusosalise karistamiseks liiklusseaduse § 244 alusel.
Otsus jõustus veebruaris 2013.


Viru Maakohtu otsus väärteoasjas 4-12-6006

Millega rahuldati füüsilise isiku kaebus Ida inspektsiooni väärteootsuse tühistamiseks menetlusosalise karistamiseks karistusseadustiku § 279 alusel.
Otsus jõustus märtsis 2013. 


Tartu Ringkonnakohtu otsus haldusasjas 3-12-1362

Kiviõli Keemiatööstuse OÜ kaebus Tööinspektsiooni 11. mai 2012. a ettekirjutuse nr 3.1-1/3915-5 osaliseks tühistamiseks.

Resolutsioon:

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tartu Halduskohtu 15. novembri 2012. a otsus muutmata.
Jätta apellandi menetluskulu tema enda kanda.

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/download.html?fail=etoimik%5c2014%5c11%5c28%5c149161803.pdf&viideFailile=3-12-1362.pdf